Hoppa till innehållet

Missnöje med vård eller service

Om klienten eller patienten upplever sig blivit fel bemött inom social- eller hälsovårdens tjänster ska detta först diskuteras på den vårdplats eller service-enhet som missnöjet gäller. Respons kan även ges via Helsingfors responssystem.

Om ärendet inte löser sig på servicestället kan du kontakta chefen. Om du är osäker på vad du ska göra eller om du vill veta hurdana rättigheter du har som patient eller klient kan du kontakta social- och patientombudsmannen.

Anmärkning

Om klienten eller patienten är missnöjd med sin service, vård eller bemötande kan klienten eller patienten göra en anmärkning på detta med blanketten Anmärkning mot vården eller bemötandet (pdf) till social- och hälsovårdssektorn.

Anmärkningen kan också göras av en anhörig, närstående eller laglig företrädare, såvida klienten eller patienten själv är oförmögen att göra det eller har avlidit. Anmärkningen behandlas vid den verksamhetsenhet som berörs av anmärkningen.

Enhetsledningen ska svara på anmärkningen skriftligen inom en rimlig tid. En rimlig tid för svar på en anmärkning anses vara ungefär en månad. Det kan ta 1–2 månader att behandla en anmärkning som kräver en mer omfattande utredning. På anmärkningen ges ett motiverat svar av vilket framgår hur anmärkningsärendet har utretts och vilka fortsatta åtgärder anmärkningen har föranlett.

Skriftliga anmärkningar postas till:
Helsingfors stad, Registratorskontoret, Social- och hälsovårdsväsendet, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD.

Anmärkningen kan skickas som krypterad e-post via länken https://securemail.hel.fi/ till helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Anmärkningen kan även lämnas in personligen på Helsingfors stads registratorskontor, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors 17, måndagar till fredagar kl. 8.15–16.00.

Social- och patientombudsmannen hjälper vid behov med att göra anmärkningen.

Läs mer om anmärkningsförfarandet här (pdf).

Klagomål

Klienten eller patienten eller dennes närstående har rätt att göra ett klagomål vid missnöje med vården eller servicen. Klagomålet är inte ett sätt att söka ändring, så tillsynsmyndigheten kan inte ändra tjänsteinnehavarens eller organisationens beslut.

Patienten eller socialvårdens klient kan lämna in ett klagomål på missförhållanden inom social- och hälsovården till regionförvaltningsverket. Ett klagomål lämnas in hos Valvira i sådana fall där misstanken om felbehandling gäller vården av en patient som avlidit eller fått allvarliga men under vården. Övriga klagomål om vården eller bemötandet görs till regionförvaltningsverket.

Om man misstänker att myndigheten eller tjänstemannen inte har följt lagen eller uppfyllt sina skyldigheter kan klagomålet lämnas in till riksdagens justitieombudsman eller justitiekansler.

Vid behov överför myndigheterna klagomålet till behörig behandlingsplats och meddelar detta till den som lämnat in klagomålet. Klagomålen undersöks i regel inte om det gått mer än två år sedan händelserna.

Innan anmärkningen eller klagomålet lämnas in rekommenderar vi att ärendet utreds hos den verksamhetsenhet som gett servicen och där man kan utreda de eventuella brister eller fel som inträffat.

Mer information om att göra ett klagomål

Klagomål hos regionförvaltningsverket
Klagomål om hälso- och sjukvården till Valvira
Klagomål om socialvården till Valvira

Patientskadeanmälan

Vid misstanke om personskada som inträffat i samband med vården kan patienten eller dennes närstående göra en patientskadeanmälan till Patientförsäkringscentralen. Ersättning ska i regel sökas inom tre år från att den som är berättigad till ersättning fick kännedom om skadan, eller borde ha fått kännedom om dem.

Patientförsäkringscentralen tar hand om ersättningen av patientskador som inträffat i Finland. Patientförsäkringscentralen avgör med stöd av patientskadelagen om patienten vållats personskada i anslutning till hälso- eller sjukvård som berättigar till skadestånd från patientförsäkringen.

Patientombudsmannen ger vid behov hjälp med att fylla i patientskadeanmälan.

Patientförsäkringscentralen handhar centraliserat i enlighet med patientskadelagen ersättningar för personskador som orsakats i samband med hälso- och sjukvård.

Överklagande av ett beslut fattat av socialvårdens tjänsteinnehavare

Om du är missnöjd med ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare inom socialvården kan du ansöka om ändring i beslutet hos social- och hälsovårdsnämndens sektion. Anvisningarna för ändringssökande har bifogats till beslutet.

Ändringssökandet ska skickas in inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Ändringssökandet skickas in till Helsingfors stads registratorskontor, PB 10, 00099 HELSINGFORS STAD.

Överklagande av ett beslut fattat av social- och hälsovårdsnämndens sektion

Ett beslut fattat av social- och hälsovårdsnämndens sektion kan överklagas till förvaltningsdomstolen inom 30 dygn. I en del fall kan förvaltningsdomstolens beslut överklagas till högsta förvaltningsdomstolen om den beviljar besvärstillstånd.

Skadestånd

Den skadelidande kan söka skadestånd hos staden för en skada som en anställd eller tjänsteinnehavare inom social- och hälsovården orsakat klienten/patienten eller dennes närstående i sitt arbete. Den orsakade skadan ersätts enligt det så kallade värdansvaret enligt bestämmelserna i skadeståndslagen.

Ansökan om ersättning görs i första hand med blanketten för ansökan om ersättning (pdf). Ansökan skickas in till Helsingfors stads registratorskontor där ärendet registreras. Det är i första hand föremålsskador som ersätts.

De patientskador som orsakats ersätts främst enligt patientskadelagen från patientförsäkringen eller läkemedelsförsäkringen och inte enligt skadeståndslagen.24.01.2020 12:30