Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
04 / 10.03.2020Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 37 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 38 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 39 Asia/3

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (pdf) (html)

Liite 1

Lausuntopyyntö 12.2.2020, liite, lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta

Liite 2

Liite 3


§ 40 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmasta (pdf) (html)

Asia jätettiin kokouksessa pöydälle

Liite 1

Liite 2

Laakson yhteissairaala Hs Liitteet 1-4 ja 6-8

Liite 3

Liite 4

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 41 Asia/5

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 2

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 3

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 4

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Liite 5

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 6

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Liite 7

Salassa pidettävä (HankL § 60 ja § 138)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 42 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mika Ebelingin toivomusponnesta kaupunkikonsernin prosessien etenemisen parantamiseksi (pdf) (html)

Liite 1


§ 43 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan julkinen kokous ti 21.4.2020 (pdf) (html)

Asia poistettiin esityslistalta

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 44 Asia/8

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.