Suoraan sisältöön

Hankkeet

Toiminnalliset kehittämishankkeet

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Helsingin kuntakokeilu
Tavoitteena katkaista 30–45-vuotiaiden vähint. 500 pv työttöminä olleiden helsinkiläisten passiivinen työttömyys.
2013–2015
pertti.peltovaara@hel.fi

Maahanmuuttajataustaisten integroiminen sosiaalialan työorganisaatioihin
2013–2015
heidi.hallman@hel.fi

Perhekeskuspilotti
Tavoitteena koota saman katon alle lasten ja nuorten palvelut ehkäisevistä palveluista korjaaviin palveluihin ja turvata kokonaisvaltainen ja tarpeenmukainen tuki perheelle.
taina.hussi@hel.fi


Terveys- ja päihdepalvelut

Paavo pitkäaikaisasunnottomuuden poistaminen
Tavoitteena 1) asunto ensin -periaatteen kirkastaminen ja vakiinnuttaminen asunnottomien palveluihin yhteistyössä järjestöjen ja kaupunkien kanssa 2) järjestöjen roolin vahvistaminen asunnottomien asumispalvelujen kehittäjänä.         
Strategia 2014–2016: monipuolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupungissa, tavoite: asunnottomuus vähenee.            
Toimenpide: pitkäaikaisasunnottomuuden toimenpideohjelmaa jatketaan kiinnitetään erit.huomiota nuorten asunnottomuuden ehkäisyyn.
2012-2015
taru.neiman@hel.fi

AUNE: asunnottomuuden ennaltaehkäisy – asunto ensin näkökulma (jatkoa Paavo-hankkeelle)
Asunto ensin -periaatteesta nouseva rakenteellinen ja ammatillinen muutosprosessi sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen. Soten strategia 2014–2016: palvelurakenne kevenee:  psyk. ja päihdehuollon asiakkaiden sairaala- ja laitosjaksot lyhenevät ja toistuvat sairaala- ja laitosjaksot vähenevät. Toimenpide: vahvistetaan asumiskuntoutusohjelma psykiatria- ja päihdepalveluissa.
2016–2019  valmistellaan vuonna 2015
taru.neiman@hel.fi

Kalasataman terveys ja hyvinvointikeskus
Tavoitteena on yhdistää yhteen pisteeseen nyt hajallaan olevat aikuisväestön palvelut ja ottaa käyttöön uusi toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut. Lue lisää>>
2014–2018
lars.rosengren@hel.fi

Lihavuuden ehkäisyn ja hoidon toimenpideohjelma           
Helsinkiläisten terveyden ja hyvinvoinnin kohentuminen, terveyserojen kaventuminen, terveyttä edistävän liikunnan lisääminen, ylipainoisten  määrän väheneminen sekä  palvelurakenteen keventäminen tukemalla kuntalaisia omahoitoon.
2014–2016
riitta.vesterinen@hel.fi

Lähisuhdeväkivallan ehkäisy
Kaupungin turvallisuussuunnitelma vuosille 2011–2014 sisälsi lähisuhdeväkivallan ehkäisyä koskevan osuuden. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Lue lisää >>

Peliklinikka
Tavoitteena tuottaa ja kehittää monitoimijaperiaatteella matalan kynnyksen palveluja pelaajille, heidän läheisilleen ja peliongelmaa työssään kohtaaville sekä kehittää rahapeliriippuvuuden hoitoa ja tutkimusta. Strategia 2014–2016: Integroidut palvelut ja hoito: päihde- ja mielenterveyspalveluja tarvitseva asiakas saa hoidon tarpeen arvion ja jonottamatta sekä hoitosuunnitelman, hoidon, kuntoutuksen ja palvelut viiveettä oikeassa paikassa     Toimenpide: varmistetaan matalan kynnyksen palvelut ja tarvittaessa lähetteetön palvelujen saanti. Lue lisää >>
2011-2015

Päivystysten yhdistäminen
Helsinki ja HUS valmistelevat päivystyspalvelujensa yhdistämistä. Helsinkiläisille halutaan tarjota nykyistä sujuvammin ja kustannustehokkaammin laadukkaat päivystyspalvelut ympäri vuorokauden. Suunnitelman mukaan maan suurin päivystyskokonaisuus aloittaa tammikuussa 2019.
Hankkeen sivut

Ryhmätoiminnan kehittäminen
Hankkeessa kehitetään monipuolisia ja moniammatillisia ryhmätoiminnan muotoja Helsingin sosiaali- ja terveysviraston terveysasemat ja sisätautien poliklinikkayksikössä. Lue lisää >>
2011–2015
riitta.vesterinen@hel.fi

SATU-hanke
Päätavoite on kehittää sairaaloihin soveltuva uusi työmalli, jolla motivoidaan ja tuetaan päihteiden käytöllä sekä psyykkisesti oireilevia potilaita muutokseen.
2014-2018
petri.kylmanen@hel.fi

