Suoraan sisältöön

Helsingin sote oli vahvasti esillä HIMSS22-terveyskonferenssissa ja -messuilla

Himms järjestettiin Messukeskuksessa.

Terveydenhuollon ja terveysteknologian suurtapahtuma HIMSS järjestettiin 14.–16.6. Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtumassa terveys- ja hoitoalan toimijat pääsivät tutustumaan yhdessä digitaalisen terveydenhuollon uusimpiin innovaatioihin, kuulemaan inspiroivia luentoja johtavilta asiantuntijoilta ja verkostoitumaan.

Eurooppalainen terveysalan yhteisö kohtasi kasvokkain kahden pandemiavuoden jälkeen, kun HIMSS22-kongressi kokosi yhteen satoja alan asiantuntijoita ja yritysmaailman edustajia. Vuosina 2020 ja 2021 tapahtuma toteutettiin virtuaalisesti koronapandemian vuoksi, mutta tänä vuonna kongressi järjestettiin jälleen fyysisesti paikan päällä Helsingissä.

Kongressissa esiintyi yli 120 terveydenhuollon ja terveysteknologian asiantuntijaa eri puolilta maailmaa. Luentojen, paneelikeskustelujen ja työpajojen ohella osallistujille oli tarjolla monipuolinen messuosasto kierreltäväksi.

Konferenssi kutsui osallistujat pohtimaan ajankohtaisia terveydenhuollon järjestämiseen liittyviä kysymyksiä. Miltä näyttää kestävämmillä periaatteilla toimiva terveysala tulevaisuudessa? Mitä yhteistyötä keskeiset toimijat terveysekosysteemissä voivat tehdä tarjotakseen aidosti ihmisläheistä hoitoa digiajassa? Miten teknologiaa voidaan valjastaa paremmin tukemaan alan työtä ja tutkimusta?

Konferenssissa peräänkuulutettiin yhteiskehittämistä ja rohkeaa innovointia. Puhetta oli paljon integroidusta hoidosta, mikä on vastaus monissa terveydenhuoltojärjestelmissä yleisesti tunnustettuun ongelmaan: terveys- ja sosiaalipalvelujen hajanaisuuteen.

Soten terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen toi konferenssin paneelikeskustelussa esille esimerkin onnistuneesta ratkaisusta palvelujen siiloutuneisuudelle: terveys- ja hyvinvointikeskukset kokoavat ammattilaiset yhteistyöhön yhden katon alle. Asiakkaan ei enää tarvitse vierailla monessa eri paikassa hoitonsa saamiseksi vaan hän voi mennä yhteen pisteeseen, jossa vastataan laaja-alaisesti hänen vaivoihinsa.

Myös potilasnäkökulman tärkeys sai konferenssissa huomiota. Laajalti korostui se, kuinka oleellista on ottaa asiakas asiantuntijana mukaan oman hoitonsa suunnitteluun ja laajempaan kehittämistyöhön; vain näin voidaan ymmärtää potilaiden eri tarpeet, personoida hoitoa tehokkaammin ja sujuvoittaa hoitoprosesseja.

Tulevaisuuden näkymissä potilaat toimivat terveyspalvelujen aktiivisina kumppaneina, seuraten ja hoitaen omaa terveyttään ja jakamalla aktiivisesti dataa voinnistaan ja tavoitteidensa edistymisestä. Käyttäjäystävälliset digitaaliset työkalut auttavat ihmisiä tarkkailemaan terveyttään kotona ja hoitamaan, ehkäisemään ja hallitsemaan sairauksia.

Onnistuneita käytäntöjä ruotivassa paneelikeskustelussa oltiin yhtä mieltä siitä, että jatkuvan palautteen kerääminen ja paitsi potilaan myös hoitohenkilökunnan kuuleminen takaa prosessien kehittymistä oikeaan suuntaan ja onnistuneita hoitokokemuksia kaikille.

Avoimemman yhteistyön tarve tunnustettiin monessa yhteydessä. Markkinoilta toivottiin vähemmän kilpailuorientoitunutta lähestymistapaa ja enemmän yhteen hiileen puhaltamista. Suoraa keskustelua perheiden, koulujen ja työpaikkojen välillä peräänkuulutettiin. On hyvin tyypillistä, että perheenjäsenet ja ystävät osallistuvat läheistensä hoitoon hyvin aktiivisestikin.

