Hoppa till innehållet

Granskning av uppgifter

Rättigheter för den registrerade inom Helsingfors stad

Begäran om granskning av registeruppgifter

Klienten kan enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning be att få granska sina eller sitt minderåriga barns uppgifter. De egna uppgifterna kan begäras via Helsingfors stads e-tjänst (asiointi.hel.fi, under punkten Begäran om granskning av personuppgifter). E-tjänsten förutsätter stark autentisering till exempel med bankkoder. Om detta inte är möjligt kan du fylla i pappersblanketten. Pappersblanketten lämnas personligen in på social- och hälsovårdsväsendets serviceställe eller Helsingfors stads registratorskontor, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors 17. Identiteten ska bestyrkas då blanketten lämnas in.

Krav på rättelse av registeruppgifter

Klienten kan enligt Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning begära rättelse av sina eller sitt minderåriga barns uppgifter. Begäran om rättelse av uppgifterna kan skickas in via Helsingfors stads e-tjänst (asiointi.hel.fi, under punkten Begäran om rättelse av personuppgifter). E-tjänsten förutsätter stark autentisering till exempel med bankkoder. Om detta inte är möjligt kan du fylla i pappersblanketten. Den ifyllda och undertecknade blanketten lämnas personligen in till social- och hälsovårdsväsendets enhet eller Helsingfors stads registratorskontor, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors 17. Identiteten ska bestyrkas då blanketten lämnas in.

Begäran om logguppgifter

Med logguppgifter avses information om vem som behandlat klientens eller patientens uppgifter och till vem informationen har överlämnats. Av logguppgifterna framgår även grunderna för användningen av uppgifterna. Utan särskild orsak finns ingen rätt att få logguppgifter äldre än två år. Efter att klienten har erhållit logguppgifterna har kunden rätt att kräva en utredning om grunderna för varför uppgifterna använts eller överlämnats. Ifylld och undertecknad blankett lämnas personligen in till social- och hälsovårdsväsendets enhet eller Helsingfors stads registratorskontor, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors 17. Identiteten ska bestyrkas.

En parts begäran om uppgifter

En person vars rätt, fördel eller skyldighet ärendet gäller har rätt att få information från andra källor än innehållet i offentliga handlingar som har eller kan ha påverkat behandlingen av ärendet. Ifylld och undertecknad blankett lämnas personligen in till social- och hälsovårdssektorns enhet eller Helsingfors stads registratorskontor, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors 17. Identiteten ska bestyrkas.

Utlämnande av uppgifterna om en avliden person

Uppgifter om någon som avlidit kan begäras skriftligen av en person som behöver uppgifterna för att utreda eller konstatera sina viktiga fördelar eller rättigheter. Rätten att få den avlidnas uppgifter utvärderas från fall till fall. På blanketten ska motiveras vad behovet baserar sig på. Ifylld och undertecknad blankett lämnas personligen in till social- och hälsovårdssektorns enhet eller Helsingfors stads registratorskontor, Norra Esplanaden 11–13, Helsingfors 17. Identiteten ska bestyrkas.
20.01.2020 14:42