Suoraan sisältöön

Opintojen suunnittelu ja eteneminen LOPS2021

Lukio-opintojen rakenne alkaen syksystä 2021 (LOPS2021)

Opintojen suunnittelu ja eteneminen

Ressun lukiossa syyslukukaudella 2021 aloittavat opiskelevat Lukion opetussuunnitelman 2021 mukaan. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen.

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 opintopistettä. Lukio-opinnot muodostuvat lukiokoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukaisista pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Valtakunnallisia valinnaisia opintoja nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen oppimäärään tulee sisältyä vähintään 20 opintopistettä. Oppimäärään voi lisäksi sisältyä lukiodiplomeita ja muita valinnaisia opintoja koulutuksen järjestäjän päättämällä tavalla.

Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin. Opinnot on jaettu opintojaksoihin, jotka koostuvat moduuleista. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteinä. Moduulit voivat olla eri laajuisia. Pakolliset opinnot ovat 1-3 opintopisteen laajuisina moduuleina oppiaineesta riippuen.

Opintojaksojen valinnat

Ressun lukiossa opintonsa aloittaville opiskelijoille tehdään kahden ensimmäisen periodin valinnat valmiiksi. Ensimmäisen periodin aikana opiskelijat valitsevat opon ohjauksessa itse loppuvuoden opintojaksot. Lukuvuoden aikana valintoja on mahdollista muuttaa neuvottelemalla oman opon kanssa.

Opintojen suunnittelun tueksi laaditaan OP01-opintojakson aikana yhdessä opon kanssa alustava opiskelusuunnitelma koko lukion ajaksi. Suunnitelma toimii työkaluna, jonka avulla opiskelija ja opo hahmottavat opintojen etenemisen ja voivat tarpeen mukaan tehdä muutoksia siihen.

Suositeltava periodikohtainen opintopistemäärä on keskimäärin 12 eli noin 60 opintopistettä per vuosi kahden ensimmäisen lukiovuoden aikana ja noin 30 opintopistettä kolmannen lukiovuoden aikana.

Opintojaksoja valitessa on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • lukio-opintoihin käytettävä aika (kolmen vuoden ohjelmassa noin 12 opintopistettä/periodi)
  • opintopisteiden kokonaismäärä, jonka aikoo koko lukion aikana suorittaa ja se jaettuna mahdollisimman tasaisesti
  • omat kiinnostukset esim. kielivalinnat ja reaaliaineet mitä aineita aikoo kirjoittaa ylioppilastutkinnossa
  • ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen
  • ainevalintojen vaikutus jatko-opintoihin

Opintojakson uudelleen suorittaminen

Opiskelijalla on oikeus korottaa sekä hyväksyttyä että hylättyä arvosanaa kerran siten, että hän voi osoittaa osaamistaan opintojakson keskeisissä tiedoissa ja taidoissa. Opiskelija ja opettaja sopivat korottamisesti kirjallisesti. Jos opiskelija vielä tämän jälkeen haluaa korottaa arvosanaa, hänen on osallistuttava opintojakson opetukseen.

Opettaja antaa opiskelijan kesken olevasta opintojaksosta merkinnän O (osallistunut) ja tiedon suorituksesta puuttuvista osista. Opiskelijalla on oikeus täydentää kesken olevaa opintojaksoa seuraavan jakson ajan. Tämän jälkeen opettaja arvioi opintojakson numeroarvosanalla tai valinnaisen opintojakson merkinnällä S (suoritettu) tai H (hylätty). Jos opiskelija ei suorita opintojaksoa määräajassa hyväksyttävästi, opintojakso keskeytyy, ja opiskelija saa opintojaksosta merkinnän K (keskeytetty).

Periodin päätösviikko

Periodin viimeisten kahdeksan päivän aikana on muuta opintojakson opiskeluun liittyvää työskentelyä tai kokeita opettajan ohjeiden mukaisesti. Periodin päätösviikon aikataulu ja luokkiin sijoittelu lähetetään Wilma-viestinä. Työskentely periodin päätösviikolla pidetään koodeittain. Kahdeksantena päivänä pidetään myös koodien palautetuokiot erillisen aikataulun mukaan.

Opintojakson opettaja ilmoittaa päätösviikon ohjelman kurssin aikana. Kokeiden kesto vaihtelee opintojaksoittain. Kahden tunnin koe kestää 1 t 45 min., kolmen tunnin koe kestää 2 t 45 min., jne. Kokeesta saa myöhästyä enintään 30 minuuttia, mutta lisäaikaa ei ole mahdollista saada myöhästymisen vuoksi. Kokeesta saa poistua, kun on ollut paikalla puolet koeajasta eli tunnin, puolitoista tai kaksi tuntia. Jos opiskelijalla ei ole jollakin koodilla opiskeltavaa opintojaksoa, hänellä ei ole jakson päätösviikolla koodiin liittyvää työskentelyä.

