Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
03 / 13.02.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 27 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 28 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 29 Asia/3

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumispalvelujen hankinta (pdf) (html)


§ 30 Asia/4

Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden työ- ja päivätoiminnan hankinta (pdf) (html)


§ 31 Asia/5

Kuntouttavan työtoiminnan hankinta (pdf) (html)


§ 32 Asia/6

Esitys kaupunginhallitukselle vuodelta 2017 käyttämättä jääneiden kaupunginhallituksen käyttövarojen kohdentamisesta nuorten syrjäytymistä ehkäiseviin toimenpiteisiin (pdf) (html)


§ 33 Asia/7

Selvitys sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2017 toteutumatta jääneistä sitovista tavoitteista (pdf) (html)


§ 34 Asia/8

Sosiaali- ja terveystoimen asiakkailta perittävien maksujen tarkistaminen 1.1.2018 alkaen sekä maksujen tarkistusoikeuden delegoinnista päättäminen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4

Liite 5

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 35 Asia/9

Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja hoitopalkkioita koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Liite 1

Oikaisuvaatimus

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 36 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle lastensuojelun sosiaalityön asiakasmitoitusta koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)


§ 37 Asia/11

Ulkopaikkakuntalaiselta perittävästä terveyskeskusmaksusta luopuminen (pdf) (html)


§ 38 Asia/12

Päätöksentekijän määrääminen työntekijän tai viranhaltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskevissa asioissa (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 39 Asia/13

Päätöksentekijän määrääminen terveydenhuollon saatavien suorittamisesta vapauttamista koskevissa asioissa (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 40 Asia/14

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 41 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 42 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 43 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.