Avustukset järjestöille

Avustukset järjestöille

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia Helsingissä toimiville järjestöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimen toimialaa. Avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla. 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakeminen vuodelle 2018

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimialan palveluja. Hakuaika on 1. - 29.9.2017.

Avustusten jakoperusteet ovat:

1. Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveysviraston voimassa olevan strategiasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista.

2. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita:
• Terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen
• Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen
• Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen
• Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin
• Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen
• Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat ja terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta
•  Vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3. Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4. Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut), eikä sellaisia
ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esimerkiksi luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5. Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6. Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä avustusohjeita  ja lautakunnan päättämiä avustusten jakoperusteita, jotka on mainittu yllä. Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2017 talousarviossa tarkoitukseen määrärahaa.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi. Yhteisön toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Kukin hakija tekee vain yhden hakemuksen. Se voi sisältää useampia eri käyttötarkoituksia, jotka tulee kuvata erillisellä liitteellä.

Hakuohjeet

Ensisijaisesti avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://asiointi.hel.fi. Sivulla on linkki ohjeisiin. Sähköisen asioinnin käytön tuki on avoinna ma-pe klo 8.00 -18.00, puh. 09 310 88800.

Asiointipalveluun voi kirjautua joko hakemuksen tekijän pankkitunnistuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla tai yhdistyksen Katso-tunnisteilla. Yhdistyksen pankkitunnuksia ei voi käyttää.

Asiointipalvelun etusivulla on valikko, josta kohderyhmäksi valitaan ”Yhdistykset”. Alapuolelle aukeaa lista, jossa ”Sosiaali- ja terveystoimi, toiminta-avustushakemus” -kohdasta valitaan ”Siirry palveluun”.

Sähköinen lomake avataan 1.9.2017 klo 00.00 ja suljetaan 29.9.2017 klo 16.00.

Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella Lv 290, jonka voi tulostaa osoitteesta www.hel.fi/sote > Lomakkeet > Lomakkeet yhteisöille. Lomakkeen voi myös noutaa kirjaamosta. Paperille tehty hakemus ja sen liitteet toimitetaan kirjaamoon.

Helsingin kaupungin kirjaamo on avoinna arkisin klo 8.15 - 16.00.
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 - 13, Helsinki 17.
Postiosoite: Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Avustushakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat liitteet (sähköisesti toimitetun liitteen maksimikoko on 20 Mt):
- alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2018
- alustava talousarvio vuodelle 2018
- vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase vuodelta 2016
- toimintakertomus vuodelta 2016
- tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2016
- keväällä 2017 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2016 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen
- kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Hakemus liitteineen tulee tallentaa sähköiseen järjestelmään tai toimittaa kirjaamoon 29.9.2017 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Lisätietoa sote.avustukset@hel.fi, erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen p. 09 310 42662


JAA