Suoraan sisältöön

Järjestöyhteistyö ja avustukset

Kaupungin järjestöavustukset 2020 - ei takaisinperintää

Helsingin kaupungin järjestöille vuodelle 2020 myöntämiä avustuksia ei tässä tilanteessa peritä takaisin, mikäli avustuksen käyttämättä jääminen kokonaan tai osittain johtuu koronavirustilanteesta. Järjestöt voivat tässä erityistilanteessa halutessaan muokata ja sopeuttaa toimintaansa niin, että kohderyhmien tukeminen avustusrahoituksella on muilla tavoilla mahdollista.

Avustuksen käyttötarkoitusta voidaan muuttaa, mutta sen tulee täyttää muutoksen jälkeenkin avustuksen myöntäjän vahvistamat avustusten jakoperusteet. Avustuksen käyttötarkoituksen muutokseen ei tarvitse hakea erikseen lupaa.

Lue lisää

Vuoden 2021 avustukset

Tämänhetkisten tietojen mukaan sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2021 avustusten hakuaika on 1. - 30.9.2020. Hakuilmoitus julkaistaan elokuussa tällä sivulla.

----------

Sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämien avustusten hakeminen vuodelle 2020

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää avustuksia helsinkiläisille järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille, joiden toiminta tukee ja täydentää sosiaali- ja terveystoimialan palveluja. Hakuaika on 2.–30.9.2019 klo 16.00.

Avustusten jakoperusteet sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksen 3.9.2013 (§ 288) mukaan ovat:

1. Yleisperiaatteena on, että avustuksen piiriin hyväksyttävän toiminnan tulee tukea sosiaali- ja terveystoimialan tavoitteita.

2. Avustuksilla tuetaan ensisijaisesti toimintaa, joka tähtää helsinkiläisen väestön terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen. Tällä tarkoitetaan muun muassa seuraavia asioita:

 • Terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen tukeminen
 • Sosiaalisten ongelmien ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen
 • Omatoimisuuden ja itsehoidon lisääminen
 • Eri-ikäisten syrjäytymisen ehkäisy ennaltaehkäisevin ja/tai korjaavin toimin
 • Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen
 • Haavoittuviin ryhmiin kuuluvien auttaminen ja vertaistuki sekä kriisiapu, jolloin kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, pienituloiset perheet, ikääntyneet, pitkäaikaissairaat, eri tavoin vammaiset, päihde- tai mielenterveyspalveluja tarvitsevat, asunnottomat, toimeentulovaikeuksissa olevat ja terveyden edistämisen kannalta merkitykselliset, vaikkakin pienet väestöryhmät, joihin kuuluvien hoito- tai tukisuhde vaatii erityistä asiantuntemusta ja luottamuksellisuutta
 • Vapaaehtoistyö ja kansalaistoiminta.

3. Avustuksen saajalla tulee olla omaa varainhankintaa tai muuta toimintaresurssia (esim. vapaaehtoistyö), jotta toiminta ei kokonaan ole ulkopuolisen tuen varassa.

4. Avustus kohdennetaan pääsääntöisesti välittömään auttamis- ja tukemistoimintaan, joten välillistä järjestötyötä, kuten yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa ja järjestön tunnetuksi tekemistä, ei ensisijaisesti avusteta eikä myöskään järjestötoiminnan hallinnollisia ja vieraanvaraisuuteen liittyviä kuluja (esimerkiksi kokouskulut, tarjoilut, toimistotarvikkeet, kalusteet, ATK, Internet, AV-laitteet, puhelin, posti, matka- tai päivärahat, henkilökunnan koulutus, julkaisujen tilaaminen tai tuottaminen, korjausrakentaminen ja remontointi, yleiset kiinteistönhoitokulut), eikä sellaisia
ajanvietteeseen liittyviä kuluja, jotka järjestön tai osallistujien voidaan katsoa pystyvän kustantamaan itse (esimerkiksi luentopalkkiot, juhlat ja retket).

5. Kertaluontoisia kohdeavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä.

6. Avustusta ei myönnetä uskonnolliseen tai poliittiseen toimintaan, eikä sellaiseen toimintaan, johon hakija saa muuta Helsingin kaupungin avustusta.

Lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 hyväksymiä avustusohjeita. Avustuksia myönnetään, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy vuoden 2020 talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan.

Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, jos yhteisö on merkitty yhdistys-/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt ilmoituksen yhdistyksen/säätiön rekisteröimiseksi. Yhteisön toiminnasta tulee olla näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta. Kukin hakija tekee vain yhden hakemuksen. Se voi sisältää useampia eri käyttötarkoituksia, jotka tulee kuvata erillisellä liitteellä.

Hakuohjeet

Ensisijaisesti avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella osoitteessa https://asiointi.hel.fi. Sivulla on linkki sähköisen asioinnin yleisohjeisiin, ja käytön tuki on avoinna ma–pe klo 8.00–18.00, puh. 09 310 88800.

Hakulomakkeen yksityiskohtaiset täyttöohjeet löytyvät täältä: Soten ohje sähköisen avustushakemuksen tekoon 2020 (pdf).

Asiointipalveluun voi kirjautua joko hakemuksen tekijän pankkitunnistuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla tai yhdistyksen Katso-tunnisteilla. Yhdistyksen pankkitunnuksia ei voi käyttää.

Asiointipalvelun etusivulla on valikko, josta kohderyhmäksi valitaan ”Yhdistykset”. Alapuolelle aukeaa lista, jossa ”Sosiaali- ja terveystoimi, yleisavustushakemus” -kohdasta valitaan ”Siirry palveluun”.

Sähköinen lomake avataan 2.9.2019 klo 00.00 ja suljetaan 30.9.2019 klo 16.00.

Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella Lv 290:

Lomakkeen voi myös noutaa kirjaamosta. Paperille tehty hakemus ja sen liitteet toimitetaan kirjaamoon.

Helsingin kaupungin kirjaamo on avoinna arkisin klo 8.15–16.00.
Käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 17.
Postiosoite: Kirjaamo, Sosiaali- ja terveystoimiala, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Avustushakemuksen mukana tulee toimittaa seuraavat pakolliset liitteet (sähköisesti toimitetun liitteen maksimikoko on 20 Mt):

 • alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 • alustava talousarvio vuodelle 2020
 • vahvistettu (= allekirjoitettu) tuloslaskelma ja tase vuodelta 2018
 • toimintakertomus vuodelta 2018
 • tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus vuodelta 2018
 • keväällä 2019 pidetyn vuosikokouksen pöytäkirja, josta käy ilmi tilinpäätöksen 2018 käsittely ja vastuuvapauden myöntäminen (= allekirjoitettu)
 • kopio tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen
 • yhteisön säännöt, jos kyseessä on uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Hakemus liitteineen tulee tallentaa sähköiseen järjestelmään tai toimittaa kirjaamoon 30.9.2019 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneet hakemukset hylätään.

Lisätietoja: sote.avustukset@hel.fi, erityissuunnittelijat Hanna-Leena Nuutinen p. 09 310 42662 ja Tarja Eklöf p. 09 310 42336.