Hoppa till innehållet

Pensioner och stöd för pensionstagare

Pensioner

Ålderspension

Från FPA kan man få ålderspension eller förtida ålderspension baserat på ålder. Folkpensionsåldern är 65 år. Förtida ålderspension kan man ansöka om från FPA när du är 63 år, när man går i arbetspension. Den förtida pensionen är mindre än folkpensionen vid 65-årsålder. Folkpensionens storlek fastställs utifrån familjerelationer, andra pensionsinkomster och hur lång tid man bott i Finland.

Mer information på FPA:s servicenummer 020 692 202

 Ålderspension (kela.fi)


Garantipension

Garantipensionen tryggar pensionärens försörjning. Man får en full garantipension om man inte har andra pensioner. Pensioner från Finland eller andra länder minskar storleken. Personer som bor i Finland och lyfter ålders- eller invaliditetspension samt personer som har fyllt 65 år och bott i Finland i minst tre år har rätt till garantipension. Dessutom förutsätts att beloppet av alla övriga pensioner är lägre än 753,58 euro/mån. (2017). Garantipensionens fulla belopp är 760,26 euro (2017). Förtida ålderspension minskar även garantipensionens storlek.

Personer som får ålderspension av folkpensionsanstalten kan få en garantipension samtidigt med ålderspensionen. En person som får ålderspension av folkpensionsanstalten kan inte förutom garantipensionen även få andra pensioner som betalas av folkpensionsanstalten och i allmänhet inte heller eller dagpenning för sjukdom eller arbetslöshet.

Mer information på FPA:s servicenummer 020 692 202

 Garantipension (kela.fi)


Bostadsbidrag för pensionstagare

Bostadsbidrag för pensionstagare kan ansökas av pensionärer med små inkomster, som får pension som berättigar till bostadsbidrag för pensionstagare och bor stadigvarande i hyres- eller ägarlägenhet i Finland. Till ansökan ska bifogas en utredning om boendekostnaderna och egna och makens/makans inkomster, egendom och skulder.

Mer information på FPA:s servicenummer 020 692 202

  Bostadsbidrag för pensionstagare


Vårdbidrag för pensionstagare

Folkpensionsanstalten betalar vårdbidrag till sjuka och handikappade pensionstagare som bor hemma och behöver vård och service eller har särskilda kostnader till följd av sjukdomen eller handikappet.

För att få bidraget krävs det att personens funktionsförmåga varit nedsatt i minst ett år utan avbrott. Vårdbidrag

kan ansökas retroaktivt för högst sex månader efter att behovet av stöd inträffade. Till ansökan ska bifogas ett C-utlåtande från en läkare eller motsvarande läkarutlåtande. Vårdbidraget är inte inkomstbundet.

 Mer information på FPA:s servicenummer 020 692 211

  Vårdbidrag för pensionstagare (kela.fi)01.08.2019 15:37