Suoraan sisältöön

Ohjeita päivittäiseen työskentelyyn

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (lukiolaki 30§). Kouluyhteisön jäsenet käyttäytyvät toisiaan ja koulun ulkopuolisia kohtaan asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Koulutunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksen mukaan. Myöhästyminen on työrauhan rikkomista ja loukkaa täten muiden kouluyhteisön jäsenten oikeutta tehokkaaseen työskentelyyn.

Aamunavauksen aikana ollaan hiljaa.

Kännykän asiaton käyttö on kiellettyä oppitunnin aikana. Välitunnin ajaksi opiskelijat poistuvat luokista ja luokkien ovet pidetään lukittuina.

Koulussa ylläpidetään siisteyttä ja järjestystä. Turvallisuussyistä käytävät ja portaikot pidetään vapaina, jotta kulku sujuu esteettä. Jalankulku on kielletty autoille varatusta portista onnettomuusvaaran vuoksi. Pihassa ei ole autopaikkoja opiskelijoille. 

Ruokailu

Ruokailu on tarkoitettu vain kouluyhteisön jäsenille. Ruokailuun mennään omalla vuorolla. Koeviikolla ei ole määrättyjä ruokailuvuoroja, vaan syömässä voi käydä vapaasti  klo 10.30-13 välillä. Ruokasaliin tullessa päällysvaatteet ja laukut jätetään salin ulkopuolelle. Ruokailun jälkeen poistutaan ruokalasta välittömästi, jotta paikka vapautuu seuraavalle ruokailijalle. Ruokalista on nähtävissä www.edu.hel.fi -> ruokalistat ryhmä 1.

Erityisruokavaliosta ilmoitetaan Wilman sähköisellä lomakkeella tai paperisella lomakkeella ryhmänohjaajalle. Sähköinen erityisruokavaliolomake löytyy Wilmasta kohdasta Lomakkeet -> Ilmoitus erityisruokavaliosta tai muusta ruokavaliosta. Tarkempaa tietoa oppilaitosten erityisruokavalioista ja paperinen erityisruokavaliolomake löytyvät osoitteessa https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/erityisruokavaliot. Mahdolliset lääkärintodistukset toimitetaan myös ryhmänohjaajalle.

Vapaa-ajantoiminta

Koulun tiloissa tapahtuvassa opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan. Kerhot, jotka toimivat ilman opettajan ohjausta, ovat opiskelijoiden omaa toimintaa, joihin koulu antaa tilat, mutta koulun vakuutukset opiskelijoille eivät ole niiden aikana voimassa.

Koulurakennus Kalevankadulla on opiskelijoille avoinna ma-to klo 7.30-17.30 ja perjantaisin klo 7.30-16. Kalevankadun pihan kävelyportti suljetaan klo 18, eikä siitä sen jälkeen pääse ulos.

Koulun vakuutukset ovat voimassa vain koulun virallisilla matkoilla. Opiskelijoiden järjestämät risteilyt eivät ole koulun virallista toimintaa. Risteilyt tulee järjestää muulloin kuin kouluaikana.

Kiusaaminen ja häirintä

Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella, seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä on Ressun lukioissa kielletty. Ressussa on nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen.

Jokainen ressu on omalta osaltaan vastuussa työilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Kouluyhteisössä jokaista työyhteisön jäsentä tulee kohdella asiallisesti ja kohteliaasti, vaikka kaikista ei pitäisikään.

Jos koet joutuneesi epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen kohteeksi toimi seuraavasti:
-ilmoita ryhmänohjaajalle, opettajalle, terveydenhoitajalle, muulle opiskelijahuollon henkilölle tai rehtorille asiasta. Voit halutessasi ottaa asian puheeksi suoraan häiritsijän tai epäasiallisesti käyttäytyvän kanssa. Kerro miltä sinusta tuntuu ja että koet hänen toimintansa epäasialliseksi käytökseksi. Kehota häntä lopettamaan se. Näin annat hänelle mahdollisuuden korjata toimintaansa.
-Jos epäasiallinen käytös jatkuu, kerro viivytyksettä ryhmänohjaajalle tai opiskelijahuollon
henkilölle asiasta.
-Mikäli häiritsijänä tai kiusaajana on opettaja tulee opiskelijan ilmoittaa asiasta rehtorille, joka ryhtyy välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi ja selvittämiseksi.

