Suoraan sisältöön

Kotihoidon asiakas­maksu­laskuri

Tällä kotihoidon asiakasmaksulaskurilla voitte arvioida kotihoidon maksunne sekä sen, onko teillä tulojenne perusteella oikeutta Palvelukeskus Helsingin turvapuhelimeen kotihoidon kautta ja paljonko turvapuhelin maksaisi kuukaudessa.

Huomioittehan, että laskuri on vain suuntaa-antava, lopullinen päätös maksusta tehdään sosiaali- ja terveystoimialan asiakasmaksut ja perintä -yksikössä.

Ilmoittakaa tulonne laskurin kohtaan Bruttotulot kuukaudessa. Jos ette ilmoita tulojanne, kotihoidon maksu voi tällöin olla suurempi kuin se tulojenne mukaan laskettuna olisi. 

Palvelun käyttäjät

Palvelun käyttäjiä ovat 

 • yksin asuva
 • pariskunta, jolla tarkoitetaan avioparia tai avioliitonomaisissa olosuhteissa olevia tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevia henkilöitä
 • perhe
 • vanhempi alaikäisine lapsineen.

Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia.

Mikäli henkilöt ovat avioliitossa, mutta asuvat eri osoitteissa ja heillä on erillinen talous, heidät katsotaan eri perheiksi. Asia tarkistetaan osoitetiedoista, ja ellei muita dokumentteja ole saatavissa perustetaan päätös asiakkaan ilmoitukseen.

Jos kotihoitoa annetaan yhdelle yhteistaloudessa elävälle perheenjäsenelle, maksua määriteltäessä otetaan huomioon koko perheen yhteiset tulot ja perheen jäsenten lukumäärä. Jos joku perheenjäsen on pitkäaikaisessa tai yli kolme kuukautta kestävässä laitos- tai perhehoidossa, hänen ei katsota olevan samassa perheessä.

Muut samassa taloudessa elävät aikuiset, esimerkiksi sisarukset tai perheen aikuinen lapsi, määritellään eri ruokakunniksi, joiden maksupäätökset tehdään erikseen. Tällöin otetaan huomioon vain palvelun varsinaisen käyttäjän tulot, ja hänen ruokakuntansa on yksijäseninen.


Huomioon otettavat tulot

Maksua määrättäessä kuukausituloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön

 • veronalaiset ansiotulot (bruttotulot),
 • veronalaiset pääomatulot (bruttotulot) 
 • verosta vapaat bruttotulot
 • eläkkeen saajan hoitotuki.

Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, kuukausituloina otetaan huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Metsätulona otetaan huomioon metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla. Tästä määrästä vähennetään 10 prosenttia ja metsätalouden korot. Verohallinto on antanut kunnittain päätöksen metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta.  

Omaisuuden määrä ei vaikuta maksun suuruuteen, mutta omaisuudesta saatavat säännölliset korko-, osinko- ja vuokratulot otetaan huomioon maksua määrättäessä.

Pääomatuloista otetaan huomioon bruttomääräisesti

 • vuokratulot (vuokratuloista vähennetään yhtiövastike tai kiinteistön hoitokulut; vuokratuloja voi saada esim. asunto-osakkeesta, asuintalosta, liiketiloista, tontista ja viljelysmaasta sekä irtaimistosta)
 • korot (esim. pankkitalletuksista ja obligaatioista yms. joukkolainoista)
 • osingot (esim. pörssi- ja puhelinosakkeista)
 • tuotto- ja voitto-osuudet (esim. rahastoista) ja
 • vastaavat vuosittain maksettavat tulot tai tulot, jotla ovat asiakkaan määrättävissä riippumatta siitä, ovatko ne nostettavissa.

Tulot, joita ei oteta huomioon

Tuloina ei oteta huomioon

 • lapsilisää
 • vammaisetuuksista annetun lain (570/2007 ja 1050/2009) mukaista etuutta (alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, ruokavaliokorvaus ja veteraanilisä)
 • lapsen hoitotukea
 • kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta
 • asumistukea
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja
 • sotilasavustusta
 • rintamalisää, (ylimääräinen rintamalisä otetaan tulona huomioon)
 • opintorahaa
 • aikuiskoulutustukea
 • opintotuen asumislisää
 • toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta
 • kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta
 • julkisista työvoimapalveluista annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta
 • opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia
 • perhehoidon kustannusten korvauksia
 • lasten kotihoidon tukea.

Kotihoidon enimmäismaksut

Kotona annet­tavan palvelun määrä kuu­kau­dessa, tuntia Maksu­luokka Enim­mäis­maksu, euroa
1–5 I 114,49
6–10 II  343,48
11–20 III 629,72
21–40 IV 1 202,19
yli 40 V–VII 2 347,13

Tilapäisen kotihoidon maksu

Kotihoito katsotaan tilapäiseksi, jos sen kesto on alle kaksi kuukautta tai kotona käydään harvemmin kuin kerran viikossa.

Tilapäisestä kotihoidosta peritään 18 vuotta täyttäneeltä käyntikohtainen maksu, joka on 15,00 euroa lääkärin sekä hammaslääkärin ja 9,50 euroa muun henkilön (esimerkiksi terveydenhoitaja, perushoitaja, fysioterapeutti, hammashoitaja, laboratorion kotikäynti) tekemästä kotikäynnistä. Maksu peritään jokaisesta käynnistä erikseen kuitenkin enintään kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.


Tiedot kotihoitomaksun arvioimista varten
*Kuukausipalvelun määrä saadaan laskukaavalla:
viikkotuntimäärä jaettuna seitsemällä x 30.


Haluatteko käyttöönne Helsingin palvelukeskuksen turvapuhelimen?

Tukipalvelujen maksut


Alla mainittujen tukipalvelujen maksut eivät ole tulosidonnaisia.

krt / kk
krt / kk
krt / kk
Valitse ateriapalvelu:

Aterian hinta:

määrä / kk

määrä / kk17.09.2020 14:54