Suun terveyden edistäminen sosiaalisessa mediassa
Suunten Facebook-sivut, Netari, IRC-galleria ja Demi,  suun terveyttä edistävän opetuspelin tuottaminen.
2011- 2015
riitta.ukkola@hel.fi

Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen
Palvelun avulla voidaan tehostaa asiakkaan hoitohistorian ja esitietojen käyttöä hoitoon ohjauksessa ja hoidon toteutuksessa sekä vapauttaa hoito- ja ajanvaraushenkilökunnan työtä tärkeämpiin tehtäviin.
>2015
seija.hiekkanen@hel.fi


Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

ICT-tuettujen itsenäisen asumisen palvelumallien kehittäminen
Rahoitusta haetaan 2015
anna-liisa.lyytinen@hel.fi

INKA
Kotihoidon kautta kansainvälisille markkinoille, Hgin kaupungin kotihoito innovaatioalustana asiakasratkaisuille sekä uusille tuotteille ja palveluille.   
Projektisuunnitelma valmisteilla.
anna-liisa.lyytinen@hel.fi

Kestävää hyvinvointia ikäihmisille
Tavoitteena analysoida taiteen, kulttuurin ja luovuuden monia mahdollisuuksia kotona asuien ikäihmisten -erityisesti kotihoidon asiakkaiden- hyvinvoinnin ja toimivuuden vahvistamisessa. Lue lisää >>
Syksy 2015- syksy 2017
merja.etholen-ronnberg@hel.fi

Monipuolinen palvelukeskus
Tavoitteena monipuolisen palvelukeskuksen konseptin ja toiminnan edelleen kehittäminen siten, että monipuolinen palveluverkko tarjoaa lähipalveluja iäkkäille helsinkiläisille koko kaupungin alueella.
tarja.itkonen@hel.fi

Lasten toimintaterapia-palveluiden osaamis- ja oppimiskeskus
Tavoitteena vastata lasten toimintamahdollisuuksien arviointitarpeeseen perusterveydenhuollon ja korkeakoulun kumppanuustoiminnan avulla.
2015-2017
helena.kara@hel.fi

Toimi-hanke
Työntekijöiden kehittämistoimijuuden menetelmien käyttöönotto ja kehittävä seuranta HR:n, johdon ja työntekijöiden uusiksi välineiksi.
2013-2015


Henkilöstö- ja kehittämispalvelut

Henken palvelujen tuotteistaminen
2014–2015
tiina.j.maki@hel.fi

Savuton Helsinki
Helsinkiläiset vähentävät tupakointia oleellisesti; lapset ja nuoret eivät altistu tupakoinnille, eivätkä aloita tupakointia,  luodaan pysyviä tukitoimia tupakoinnin ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.
2007–2015
tarja.saarinen@hel.fi

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma
Alkoholinkulutus vähenee Helsingissä, lapsia ja nuoria suojellaan alkoholilta, alkoholin ongelmakäyttöön puututaan varhain.
2012–2016
tarja.saarinen@hel.fi


Talous- ja tukipalvelut

ASU-hanke
Yksilöllisiä asumispalveluja laitoksissa ja huonokuntoisissa ryhmäkodeissa asuville kehitysvammaisille henkilöille.       
2008–2017


Tietohallinto- ja viestintäpalvelut

Innovatiiviset kaupungit (INKA) Helsingin monikanavaisen palveluneuvonnan kehittämishanke    
Kehittää viraston strategian mukaisesti kunnallinen monikanavainen sosiaali- ja terveyspalvelujen neuvontapalvelu ja kehittää palvelutarjotin, joka kokoaa yhteen kunnan, yksityisten ja järjestöjen palvelut.

ITE nettiin terveyskortti
Tavoitteena on itsehoidon ja omahoidon lisääminen sekä julkisen terveydenhuollon sähköisen asioinnin uudenlaisen innovaation toteuttaminen.
2012–2015
anna.eskola.@hel.fi

Helsinki Apotti -hanke 
Helsinki ottaa lokakuussa 2020 käyttöön asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotin. Käyttöönoton myötä toimintatavat yhtenäistyvät ja kaikilla kaupungin sote-ammattilaisilla on yhteinen tietojärjestelmä. Helsinki Apotti -hanke johtaa ja koordinoi toteutusta siten, että toimintojen uudistaminen toteutuu ja uusi tietojärjestelmäkokonaisuus saadaan käyttöön suunniteltuihin toimintoihin sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Lisätietoa hankkeesta: helena.tukia@hel.fi tai helsinki.apotti@hel.fi 

Sähköinen palvelusetelihanke
Hankkeen tavoitteena on sähköistää palveluseteli- ja ostopalvelutoimintojen hallinnollisia prosesseja siten, että sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2015.
2010–2015
leena.louhikyto@hel.fi