Suoraan sisältöön

Päättyneet hankkeet

Sosiaali- ja terveysviraston päättyneet hankkeet

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Rafaela                 
Tarkoituksena vertailla hoitotyön tuottavuutta,  laatua ja kustannuksia  ja edistää hoitohenkilökunnan optimaalista resursointia.
2011–2014
kristiina.raiha@hel.fi

Uralle-projekti    
Tavoitteena osatyökykyisten tai pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksien lisääminen.
2013–2014
marjo.oikarinen@hel.fi


Terveys- ja päihdepalvelut

Info-Tv -hanke
Tavoitteena antaa kuntalaisille ajankohtaista terveysaseman toimintaan, terveyden edistämiseen ja sairauden hoitoon liittyvää tietoa.
2012–2014
tipi.rasanen@hel.fi

Psykiatrian konsultaatiopoliklinikan maahanmuuttajatyöryhmä
Tavoitteena parantaa maahanmuuttajataustaisten kuntalaisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon palveluja, kaventaa terveyseroja ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä sekä vahvistaa henkilöstön osaamista monikulttuuriseen psykiatriseen työhön.
2011– 2014

Arkeen voimaa
Ryhmästä tukea pitkäaikaissairaiden oireiden hallintaan ja arjen sujuvuuteen.
2012–2014


Sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosasto

DAA-hanke
2012–2014
helena.soini@hel.fi

Tukevasti kotona -kehittämishanke
Tukea iäkkäitä asiakkaita ylläpitämään toiminta-kykyään erilaisen palveluohjauksen keinoin ja antaa työntekijöille käyttöön uusia menetelmiä ja tukimuotoja sekä iäkkäiden suun terveydenhuollon palvelujen nivominen kiinteäksi osaksi muita sosiaali- ja terveyspalveluja.
2013–2014
marjukka.pihlajaniemi@hel.fi


Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Verkkoterkkarihanke
Kehittää verkkotoimintaa sote-palvelujen neuvonnassa sekä nivoa se keskeiseksi osaksi uutta modernia neuvontapalvelua, tervey-denhoitajan työn vakiinnuttaminen ja kehittäminen verkon eri ympäristöissä.
2012–2014
tiina.markkula@hel.fi
 

Ikääntyvien palvelut

Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko -hanke

2010-2013

Hankkeessa kehitetään vanhusten kotona asumista tukevia palveluita lähinnä omaishoitoperheille ja kotihoidon tukipalveluasiakkaille. Kohdealueena on noin 20 400 asukkaan Lauttasaari, missä yli 65-vuotiaita on tällä hetkellä noin 3600.

Hankkeen tavoitteena on luoda Lauttasaaren alueelle joustavasti public-private-people -partnership  -periaatteella toimiva palveluiden verkosto ns. seinätön vanhusten palvelukeskus. Lisäksi tavoitteena on mallintaa ja pilotoidata uudenlaista palveluohjauksen menetelmää (Care Manager), henkilökohtaista budjetointia (Personal Budget),laajentaa palvelusetelin käyttömahdollisuuksia sekä rakentaa näitä toimintamalleja tukeva yritysten verkosto.

Hanketta rahoittaa Tekes -teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus ja hankkeen toteuttamisesta vastaa sosiaaliviraston vanhuspalveluiden vastuualue.

Lisätietoja
Susanna Hyvärinen, projektipäällikkö, puh. 040 1485 786
Hanna Torppa, projektityöntekijä, puh. 0401485 816

Innokusti

InnoKusti-hanke oli Kustaankartanon vanhustenkeskuksen viisivuotinen (2006–2010) innovaatio- ja kehittämishanke. Tavoitteena oli teknologisten ratkaisujen ja hyvien toimintatapojen myötä parantaa hoidon laatua sekä helpottaa hoitohenkilökunnan työskentelyä. Hanke toteutettiin Kustaankartanon vanhustenkeskuksen vanhainkodin eri hoitoyksiköissä. Kohderyhmänä oli laitoshoidon asukkaita sekä sairaalasta kotiutuvia ja Helsingin kaupungin kotihoidon asiakkaita.

Projekteissa testattiin geronteknologisia laitteita ja arvioitiin niiden käytettävyyttä ja vaikuttavuutta hoitotyössä sekä niiden soveltuvuutta eri asiakasryhmille. Projekteihin osallistuvissa hoitoyksiköissä kehitettiin teknologian rinnalla myös hoitotyön käytäntöjä ja toimintatapoja. Keskeisessä tehtävässä kehittämistyössä oli osallistuvien hoitoyksiköiden oma henkilökunta.

