Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
02 / 30.01.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 14 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 15 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 16 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Katju Aron toivomusponnesta tuottavuustavoitteen toteuttamisen seurannasta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 17 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Dan Koivulaakson toivomusponnesta koskien mittarien kehittämistä palvelujen kustannusvaikuttavuuden arvioimiseksi (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 18 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuustoaloitteesta koskien neuvoloiden osallistumista lasten lukutaidon parantamiseen (pdf) (html)

Liite 1


§ 19 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimen asiakkailta perittävien maksujen tarkistaminen 1.1.2018 alkaen sekä maksujen tarkistusoikeuden delegoinnista päättäminen (pdf) (html)


§ 20 Asia/7

Päätösvallan delegoiminen kehitysvammaisen erityishuoltoa koskevissa muutoksenhakuasioissa (pdf) (html)


§ 21 Asia/8

Oikaisuvaatimus omaishoidon tuen myöntämisperusteita ja hoitopalkkioita koskevaan päätökseen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 22 Asia/9

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 23 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k., JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 24 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 25 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 26 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.