Suoraan sisältöön

Viestintää ruotsin kielellä

Helsingin ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalvelujen viestintää on kehitetty syyskuun alusta alkaen omassa projektissa. Syksyn aikana on syvennytty selkeään verkkoviestintään, tiedon saavutettavuuteen ja asiakkaiden osallisuuteen.

Taustalla viestinnän kehittämisessä on sosiaali- ja terveystoimialan kielisuunnitelma, joka huomioi Helsingin kaupungin kaksikielisen profiilin. Kehittämistyössä on hyödynnetty sekä asiakkaiden että työntekijöiden osaamista ja asiantuntijuutta.

Verkkosivut tukevat viestintää

Ruotsinkielisen viestinnän projektissa on painotettu verkkosivujen kehittämistä. Viestinnän tiimi järjesti lokakuussa palvelumuotoiluviikon, jonka aikana keskityttiin ruotsinkielisten palveluiden löydettävyyden parantamiseen verkossa.


Palvelumuotoiluviikon aikana kehitettiin Helsingin soten ruotsinkielisiä verkkosivuja. 

Intensiivisen viikon aikana Helsingin soten työntekijät suunnittelivat ruotsinkielisten palveluiden verkkosivukonseptia palvelumuotoilijoiden tuella. Viikon lopussa ruotsinkieliset asiakkaat pääsivät kertomaan mielipiteensä ja näkemyksensä. Eri-ikäisten ja eri taustaisten ruotsinkielisten helsinkiläisten silmänliikkeet kuvattiin ja mielipiteet tallennettiin palvelumuotoiluyrityksen testauslaboratoriossa.

Yhteistyö palvelumuotoilufirman kanssa jatkuu, ja samalla etenee asiakaskeskeisten ruotsinkielisten verkkosivujen tekeminen.

Asiakkaiden toiveet huomioon

Helsingin kaupunki uudistaa rohkeasti sosiaali- ja terveyspalveluitaan. Asiakkaan tarpeet halutaan tunnistaa aiempaa paremmin, ja palvelut halutaan kohdentaa täsmällisemmin. Sote-palveluiden uudistukset vaativat huomion kohdistamista myös ruotsinkieliseen viestintään.

Asukkaiden mielipiteitä ruotsinkielisten palvelujen viestinnästä kerättiin joulukuussa asiakastilaisuudessa. Asiakkaita kuultiin myös verkkosivujen kehittämisen yhteydessä. On erittäin tärkeää, että ruotsinkielisten palvelujen käyttäjät saavat vaikuttaa viestintään.

Henkilökunta mukana suunnittelussa

Palvelujen uudistamista on ideoitu myös yhdessä työntekijöiden kanssa. On pohdittu, miten palveluista voisi viestiä kiinnostavammin ja tehokkaammin. Kun viestintää suunnitellaan kielinäkökulmasta, on huomioitava asiakkaiden ohella myös ruotsinkieliset työntekijät.

Syksyn aikana on tavattu sosiaali- ja terveyspalvelujen tiimejä ja kartoitettu ruotsinkielisten palveluiden viestintätilannetta. Kentän työntekijöiden kanssa on mietitty, miten viestintää voidaan selkeyttää, jotta asiakas löytäisi palvelut ruotsiksi.

Tiimit ovat ideoineet omia käytäntöjään, jotta ruotsinkielinen viestintä olisi ajantasaisempaa ja asiakaskeskeisempää. Ruotsinkielisten työntekijöiden kanssa on luotu erilaisia viestintäkeinoja, joilla voidaan vahvistaa asiakaskokemusta ja tehdä palvelut näkyvämmiksi. 

Samalla on vahvistettu yhteistyötä ruotsinkielisten työntekijöiden kesken sekä tiivistetty vuorovaikutusta kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Viestintäiltapäivä vahvistaa osaamista

Ruotsinkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen projekti huipentuu 18.12. pidettävään viestintäiltapäivään, jolla juhlistetaan tehtyä yhteistyötä. Iltapäivä toimii myös henkilöstön koulutustilaisuutena, jossa saadaan viestintäideoita ja oppia omaan työhön. Konkreettisissa ja käytännönläheisissä koulutustyöpajoissa tehdään ja tuotetaan viestintäsisältöä aktiivisesti itse. Samalla opitaan, miten ruotsinkielisistä palveluista voitaisiin viestiä luovasti ja mielenkiintoisesti.

Ruotsinkielinen viestintä lujittaa Helsingin kaksikielisyyttä

Sosiaali- ja terveystoimialalla vahvistetaan jatkossakin viestinnällisesti kaksikielisyyden toteutumista ja huolehditaan viestinnän asiakaskeskeisyydestä sekä ajankohtaisuudesta. Ruotsinkielisen viestinnän kehittämisprojektin päättyessä vuoden lopussa, jatkuu sovittujen viestintätoimenpiteiden konkretisointi kaikkien kehittämiseen osallistuneiden henkilöiden voimin.

Kieli on viranomaisen tärkein työkalu. Viestintä luo merkityksiä. Se on tärkeä keino syventää yhteenkuuluvuutta ja vuorovaikutusta kaksikielisessä Helsingissä.

Kiitokset kaikille ruotsinkielisen viestinnän projektissa mukana olleille Helsingin soten työntekijöille ja helsinkiläisille!

teksti: Outi Forsström, viestintäsuunnittelija
valokuva: Sofia Kajander

Helsingin ruotsinkieliset verkkosivut palvelevat osoitteessa www.hel.fi/sv. Ruotsinkieliset sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Social- och hälsovård -valikossa.