Suoraan sisältöön

Tietojen tarkastaminen

Tietopyynnöt

Sosiaali- ja terveystoimialalta voit pyytää tietojasi EU:n tietosuoja-asetuksen tai julkisuuslain mukaan. Voit pyytää tietoja asianosaisena tai tietoa julkisesta asiakirjasta. Tämän lisäksi voit pyytää lokitietojasi tai tietoja vainajasta.
Erilaisista tietopyynnöistä kerrotaan tarkemmin Helsingin kaupungin Tietopyynnöt-sivuilla.
Tällä sivulla esitellään erityisesti sosiaali- ja terveystoimialaa koskevat pyynnöt.

Lokitietopyyntö

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käsitellyt tietojasi ja kenelle niitä on luovutettu. Lokitiedoista ilmenee myös tietojesi käytön perusteet. Yli kaksi vuotta vanhoja lokitietoja ei ole oikeutta saada ilman erityistä syytä.

Sähköinen pyyntö

Omakanta-palvelussa voit seurata omien potilastietojesi luovutuksia ja sitä, missä terveydenhuollon yksiköissä potilastietojasi on käsitelty.

Voit tehdä lokitietopyynnön sähköisesti suojatulla lomakkeella:

Asiointi paikan päällä

Voit tehdä pyynnön omien lokitietojesi saamiseksi henkilökohtaisesti kaikissa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä esimerkiksi omalla terveysasemalla tai kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13. Ota tällöin mukaasi henkilöllisyystodistus.

Pyyntö tehdään seuraavalla lomakkeella:
Lokitietopyyntö (pdf)

Vainajaa koskevien tietojen pyyntö

Asiakkaan terveys- ja sosiaalihuoltoa koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä myös asiakkaan kuoleman jälkeen. Vainajaa koskevia tietoja voi pyytää kirjallisesti sellainen henkilö, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Vainajan asiakirjoihin kohdistuva tietopyyntö on perusteltava. Oikeus saada vainajan tietoja arvioidaan tapauskohtaisesti.

Sähköinen pyyntö

Pyynnön vainajan tiedoista voi tehdä sähköisesti suojatulla lomakkeella:

Asiointi paikan päällä

Voit tehdä pyynnön vainajaa koskevien tietojen saamiseksi henkilökohtaisesti kaikissa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä, esimerkiksi omalla terveysasemalla tai kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11-13. Ota tällöin mukaasi henkilöllisyystodistus.

Pyyntö tehdään seuraavalla lomakkeella:
Vainajaa koskevien tietojen pyyntö (pdf)

Asianosaisen tietopyyntö

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain eli julkisuuslain (621/1999) mukaan viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Salassa pidettäviä tietoja ovat muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot, henkilön taloudellista asemaa kuvaavat tiedot sekä liikesalaisuudet. Asianosaisella (hakija, valittaja tai muu, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee) on julkisuuslain mukaan oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tällöin tietojen pyytäjä pyytää tietoja, jotka eivät ole hänen omia rekisteritietojaan.

Sähköinen pyyntö

Pyynnön asianosaisena voit tehdä sähköisessä asioinnissa:

Asiointi paikan päällä

Voit tehdä asianosaisen tietopyynnön henkilökohtaisesti kaikissa sosiaali- ja terveystoimialan toimipisteissä esimerkiksi omalla terveysasemalla tai kaupungin kirjaamossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 11–13. Ota tällöin mukaasi henkilöllisyystodistus.

Pyyntö tehdään seuraavalla lomakkeella:
Asianosaisen tietopyyntö (pdf)

Lisätietoja

Voit kysyä lisää tietopyynnöistä sosiaali- ja terveystoimialan tietopyyntötiimiltä:

Sosiaali- ja terveystoimiala
Tietopyyntötiimi
PL 6050
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Jos haluat ottaa yhteyttä sähköpostitse, tulee sähköposti lähettää suojatulla sähköpostilla linkin kautta osoitteeseen sote.tietopyynnot@hel.fi.