Suoraan sisältöön

Asukkaat kertoivat mielipiteensä Myllypuron alueen sosiaali- ja terveyspalveluista

Loka-marraskuussa järjestetyssä kyselyssä kartoitettiin näkemyksiä tulevan Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluvalikoimasta, tiloista sekä muista mahdollisesti kaupunkilaisia mietityttävistä kysymyksistä.

Kyselyyn vastanneet arvostavat esimerkiksi kattavia palveluja, hyvää palvelukokemusta, viihtyisiä tiloja ja hyviä kulkuyhteyksiä. Kyselyyn vastasi yli 400 helsinkiläistä.

Kiitoksia vastaajille aktiivisuudesta! Kyselyssä esiin nousseita asioita huomioidaan Myllypuron suunnittelussa. 

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus tärkeintä

Kaupunkilaiset näkivät tärkeänä sen, että palvelua saa yhdestä paikasta samalla asiointikerralla mahdollisimman kattavasti ja matalalla kynnyksellä. Myös erilaiset väestöryhmät, kuten ikääntyneet ja vammaiset, toivottiin huomioitavan palveluvalikoimassa.

Vaikka palvelujen keskittäminen nähtiin myös suotuisana, kaupunkilaiset esittivät huolenaiheena sen, että palvelujen saatavuus ja saavutettavuus saattaisivat heikentyä nykyisestä. Erityisesti kasvavan välimatkan sosiaali- ja terveyspalveluihin pelättiin heikentävän palvelujen saavutettavuutta. Julkiseen liikenteeseen sekä parkkipaikkoihin toivottiinkin kiinnitettävän huomiota.

Hyvä palvelukokemus tuo laadun

Vastaajat korostivat palvelujen laadussa kohtaamisen ja kiireettömyyden merkitystä. Palveluilta odotettiin oikea-aikaisuutta, asiantuntevaa ja tuttua henkilöstöä sekä palvelun saamista omalla äidinkielellä. Erityisesti ruotsinkielisten palvelujen turvaaminen nostettiin esiin. 

Sähköisten palvelujen laajentaminen nähtiin tärkeänä ja mahdollisuutena sujuvoittaa palveluja. Erityisesti sähköinen ajanvaraus ja etävastaanotot koettiin vastauksissa tärkeiksi ja niiden toivottiin olevan kaikkien saavutettavissa.

Viihtyisät, kaikille hyvät tilat

Myllypuron tulevien tilojen toivottiin olevan selkeitä, valoisia, avaria ja ennen kaikkea viihtyisiä. Myös tilojen turvallisuus – niin fyysisen turvallisuuden kuin yksityisyydenkin näkökulmasta nähtiin tärkeänä.

Uusien tilojen suuruus herätti huolta vastaajissa. Selkeä ja esteetön opastus ja tiloissa kulkeminen korostuivatkin vastauksissa. Aulatiloihin toivottiin henkilökohtaista ohjausta ja opastusta.

Ohjaukseen ja opasteisiin toivottiin kiinnitettävän huomiota esimerkiksi puhelinpalvelussa ja verkkosivuilla jo ennen kuin asiakas käyttää palveluja.

Kiitoksia vastaajille

Kyselyyn vastasi 416 helsinkiläistä verkossa tai lomakkeella Myllypuron, Kontulan ja Kivikon terveysasemilla. Kiitämme kaikkia osallistuneita arvokkaista näkemyksistä, hyödynnämme niitä palvelujen suunnittelussa.

Myllypuron suunnittelussa kiinnitetään myös jatkossa huomiota kyselyssä esille nousseisiin asioihin kuten laajaan ja kattavaan palveluvalikoimaan, tiloihin ja saavutettavuuteen.  Julkisen liikenteen yhteydet ja parkkipaikat halutaan varmistaa. Ruotsinkieliset palvelut halutaan turvata myös jatkossa.   

Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen rakennuksen laajennus valmistuu vuonna 2025, jonka jälkeen nykyiset Kontulan ja Kivikon terveysasemien palvelut siirtyvät rakennukseen. Tällöin myös terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluvalikoima laajenee.

Tuleva terveys- ja hyvinvointikeskus palvelee Myllypuron Kontulan ja Kivikon lisäksi Mellunkylän, Vartiokylän ja Östersundomin alueiden asukkaita.

Laaja palveluvalikoima

Terveys- ja hyvinvointikeskus tulee tarjoamaan terveysasemapalvelujen lisäksi esimerkiksi aikuisten ja nuorten sosiaalipalveluja, hammashoidon palveluja, psykiatria- ja päihdepalveluja, fysioterapiaa, toimintaterapiaa,  vammaisten palveluja ja laboratoriopalveluja. 

Voit antaa palautetta Myllypuron alueen sosiaali- ja terveyspalveluista osoitteessa www.hel.fi/palaute