Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto huolehtii eräistä sosiaali- ja terveystoimialan muutoksenhakuasioista ja muista viranomaisasioista.

Jaostossa on 9 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitsee kaupunginvaltuusto.

Jaoston esityslista ja pöytäkirjat

Jäsenet

Jaoston puheenjohtaja on Kati Juva. Varapuheenjohtaja on Pia Hytönen.

Jäsen
Henkilökohtainen varajäsen
Pia Hytönen (Kok.)
varapuheenjohtaja
piahytonen@hotmail.com
Mukhtar Abib
Mikko Savelius  (Kok.)
mikko.savelius@gmail.com
Emilia Knaapi
emilia.knaapi@gmail.com
Kati Juva (Vihr.)
puheenjohtaja
juva.kati@gmail.com
Leena Riittinen
leena.riittinen@vihreat.fi
Jari J. Marjanen (Vihr.)
jj.marjanen@vihreat.fi
Sonja Alanko
sonja.alanko@vihreat.fi
Marko Lindfors (SDP)
marko1lindfors@hotmail.com
Katariina Styrman
katariina.styrman@gmail.com
Mira-Veera Auer (Vas.)
auermir@gmail.com
Reko Ravela
rekoravela@gmail.com
Edina Bilajac (Vas.)
edina.bilajac@gmail.com
Seppo Paakkinen
sp@subbuteopeli.fi
Aleksi Niskanen (PS)
aleksi.niskanen@eduskunta.fi
Anne-Mari Säteri
am.sateri@gmail.com
Tuulikki Vuorinen (KD)
tuulikki.vuorinen@kotikone.fi
Elie El-Khouri
info@elie.fi


Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta

Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto päättää

1. niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista kunnan määräämän monijäsenisen toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta

2 .päihdehuoltolaissa tarkoitetun esityksen tekemisestä hallinto-oikeudelle henkilön määräämisestä hoitoon tahdostaan riippumatta väkivaltaisuuden perusteella

3. kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Jos muu kuin 1 momentissa tarkoitettu tartuntatauti aiheuttaa laajaa vaaraa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin ja aluehallintovirasto voivat alueellaan päättää oppilaitoksen ja päiväkotien sulkemisesta, jos se on välttämätöntä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Jos pikaiset toimenpiteet ovat tarpeen yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö sekä aluehallintovirasto ja kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin toimialueellaan voivat tehdä niitä koskevat välttämättömät 60,61 ja 63 §:n mukaiset päätökset virkasuhteisen kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaavan lääkärin sijasta.

Kokousajat

Jaoston kokoukset pidetään Kallion virastotalon neuvotteluhuoneessa 1, os. Toinen linja 4 A, 3. krs, 00530 Helsinki, torstaisin kello 16.30 alkaen.

 • 14.11.
 • 28.11.
 • 12.12.
     
  2020
 • 9.1.
 • 23.1.
 • 6.2.
 • 20.2.
 • 5.3.
 • 19.3.
 • 2.4.
 • 23.4.
 • 7.5.
 • 28.5.
 • 11.6.
 • 25.6.
     
 • 6.8.
 • 20.8.
 • 3.9.
 • 17.9.
 • 1.10.
 • 15.10.
 • 29.10.
 • 12.11.
 • 26.11.
 • 17.12.

Yhteystiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston sihteerit:

Birgitta Kimari puh. 09 310 60208
Riitta-Liisa Munck-Ojanen puh. 09 310 58384 

JAA