Hanke toteutettiin yhteistyössä useiden eri laitteita valmistavien yritysten kanssa. Hankkeessa hyödynnettiin kansainvälisesti käytettyä RAI-arviointimenetelmää (Resident Assessment Instrument).

Kustaankartanon vanhustenkeskus
Kivalterintie 16, 00620 Helsinki
PL 8560, 00099 Helsingin kaupunki

Projekteja:

IITA-projekti

Iita-projekti, Interaktiivisuudesta Itsenäisyyttä ja Toimintakykyä Arkeen
IITA-projektissa kehitetään ja kokeillaan vuorovaikutteista palvelua kuntoutusyksiköstä kotiutuville kaupungin kotihoidon asiakkaille. Vuorovaikutteinen palvelu tarjotaan reaaliaikaisen, kaksisuuntaisen kuva- ja puheyhteyden välityksellä, ja siinä on mahdollista olla samanaikaisesti yhteydessä kaikkiin suljetun yhteyden piirissä oleviin henkilöihin. Palvelu toimii Kustaankartanon vanhustenkeskuksen kotiinkuntoutusyksikkö Kuntokartanon osastolta käsin, jonne asiakkaat voivat halutessaan olla yhteydessä kotilaitteeltaan.

Projektin keskeinen tavoite on tukea asiakkaiden kotiutumista ja kotona selviytymistä tarjoamalla heille mahdollisuus osallistua ryhmämuotoiseen toimintaan, esimerkiksi fysioterapeutin ohjaamiin liikuntaryhmiin sekä sairaanhoitajan ohjaamiin keskustelu- ja muisteluryhmiin. Asiakkaat voivat myös olla henkilökohtaisesti yhteydessä Kustaankartanon IITA-studioon mm. terveyteen ja toimintakykyyn liittyvissä asioissa. Projektissa on yhtäaikaisesti mukana 15 asiakasta, joista kukin on palvelun piirissä kuuden kuukauden ajan. Projektin aikana tutkitaan interaktiivisen palvelun käytettävyyttä ja vaikuttavuutta asiakkaiden toimintakykyyn sekä terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöön. Projektin toimintavaihe alkoi keväällä 2008 ja jatkuu vuoden 2010 loppuun asti. Projektiin tulee osallistumaan yhteensä 30–40 asiakasta. InnoKustin yhteistyökumppaneina hankkeessa toimivat Helsingin kaupungin kotihoito, Videra Oy ja Lupaava-hanke.

Askelturva-projekti

Askelturva-projekti
Askelturva on yksi Kustaankartanon innovaatiohankkeen osaprojekteista. Projektissa selvitetään Elsi Turvalattia -toiminnanohjausjärjestelmän käyttökelpoisuutta vanhusten laitoshoidossa. Elsi-järjestelmä tukee hoitohenkilökuntaa asukkaiden liikkeellelähdön turvaamisessa.

Projektin avulla hoitohenkilökunta pääsee asukkaan avuksi oikeaan aikaan ja paikkaan. Järjestelmän voi laittaa hälyttämään vuoteesta noususta, kaatumisesta, WC:hen menosta sekä huoneeseen saapumisesta tai poistumisesta. Lisäksi tutkitaan uuden hälytystyypin, ”WC-aika”, toimivuutta itsenäisen WC:ssä selviytymisen tukemiseksi. Yksilöllisesti asukkaalle määritellyt hälytykset tulevat tekstiviestinä hoitajan matkapuhelimeen.

Askelturva-projektissa kerätään järjestelmän käyttökokemuksia ja arvioidaan sen käyttökelpoisuutta. Projektin tehtävänä on tukea järjestelmää käyttäviä osastoja löytämään tavat, joilla järjestelmää hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Tavoitteena on asukkaiden turvallisuuden lisääminen sekä yksilöllisen hoitotyön vahvistaminen.

Projektin pilottivaiheessa, ”Askelturva A”, testattiin Elsi-järjestelmän käytettävyyttä ja arvioitiin sen toimivuutta dementiaosaston hoitotyössä kahdessa huoneessa. Projekti toteutettiin yhteistyössä TKK:n Elektroniikan laitoksen kanssa. Pilottiprojekti käynnistyi joulukuussa 2006 ja päättyi vuoden 2007 lopussa, jonka jälkeen järjestelmä on jäänyt hoitoyksikön vakituiseen käyttöön. Pilottiprojektin kaksi huonetta toimivat edelleen testiympäristönä turvalattiaan liittyville uusille sovelluksille.

