Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
07 / 10.04.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 92 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 93 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 94 Asia/3

Kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden asumispalvelujen hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 95 Asia/4

Kehitysvammaisten ja autisminkirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankinta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 96 Asia/5

Työnohjauspalvelujen hankinnan periaatteista ja ehdoista sekä hankintavaltuudesta päättäminen (pdf) (html)


§ 97 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimiala, tutkimus- ja mittausvälineiden hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 7 § 2 mom)


§ 98 Asia/7

Vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevan päätösvallan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 99 Asia/8

Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja hoitopalkkioita koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus 7.12.2017

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 100 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 101 Asia/10

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan sijaisen määrääminen ajalle 17.–18.4.2018 (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 102 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 103 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 104 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.