Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
16 / 25.09.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 230 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 231 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 232 Asia/3

Talous- ja velkaneuvonnan siirtyminen liikkeenluovutuksena Helsingin kaupungilta oikeusministeriölle (pdf) (html)

Liite 1


§ 233 Asia/4

Kuljetuspalvelujen hankinta (pdf) (html)


§ 234 Asia/5

Tilannekatsaus omaishoidon tuen uusista myöntämisperusteista ja suunnitelmista omaishoidon tuen kehittämiseksi (pdf) (html)


§ 235 Asia/6

Hel-keskuspalvelujen puitesopimuksen mukaisen loppukäyttäjätuen laajennuksen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 236 Asia/7

Aikuissosiaalityön sähköisen asioinnin, hakemuskäsittelyn ja asiakirjahallinnan ylläpitopalvelujen jatkaminen (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 237 Asia/8

Protetiikan ja purennan kuntoutuksen erikoishammaslääkäritasoisten hammaslaboratoriopalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 § )

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 § )

Liite 4

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 § )

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 § )

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 § )

Liite 8

Salassa pidettävä (HankL 1397/2016 60 §, 138 § )


§ 238 Asia/9

Lääkkeiden annosjakelun ja kuljetuksen hankinta kotihoidon ja palveluasumisen asiakkaille (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 239 Asia/10

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mirita Saxbergin ym. huumeiden tunnistamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 240 Asia/11

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän mietinnöstä (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 241 Asia/12

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Atte Harjanteen ym. valtuustoaloitteesta koskien liha- ja maitotuotteiden kulutuksen puolittamista vuoteen 2025 mennessä (pdf) (html)

Liite 1


§ 242 Asia/13

Kolmen vuodelle 2016 myönnetyn avustuksen takaisinperintä (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 243 Asia/14

Oikaisuvaatimus koskien virkasuhteen purkamista koeaikana (pdf) (html)


§ 244 Asia/15

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 245 Asia/16

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 246 Asia/17

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.