Suoraan sisältöön

Uuden sosiaalihuoltolain keskeiset uudistukset

Uusi sosiaalihuoltolaki tuli pääosin voimaan 1.4.2015. Sosiaalihuoltolailla turvataan kaikkien ikäryhmien palveluja. Laki siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin, vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja tiivistää viranomaisten yhteistyötä. 

Painopiste hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen

Uuden sosiaalihuoltolain myötä palvelujen painopiste siirtyy korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Kaikilla sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus tarvittaessa saada arvio palvelutarpeesta sekä nimetty omatyöntekijä. Laki turvaa erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien palveluihin pääsyn ja avun ja tuen saamisen. Lakiin sisältyvillä asiakasprosessia koskevilla säännöksillä on tarkoitus mm. nopeuttaa asiakkaan ohjautumista tarvittavien palveluiden piiriin ja lyhentää asiakkuuden kestoa. Kuntalaisten on saatava helposti tietoa siitä, millaisia palveluja on mahdollista saada ja miten niitä haetaan.

Lapsiperheille tukea varhaisessa vaiheessa

Lapsiperheille tulee tarjota tukea ja palvelua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen kuin tilanne kriisiytyy. Perheen ei tarvitse olla lastensuojelun asiakas saadakseen apua vaikeuksiinsa: kunnissa on järjestettävä kotipalvelua, perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa. Osa lastensuojelun avohuollon tukitoimista siirtyy lastensuojelulain piiristä sosiaalihuoltolain mukaisiksi yleispalveluiksi. Tavoitteena on, että ehkäisevien palvelujen lisääminen ja työn oikea resursointi vähentävät raskaiden korjaavien lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta.

Kehittämistyö käynnissä

Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto on käynnistänyt vuoden 2015 alussa kehittämistyön lakimuutosten jalkauttamiseksi. Lain muutokset koskettavat laajasti erityisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen asiakkaita ja palveluja, mutta monelta osin myös muiden ydintoiminnan osastojen toimintoja. Helsingissä on monilta osin jo toteutettu lain vaatimia velvoitteita, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua on ollut saatavilla jo ennen lakimuutosta.  

Sosiaali- ja terveysvirastossa on käynnistetty osastorajat ja hallintokunnat ylittävä kehittämistyö lain edellyttämän monialaisen yhteistyön takaamiseksi ja palveluprosessien sujuvoittamiseksi. Palveluprosesseja kehitetään, jotta tarjolla olevat palvelut vastaavat entistä vaikuttavammin asiakkaiden tuen tarpeisiin. Asiakkaan kannalta palvelujen tulee olla käytössä oikea-aikaisesti eli muuttuvin tilanteisiin reagoidaan heti ja palveluja otetaan käyttöön tilanteiden mukaisesti.

Lisätietoa sosiaalihuoltolaista STM:n sivuilta