Poissaolot

Lukiolain (629/1998) 30§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.  Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta opetukseen, hänen tai hänen huoltajansa (alle 18-vuotiaat) tulee selvittää poissaolon syy Wilmaan viikon kuluessa poissaolosta. Selvitetty poissaolo edellyttää lyhyttä selitystä esimerkiksi sairaana. Opettaja kirjaa kaikki poissaolot Wilmaan. Mikäli poissaoloja tulee 3 tai useampi, opiskelijan tulee keskustella opettajan kanssa osaamisen varmistamiseksi. Tämän keskustelun pohjalta opettaja tarvittaessa kutsuu koolle opiskeluhuollollisen tiimin.

Oppitunnilta voi olla pois ainoastaan hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä poissaoloja ovat terveydelliset syyt tai välttämättömät menot, joihin on saatu lupa. Palautetunnit ovat kurssikokonaisuuden kannalta erittäin tärkeät. Pidä huolta, että olet ehdottomasti paikalla. Vaikka palautepäivän poissaolot eivät näy Wilmassa, ne lisätään poissaolokertymään ja ne vaikuttavat jatkuvaan näyttöön.  Runsaat poissaolot heikentävät opiskelijan mahdollisuutta osoittaa tietojaan ja taitojaan kurssin aikana, mikä voi vaikuttaa kurssiarvosanaan.

Vapautuksen koulutyöstä muun syyn vuoksi enintään kolmen päivän ajaksi myöntää ryhmänohjaaja ja pidemmäksi ajaksi rehtori. Vapautusta pyydetään kirjallisesti etukäteen Wilmassa valikon kohdasta Hakemukset ja päätökset. Sairaudesta johtuvasta pitkästä poissaolosta ilmoitetaan ryhmänohjaajalle viimeistään kolmantena koulupäivänä. 

Kokeiden kesto ja kokeissa käytettävät tarvikkeet

Kokeiden kesto on merkitty jakson päätösviikon listaukseen täysinä tunteina (2, 3, 4 tai joskus 6 tuntia). Varsinainen koeaika on 15 min vaille täyden tunnin (esim. 2 h 45 min), kokeen aloitus-, lopetus- ym. järjestelyihin on varattu 15 min. Opiskelija tuo kokeeseen omat konseptit sekä muut tarvikkeet, kuten taulukko- ja sanakirjat ja laskimen. Näihin ei saa tehdä omaa nimeä lukuun ottamatta mitään merkintöjä.

Sähköisesti järjestettävässä kokeessa pitää opiskelijalla olla mukanaan oma tietokone.

Sähköiseen kurssikokeeseen valmistautuminen:

-ennen kokeeseen tuloa varmista että tietokoneesi on käyttökunnossa ja akku ladattu. Kokeeseen saavuttaessa tietokoneesi pitää olla täysin sammuneena (ei lepotilassa tms.) Saavu kokeeseen hyvissä ajoin!

-kokeessa on oltava tietokoneen lisäksi mukana virtajohto ja kuulokkeet. Huomaa että opiskelijan tietokoneessa tulee olla langallinen verkkoliitäntä (RJ45, ethernet) tai sen  mahdollistava adapteri.

-opiskelijan pitää osata käynnistää oma tietokone muistitikulta (bootata). Voit kokeilla boottaamista kirjaston pöydällä olevien Abitti-USB- tikkujen + ohjeen avulla.

Ongelmatilanteessa ota tarvittaessa ajoissa yhteyttä opettajaasi!

Ylioppilaskokeiden, preliminäärien ja muiden kokeiden aikana on matkapuhelimien ja muiden elektronisten välineiden tuonti koetilaan kielletty. Puhelimet ja muut arvoesineet säilytetään kokeiden aikana opiskelijan lokerokaapissa. Helsingin kaupungin vakuutukset eivät kata opiskelijan omaisuuden katoamista.

Ohjeet koetilanteessa

1. Matkapuhelimia ja muita elektronisia laitteita ei saa tuoda koetilaan. Jos opiskelijalla on kännykkä tai muu elektroninen laite ia hallussaan, se tulkitaan lunttausyritykseksi.
2. Kynä, kumi ja muut työskentelyvälineet tuodaan kädessä tai läpinäkyvässä pussissa. Omissa konsepteissa ja taulukkokirjassa ei saa olla mitään merkintöjä eikä ylimääräisiä lappuja. Konseptit pitää olla irrallaan.
3. Jos kyseessä on sähköinen kurssikoe, on oma tietokone otettava mukaan.
4. Vessassa käydään ennen koetta. Vessaan meno on sallittu vain poikkeustilanteissa.
5. Muutoin kokeessa toimitaan opettajan ohjeiden mukaan. 