Projektin toisessa vaiheessa, ”Askelturva G”, järjestelmä otettiin asteittain käyttöön kahdella dementia- sekä yhdellä lyhytaikaishoidon osastolla (yhteensä 47 huonetta, 64 asukaspaikkaa). Osastoilla tutkitaan myös järjestelmän vaikuttavuutta asukkaiden turvallisuuteen ja hoitokäytäntöihin. Projektin toimintavaihe käynnistyi keväällä 2008 ja päättyi vuoden 2009 lopussa. Vuoden 2010 alussa Askelturva-projekti siirtyi seuranta- ja raportointivaiheeseen, jonka aikana tarkkaillaan Elsi-järjestelmän toimivuutta osastojen itsenäisessä käytössä.

TAA-projekti

Taa-projekti, Turvallisesti aktivoivaan arkeen
Turvallisesti aktivoivaan arkeen (TAA) on vuodesta 2006 lähtien Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa käynnissä ollut kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn ja turvallisuuden tukeminen hyödyntämällä geronteknologiaa. Asukkaiden huoneisiin asennetaan lattiaturvalaitteet, josta lähtee hälytys hoitajan kantamaan vastaanottimeen tai matkapuhelimeen. Turvamaton ansiosta asukkaat voivat nousta aamulla ylös omaan tahtiinsa, jolloin hoitaja voi hälytykseen saatuaan mennä avustamaan asukasta aamutoimissa.

Turvateknologian käyttöön yhdistetään uusi hoitotyön malli ”Aktivoiva arki”. Malli perustuu monipuolisesti asukkaiden toimintakykyä ylläpitävään ja/ tai edistävään hoitoon ja omatoimisuuden edistämiseen. Pääperiaatteena on luoda jokaiselle asukkaalle turvallinen, yksilöllinen ja suunnitelmallinen arki. Asukaskohtaisen arjen suunnitteluun osallistuu moniammatillinen tiimi, johon kuuluu asukkaan omahoitaja, yksikön kirjaamisesta vastaava hoitaja sekä fysioterapeutti. Yhdessä he kartoittavat asukkaan tilanteen, hänen voimavaransa ja myös toimintakyvyn menetykseen liittyvät uhkatekijät. Kartoituksen pohjalta jokaiselle asukkaalle suunnitellaan oma aktivoivan arjen huoneentaulu, joka pitää sisällään päivittäin tai viikoittain suoritettavia asukkaan kannalta mielekkäitä toimintoja. Nämä toiminnot voivat olla esimerkiksi sanomalehden lukua, pyykkien viikkaamista tai kuntopyörällä polkemista.

Toimintaa ja sen vaikutuksia seurataan yksikkötasolla säännöllisesti.

InnoÄäni-projekti

InnoÄäni on Kustaankartanon innovaatiohankkeen (InnoKusti) päättynyt osaprojekti. Projektissa käytettiin markkinoilla olevaa Audio Riders Oy:n kehittämää Sävelsirkku-äänipalvelujärjestelmää. Järjestelmän kautta voi kuunnella muun muassa musiikkia, tarinoita, pelejä, liikuntatuokioita sekä hengellistä ja ajankohtaista ohjelmaa. Ohjelmistoa kuunnellaan verkkoon liitettävästä kaiuttimesta ja ohjelmat valitaan A4-kokoisesta kaukosäätimestä. Kaiuttimen ohjelmointi tapahtuu osaston omalta tietokoneelta. Sisältöä päivitetään internetin välityksellä.

Projektiosastoina toimi kaksi Kustaankartanon vanhustenkeskuksen dementiayksikköä. Projektin tarkoituksena oli hyödyntää ikääntyviä tukevaa teknologiaa ja arvioida projektissa käytettävän teknologisen ratkaisun vaikuttavuutta ja soveltuvuutta hoitotyöhön. Projektin tavoitteena oli kannustaa hoitohenkilökuntaa käyttämään laitetta mahdollisimman monipuolisesti toimintakykyä ylläpitävän hoitotyön suunnittelussa ja kehittämisessä, antaa käyttöön uusi työväline viriketyön toteuttamiselle ja kuvata laitteen käyttöönottoprosessi.

Kokeiluun osallistuvan projektiosaston henkilökunta sai koulutuksen laitteen käyttöön ja mahdollisuuden kokeilla viriketuokioiden järjestämistä Sävelsirkku-laitteen avulla. Lisäksi hoitohenkilökunta sai hankkeen henkilöstön ja teknologiayrityksen tuen kokeilun ajaksi. Henkilökunnan kokemuksia viriketuokioiden järjestämisestä kerättiin seurantalomakkeiden ja haastattelujen avulla. Projekti käynnistyi kesäkuussa 2007 ja päättyi kesäkuussa 2008