Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
13 / 14.08.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 179 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 180 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 181 Asia/3

Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019−2021 (pdf) (html)


§ 182 Asia/4

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran ym. talousarvioaloitteeseen koskien lasten ja nuorten kouluille jalkautuvia lyhytinterventiopalveluja (pdf) (html)


§ 183 Asia/5

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Maria Ohisalon talousarvioaloitteesta koskien asumisneuvonnan vahvistamista ja häätöjen ehkäisyä (pdf) (html)


§ 184 Asia/6

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. talousarvioaloitteesta koskien kaupunkilaisille jaettavaa valinnanvapausopasta (pdf) (html)


§ 185 Asia/7

Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista (pdf) (html)


§ 186 Asia/8

Selvitys vaihtoehtoisten keinojen löytäminen leipäjonoille (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 187 Asia/9

Lahjoitusrahastojen voittovarojen jakaminen vanhustyöhön sekä tuberkuloosin ehkäisytyöhön sosiaali- ja terveystoimessa vuonna 2018 (pdf) (html)

Liite 1

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 188 Asia/10

Työntekijän tai viranhaltijan vahingonkorvausvelvollisuudesta vapauttamista koskeva päätösvalta sosiaali- ja terveystoimialalla (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2

Liite 3

Liite 4


§ 189 Asia/11

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 190 Asia/12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.