Palautepäivä

Jakson viimeinen päivä on palautepäivä, aamulla pidetään viimeiset 8-koodin kokeet. Palautetunnit koodien 1-6 kokeille pidetään klo 12-16.15, ja koodien 7+8 palautteet muutaman päivän kuluttua seuraavan jakson alussa (ks. kalenteri). Jos opiskelija on poissa palautepäivänä, on kokeet mahdollista saada opettajalta vasta 7+8-koodien palautteiden jälkeisenä päivänä.

Akateeminen rehellisyys

Rehellisyys kuuluu tiedemaailman keskeisiin arvoihin, ja Ressun lukiossa opiskelijat harjaantuvat alusta asti työskentelemään akateemisen rehellisyyden periaatteiden mukaisesti. Eri oppiaineiden opettajat ohjaavat opiskelijoita noudattamaan näitä akateemisen työskentelyn pohjana olevia normeja esimerkiksi erilaisten kurssitöiden ja muiden arvioitavien suoritusten tekemisessä. Periaatteena on, että Ressun lukion opiskelija antaa arvon muiden tekemälle työlle ilmaisemalla selkeästi omissa töissään käyttämänsä lähteet.

Akateemiseen rehellisyyteen kuuluu, että:
-arvioitavat työt tehdään lähtökohtaisesti yksin ja ilman ulkopuolista apua, ellei kyseessä ole pari- tai ryhmätyö. Kotona tehtävistä kirjoitelmista, laajemmista tutkielmista tms. voi toki keskustella esimerkiksi kurssitovereiden tai kotiväen kanssa ja saada näin uusia ideoita, mutta omanaan ei voi esittää tekstiä, joka on kokonaan tai osittain toisen henkilön kirjoittama tai esimerkiksi netistä löytynyt.
-lähteet tulee aina ilmoittaa. Yhdenkin virkkeen lainaaminen on lainaamista, vaikka sanajärjestystä muuttaisi. Myös sisällön referointi ilman alkuperäislähteen mainintaa on plagiointia.
-jos kaveri pyytää "ihan vaan näyttämään" esimerkiksi tutkielmaa juuri ennen eräpäivää, sitä ei kiltteyttään tarvitse eikä kannata tehdä eikä varsinkaan jakaa sähköisesti. Kaverilta "malliksi kurkattu" teksti saattaakin päätyä opettajalle arvioitavien töiden joukkoon, ja koska opettaja ei voi kahdesta samanlaisesta työstä tietää, kumpi niistä oli ensin, myös viaton osapuoli saattaa joutua epäilyksen alaiseksi.
-kaveria ei tarvitse auttaa myöskään koetilanteessa, vaikka hän pyytäisikin. Ylimääräinen puuhastelu kokeen aikana heikentää auttajan omaa työskentelyä, ja tässäkin auttaja voi itse joutua ongelmiin vilpin käytyä ilmi.
-jos kokee joutuneensa tilanteeseen, jossa toinen opiskelija on luvatta hyödyntänyt tai kopioinut omaa kirjoitelmaa tai koevastausta, kannattaa kertoa aineen opettajalle.
-koetilanteessa lähellä istuvan tietokonetta, paperia tai työskentelyä ei voi silmäillä. Se voidaan tulkita lunttausyritykseksi, mikä voi johtaa kokeen keskeytymiseen ja/tai suorituksen hylkäämiseen.
-jos kuitenkin jää kiinni jostain edellä mainituista, kannattaa siinä vaiheessa ottaa ns. hattu kouraan. Arrogantti asenne selvitystilanteessa heikentää tilanteen purkua.
-hyviin tapoihin kuuluu pyytää anteeksi, jos on tullut töppäiltyä.
-tieto vilppitapauksista menee aina rehtorille, ryhmänohjaajalle ja alle 18-vuotiaalla kotiin, eikä kyseessä ollutta arvioitavaa työtä saa uusia, vaan se (tai jopa koko kurssisuoritus) hylätään.
-vaikka väsymyksen ja epätoivon pimeä hetki iskisikin, ei kannata valita kiertotietä: sen tarjoama hetkellinen helpotus saattaa vaihtua häpeään. Ohi mennyt eräpäivä ei ole maailmanloppu ja kurssiarvosanaa voi aina korottaa, joten mitään peruuttamatonta ei suorituksen myöhästymisen tai heikomman koearvosanan myötä tapahdu niin kauan kun työ on rehdisti omaa.
-vilppi aiheuttaa eniten vahinkoa opiskelijan omalle oppimiselle.29.11.2022 14:21