Suoraan sisältöön

Neuvostot ja neuvottelukunnat

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta

Neuvottelukunta toimii helsinkiläisten rintamaveteraanijärjestöjen, kaupungin luottamushenkilöiden ja kaupungin virastojen edustajien yhteistyöelimenä. Neuvottelukunnan tehtävänä on avustaa rintamaveteraaneja koskevien asioiden valmistelussa ja käsittelyssä tekemällä niistä aloitteita ja antamalla lausuntoja viranomaisille ja hallintokunnille sekä yhteisöille ja edistää neuvottelukunnassa edustettuina olevien osapuolten tiedon kulkua.

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan sivut

Helsingin vammaisneuvosto

Helsingin vammaisneuvosto on Helsingin kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen ja yhteisöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Neuvostossa eri vammaryhmien vammaisjärjestöedustajat, kaupungin virkamiehet ja luottamushenkilöt pohtivat vammaisia kuntalaisia koskevia asioista ja etsivät yhdessä toimivia ratkaisuja esteettömään ja nykyistä yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan tasa-arvoisempaan yhteiskuntaan.

Helsingin vammaisneuvoston sivut

Helsingin vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto pyrkii varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet Helsingissä. Neuvosto vaikuttaa eri toimialojen palveluiden suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista selviytymisen kannalta. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vanhuksia ja heidän elinolojaan koskevissa asioissa ja osallistuu niistä tiedottamiseen. Vanhusneuvosto on mukana työryhmässä, joka laatii suunnitelman Helsingin ikääntyvän väestön tukemiseksi.

Helsingin vanhusneuvoston sivut