Nykyään osallistujapiiri kuitenkin nähdään laajemmin, kun myös kouluja ja työpaikkoja informoidaan ja opastetaan jäseniensä yksilöllisten terveystarpeiden ja -haasteiden huomioimisessa. Näiden tahojen tärkeänä tehtävänä on terveellisiin elämäntapoihin kannustaminen ja yhteiskunnan eri terveyteen vaikuttavilla toimijoilla nähtiin olevan merkittävä rooli niiden tukemisessa.

Helsingin pormestari Juhana Vartiainen muistutti terveyskäyttäytymistä käsittelevässä paneelikeskustelussa kuinka laajalti erilaiset kaupunkitasoiset päätöksetkin vaikuttavat ihmisten terveyteen. Jos kaupunki panostaa pyöräteiden rakentamiseen, ihmiset hyppäävät satulaan, terveys kohenee ja palvelujen tarve vähenee.

Helsingin kaupunki yhdessä kongressin muiden suomalaisten yhteistyökumppaneiden kanssa tuotti messuille oman ohjelmakokonaisuutensa. Sen toistuvia aiheita olivat Suomen kokemukset terveysdatan keräämisessä ja sen hyödyntämisessä sekä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksien edistäminen.

Puhetta oli paljon myös palvelujen tulevaisuudesta. Kun väestö ikääntyy, taloudelliset paineet lisääntyvät ja työvoimasta on pulaa, palvelujen on järjestäydyttävä uudelleen. Kuinka rakentaa asiakkaalle helppo ja katkeamaton hoitopolku? Kuinka edesauttaa mahdollisimman saumatonta yhteistyötä eri yksiköiden välillä? Kuinka potilaita voidaan parhaiten hoitaa ja tukea myös palvelujen seinien ulkopuolella? Kuinka digitaalisilla ratkaisuilla voidaan tukea henkilökuntaa niin, että he voivat parhaiten keskittyä potilastyöhön?


Toimialajohtaja Juha Jolkkonen puhui HIMSS22-konferenssissa integroidun hoidon peruspilareista Helsingin Soten näkökulmasta. Hän nosti keskiöön helposti saavutettavat digitaaliset palvelut, moniammatilliset tiimit ja palvelujen hyvän koordinaation. Apotin asiakasportaali, Maisa, esiteltiin yleisölle konkreettisena esimerkkinä sähköisen asioinnin väylästä.


Tapahtuman Suomi Paviljonki kymmenine osastoineen toimi suomalaisyritysten omana näyteikkunana kansainvälisille messuvieraille. Lavan luentojen ja keskustelujen yhdeksi teemaksi nousi vahvasti terveysdatan hyödyntäminen. Potilastietojen digitalisaation avulla asiantuntijat ja tutkijat saavat ihmisten terveydestä arvokasta tietoa, jonka avulla kehittää terveydenhuoltoa.


Palvelualuejohtaja Maritta Haavisto puhui Suomi Paviljonki -lavalla Helsingin Soten käyttämistä digitaalisista työkaluista vanhusten hoidossa. Iäkkäiden asiakkaiden aktiivisuutta tuetaan eri menetelmin: monipuolisella etätoiminnalla, virtuaalisesti luontoon vievillä sensoriseinillä ja ruokaa kuljettavilla roboteilla.


Helsingin Sote oli myös HIMSS22-tapahtuman näyttelyosastolla mukana osana Health Capital Helsinki -ständiä. Health Capital Helsinki on kaupungin omistaman innovaatioyhtiö Helsinki Partnersin hanke, joka auttaa startup-yrityksiä kasvamaan ja saattaa ihmisiä ja organisaatioita yhteistyöhön.


Yritysneuvojana Health Capital Helsinki -hankkeessa toimiva Kaisu Sutinen oli vahvasti mukana koordinoimassa Suomi Palviljonki -lavan ohjelmaa. ”Suomi ja pohjoismaat nähdään digitalisaation eturintamassa ja nämä messut ovat siitä hieno esimerkki. Vaikka muualla markkinat saattavat olla lähtökohtaisesti isommat, täällä ollaan rohkeampia edistämään erilaisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa.”

HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) on innovatiivinen itsenäinen organisaatio, terveydenhuollon ja terveysteknologian muutosdynamo ja ajatusjohtaja. HIMSS tuo terveys- ja hoitoalan ekosysteemin keskeiset sidosryhmät ajankohtaisen tutkimustiedon, inspiroivien koulutusten ja osallistavien tapahtumien äärelle. HIMSS on perustettu vuonna 1961 ja siihen kuuluu yli 110 000 jäsentä. Tapahtuman Suomi-kumppaneina toimivat sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Sitra, Business Finland, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Turku Science Park, KuopioHealth, OuluHealth sekä Helsingin Messukeskus.

teksti ja kuvat Kaisa Sunimento