Hoppa till innehållet

Val av vårdplats och tillgång till vård

Val av vårdplats

Hälso- och sjukvårdslagen ger dig möjligheten att välja på vilken av kommunens hälsostationer du får dina icke-brådskande hälso- och sjukvårdstjänster. Du kan välja motsvarande hälsovårdscentral och hälsostation även inom en annan kommun. Du kan byta hälsostation på nytt tidigast ett år från föregående val.

Som Helsingforsbo har du en hälsostation enligt ditt bostadsområde. Om du vill kan du byta hälsostation i Helsingfors. Kontakta hälsostationen som du har valt – det räcker med att du meddelar per telefon eller på plats. Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan du också välja kommunen som tillhandahåller hälsostationstjänster och då väljer du för minst ett år framåt. Använd i så fall blanketten för att byta hälsostation. Förutom hälsostationstjänsterna gäller ditt val samtidigt även rådgivningstjänster, tandvård, distribution av vårdartiklar, rehabilitering och kortvarig vård på ett hälsocentralssjukhus.

Val av vårdplats inom den specialiserade sjukvården

Om den behandlande läkaren bedömer att du behöver en remiss till den specialiserade sjukvården, kan du välja en kommunal verksamhetsenhet inom den specialiserade sjukvården var som helst i landet. Vårdplatsen väljs tillsammans med den läkare eller tandläkare som skriver remissen.

Tillgång till vård

I hälso- och sjukvårdslagen fastställs hur snabbt man kan få icke brådskande vård (s.k. vårdgaranti).

Enligt lagen ska
- patienten få kontakt med hälsovårdscentralen omedelbart vardagar under tjänstetid
- vårdbehovet bedömas senast den tredje vardagen från det att patienten tog kontakt med hälsovårdscentralen
- ska bedömningen av vårdbehovet inledas inom tre veckor inom specialiserad sjukvård
- ska patienten få vård senast inom tre månader från det att vårdbehovet bedömdes
- får den längsta väntetiden på tre månader överskridas med högst tre månader inom mun- och tandvård och i specialiserad sjukvård (väntetiden sammanlagt sex månader).

En patient i behov av brådskande sjukhusvård ska omedelbart ges den vård som hälsotillståndet kräver. Patienten ska ges den brådskande vård som hälsotillståndet kräver oavsett nationalitet eller bosättningsort. Brådskande vård behöver till exempel de patienter vars sjukdom eller skada blir betydligt värre eller orsakar oåterkalleliga ändringar inom en kort tid om de inte behandlas.

På länken nedan hittar du väntetiden till icke-brådskande läkartid per hälsostation:
Realiseringen av tillgång till vård inom primärvården (på finska)

Väntetider till socialtjänsterna

Information om väntetider för utredning av barnets behov av barnskydd, utkomststöd samt utredning av handikappades behov av service.

Utredning av behovet av barnskydd

Efter att en barnskyddsanmälan har gjorts om barnet eller en liknande kontakt tagits med barnskyddet ska barnets eventuella brådskande behov av barnskydd enligt barnskyddslagen omedelbart bedömas. Behovet av utredningen ska avgöras inom sju vardagar och utredningen ska stå klar senast inom tre månader. Utredningen av behovet av barnskydd görs av barnets ansvariga socialarbetare som reder ut barnets situation, bedömer barnets uppväxtförhållanden, vård och fostran samt behovet av barnskyddsåtgärder.

Utkomststöd

FPA ansvarar för det grundläggande utkomststödet så staden kan inte bevilja det. Rådgivning och handledning om det grundläggande utkomststödet ges av FPA.

Staden ansvarar för att bevilja det kompletterande och förebyggande utkomststödet. Beslutet om kompletterande och förebyggande utkomststöd kan fattas först då FPA har gett sitt beslut om det grundläggande utkomststödet. I en del specialfall kan beslutet om förebyggande utkomststöd fattas utan att det finns ett beslut om grundläggande utkomststöd för den period som ansökan om förebyggande utkomststöd gäller.

Enligt lagen om utkomstöd ska beslutet om utkomstöd i brådskande fall göras på basis av de tillgängliga uppgifterna samma eller senast följande vardag efter det att ansökan inkommit. I andra än brådskande fall ska beslutet om utkomststöd fattas utan dröjsmål, dock senast den sjunde vardagen efter det att ansökan inkommit.

En utkomststödsklient ska ges tillfälle till ett personligt samtal med en socialarbetare eller socionom i kommunen senast den sjunde vardagen efter det att klienten har begärt detta av kommunen. Det personliga samtalet kan genomföras även på annat sätt än hos socialarbetaren eller socionomens mottagning, till exempel genom ett besök hos rådgivningen eller per telefon.

Utredning av servicebehovet för en handikappad person

Enligt handikappservicelagen ska utredningen av behovet av service och stöd inledas senast den sjunde vardagen efter det att den handikappade eller hans eller hennes lagliga företrädare eller anhöriga eller någon annan person eller myndighet har tagit kontakt med den myndighet i kommunen som ansvarar för socialservicen.

Beslut om service och stöd enligt handikappservicelagen fattas utan obefogat dröjsmål och senast inom tre månader från det att den handikappade eller hans eller hennes företrädare har ansökt om service eller stöd, om inte utredningen av ärendet av särskilda skäl kräver längre behandlingstid.21.01.2020 12:25