Suoraan sisältöön

Terveyshyötyarvio toimii johdon ja ammattilaisten tukena

Terveyshyötyarvion projektipäällikkönä toimii Minna Klemettilä.

Digitaalinen Terveyshyötyarvio tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hoidon laadusta. Väestötason tietoa hyödynnetään tiedolla johtamisessa ja yksilötason tieto tukee ammattilaisen työtä yksittäisen asiakkaan hoitamisessa.

Mikä työkalu?

Terveyshyötyarvio on digitaalisten työkalujen tuoteperhe, joka hyödyntää asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakenteista tietoa ja tieteelliseen näyttöön perustuvaa päättelyä.

Väestön terveydentilaa arvioidaan ryhmittelemällä ja suodattamalla potilaskertomustietoja. Tarkasteltavia tietoja ovat ikä, sukupuoli, diagnoosi, lääkitys, laboratoriotulokset ja tietyt mittaustulokset sekä hoitavan ammattilaisen tiedot.

Terveyshyötyarvion avulla voidaan löytää asiakkaita, joiden riskitekijöihin ja terveydentilaan voitaisiin vaikuttaa oikeilla toimenpiteillä. Ilman Terveyshyötyarviota näiden potilaiden tunnistaminen olisi vaikeaa. Terveydenhuollon ammattilainen voi tarvittaessa olla yhteydessä asiakkaaseen tilanteen korjaamiseksi, jolloin potilasturvallisuus paranee.

Työkalun avulla Helsingin kaupunki toteuttaa terveydenhuoltolain mukaisia velvoitteitaan edistää ja ylläpitää väestön hyvinvointia, terveyttä ja asiakas- ja potilasturvallisuutta. Terveyshyötyarvio auttaa kaventamaan väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja ja osaltaan varmistaa, että terveydenhuollon toiminta perustuu näyttöön ja toteuttaa hyviä hoitokäytäntöjä. 

Terveyshyötyarviota hyödynnetään sekä tiedolla johtamisessa että asiakastyössä

Tietojohtamisen oikeuksilla Terveyshyötyarvion tietoja käsitellään massana, ilman yksittäisen asiakkaan tunnistetietoja. Tietojohtamisessa hyödynnetään väestön terveydentilaa kuvaavia raportteja, joita voidaan tarkastella ja suodattaa valitun asiakasryhmän hakukriteerein.

Tuloksista on mahdollista nostaa esiin esimerkiksi tiettyä sairautta, kuten diabetesta sairastavien tiedot ja arvioida heidän hoitonsa toteutumista tai hoidon parantamisen tarpeita. Väestötasolla voidaan havaita hoidon tehostamisen tarpeita määritellyssä potilasjoukossa ja esimerkiksi suunnitella kyseiselle joukolle omahoitoryhmiä.

Asiakastyössä Terveyshyötyarvion hyödyntäminen edellyttää asiakkaan tunnistamista. Terveyshyötyarviota voivat käyttää asiakastyössä vain ne ammattilaiset, joilla on oikeus tutustua asiakkaan tietoihin muutenkin.

Työkalun avulla etsitään suuressa riskissä olevia sekä paljon palveluja tarvitsevia asiakkaita, jotka erityisesti hyötyisivät hoidosta, ja tarjotaan heille tarkoituksenmukaisia palveluja.

Terveyshyötyarviota käyttävien ammattilaisten on mahdollista tunnistaa yksittäinen asiakas silloin, kun Terveyshyötyarvion tulosten pohjalta nousee huoli asiakkaan tilanteesta ja kun asiakkaan hoito on kyseisen ammattilaisen vastuulla. Ammattilainen voi tällöin olla yhteydessä asiakkaaseen hoitosuunnitelman tai esimerkiksi lääkityksen tarkistamiseksi.  Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus kieltäytyä palvelusta ja kieltää myöhemmät yhteydenotot.

Järjestelmän avulla ei tehdä automaattisia hoitopäätöksiä eikä evätä palveluja keneltäkään, vaan tarjotaan parempia palveluja niille, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittäviä tai oikeita palveluja.

Missä pilotoidaan?

Terveyshyötyarviota on pilotoitu Helsingin kaikilla terveysasemilla yhdessä työhön nimettyjen terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Terveyshyötyarvion kehittäjät ovat Helsingin kaupungilla työskenteleviä hoitajia ja lääkäreitä.

Kehittäjät hyödyntävät Terveyshyötyarviolla saatavaa tietoa sekä omilla terveysasemillaan annettavan hoidon tehostamiseksi että omien potilaidensa hoidon vaikuttavuuden arvioimiseksi ja parantamiseksi.

Helsinki panostaa digitalisaatioon ja ennaltaehkäisyyn

Helsinki haluaa tarjota maailman toimivinta ja parhaiten digitalisaatiota hyödyntävää sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Helsinki uskoo ajattelutavan muutokseen, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoamisessa siirrytään terveys- ja hyvinvointiongelmia korjaavasta toimintamallista ennaltaehkäisevämpään ja kohdennetumpaan toimintatapaan. Tämä on ainoa keino vastata mittaviin tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistuviin paineisiin, kuten väestön ikääntymiseen, voimavarojen rajallisuuteen ja eriarvoistumiseen

Yhtenä keinona tavoitteen saavuttamiseksi kaupungin terveysasemilla on pilotoitu Kustannus Oy Duodecimin kanssa yhteistyössä kehitettävää digitaalista Terveyshyötyarviota. Terveyshyötyarvio-hanke kuuluu Helsingin kaupungin digitaalisiin kärkihankkeisiin.

Terveyshyötyarvio

  • Pilotti alkoi helmikuussa 2020 ja se jatkuu edelleen.
  • Terveysasemien Terveyshyötyarvion kehittäjiä sekä tietojohtamisen että potilastyön käyttöoikeuksilla on tullut mukaan helmikuusta 2020 lähtien viime kuukausiin asti ja heitä on nyt noin 20.
  • Terveysasemien esihenkilöt tulivat mukaan tammi-helmikuussa 2021 tietojohtamisen käyttöoikeuksilla ja heitä on noin 70.
  • Laajempi ja pysyvämpi käyttöönotto riippuu siitä, milloin Terveyshyötyarvion Apotti-integraatio toteutuu ja milloin potilastyön käytön osuuteen jääneisiin riskeihin saadaan tietosuojavaltuutetun ennakkokuuleminen. Käyttöä voidaan jatkossa laajentaa joko tietojohtamisen käytöllä tai sekä tietojohtamisen että potilastyön käytöllä.

Lisätietoa

  • Terveyshyötyarviosta  löytyy lisää tietoa Duodecimin sivuilta.
  • Terveyshyötyarvion päättelysääntöjen pohjana käytettävät tutkimustiedot perustuvat näyttöön perustuvan lääketieteen menetelmillä tehtyihin hakuihin sekä tutkimusten näytön asteen ja suositusten vahvuuden määrittelyyn. Periaatteet on laatinut kansainvälinen GRADE-työryhmä.  
    Lähteinä käytetään systemaattisia katsauksia (kuten Cochrane-katsaukset), suomalaisia Käypä hoito -suosituksia ja Duodecimin Lääkärin käsikirjan sisältöä.

teksti Minna Klemettilä
kuva Kosti Teistinen