Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
02 / 29.01.2019Täydellinen asiakirja (pdf)
PDF-asiakirja sisältää tietoa (mm. muutoksenhaku), jota ei ole verkkosivulla.Sisältö:


§ 9 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 10 Asia/2

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin kiinteistöstrategiasta (pdf) (html)


§ 11 Asia/3

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 12 Asia/7

Kotihoidon palvelusetelin palvelun enimmäistuntimäärän kumoaminen (pdf) (html)


§ 13 Asia/4

Asunnottomien palveluasumisen suorahankinta Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n Auroratalosta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 14 Asia/5

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 toteuttamattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet (pdf) (html)


§ 15 Asia/6

Talousarviokohdan Apotti ja Sote-maakuntauudistus alitusoikeus toimintakatteen osalta (pdf) (html)


§ 16 Asia/8

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petrus Pennasen ym. huumeyliannostusten vasta-aineen saatavuuden helpottamista koskevasta valtuustoaloitteesta (pdf) (html)

Liite 1


§ 17 Asia/9

Eron myöntäminen Helsingin sairaalan johtajalääkärille ja viran haettavaksi julistaminen (pdf) (html)


§ 18 Asia/10

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.