Poissaolo opintojakson kokeesta

Opintojakson kokeesta voi olla poissa ainoastaan hyväksyttävästä syystä, kuten sairauden vuoksi. Sairaudesta pitää toimittaa selvitys aineen opettajalle heti kun se on mahdollista tai viimeistään palautepäivänä. Muusta esteestä kuin sairaudesta on neuvoteltava opettajan kanssa ennen koetta. Jos selvitystä ei toimita, opettaja voi arvioida kokeen osuuden hylätyksi. Tällöin opintojakson arvosana voidaan antaa hylätyn kokeen ja muiden opintojakson aikana annettujen näyttöjen perusteella.

Uusintakuulustelu

Uusintakuulustelupäivät on kirjattu koulun lukuvuosikalenteriin (linkki kalenteriin). Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava ehdottomasti koulun kalenterissa ilmoitettuna ajankohtana. Opiskelija ilmoittautuu uusintakuulusteluun itse Wilmassa valitsemalla uusittavan opintojakson erilliseltä uusintatarjottimelta.

Uusintakuulustelussa on mahdollista suorittaa koe, johon ei ole päässyt esimerkiksi sairauden vuoksi periodin päätösviikolla. Myös kokonaisuudessaan hylätyn opintojakson voi suorittaa uusintakuulustelussa. Opettajan kanssa tulee sopia etukäteen, mitä muuta opintojakson uudelleen suorittaminen mahdollisesti edellyttää.

Uusintakuulustelussa suoritetaan yleensä myös itsenäisesti opiskeltujen eli tentittyjen opintojaksojen kokeet. Uusintakuulustelussa voi suorittaa korkeintaan yhden kokeen kerralla.

Uusintakuulustelusta voi olla poissa ainoastaan hyväksyttävästä syystä, kuten sairauden vuoksi. Sairaudesta on ilmoitettava kyseiselle opettajalle esimerkiksi Wilman kautta viimeistään uusintakuulustelua edeltävänä päivänä.

Enintään 30 min. myöhästyminen voidaan hyväksyä, mutta lisäaikaa ei ole mahdollista saada myöhästymisen vuoksi.

Itsenäinen opiskelu eli tenttiminen

Opiskelija voi suorittaa lukion opintojaksoja myös itsenäisesti opiskelemalla eli tenttimällä. Aineet ja opintojaksot soveltuvat tentittäviksi eri tavoin. Oppiaineen ainoaa pakollista opintojaksoa ei suositella tentittäväksi, ei myöskään ensimmäisiä opintojaksoja. Tenttimistä voi suunnitella sitten, kun lukion opiskelumenetelmät tuntuvat olevan hyvin hallinnassa.

Tenttimissuunnitelmista pitää keskustella aina ensin asianomaisen opettajan kanssa, ja häneltä pyydetään myös tenttimislupa vihreällä lomakkeella, joita saa kanslian oven vieressä olevasta lokerikosta. Itsenäiseen suoritukseen sisältyy oppimateriaalikokonaisuuden lisäksi muuta työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan, kuten tutkielman laatiminen, laboratoriotöitä tai jonkin teoksen lukeminen varsinaisen oppikirjan lisäksi (lähinnä vieraissa kielissä).

Opintojakson tenttimistä saa yrittää vain kerran. Tenttimislupa on voimassa lukuvuoden.

Itsenäisesti suoritetusta opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana. Jos opintojaksosta ei saa hyväksyttyä arviointia, opiskelijan on osallistuttava opintojakson opetukseen.

Helsingin verkkolukio

Opiskelija voit valita kursseja myös Helsingin verkkolukiosta.

Verkkolukiossa on tarjolla:

ETÄOPINTOJA, joka tarkoittaa opintojaksoa, jossa opiskelija osallistuu oppitunneille verkossa lukujärjestykseen merkittynä aikana. Oppitunnit pidetään kaupungin tarjoamilla alustoilla kaupunkitarjottimen tuntipaikoilla 6, 7 ja 8. Oppituntien määrä ja kesto on sama kuin nuorten lukion lähiopetuksessa. Huom! Ressun 8. koodi opetetaan eri aikaan kuin muissa kouluissa.

VERKKO-OPINTOJA, jotka opiskelija voi suorittaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, kuitenkin verkkoperiodeihin sidotusti. Verkko-opiskelu vaatii opiskelijalta itseohjautuvuutta ja kiitettäviä opiskelutaitoja.

KESÄOPINTOJA, joista löytyy tarkemmat tiedot verkkolukion sivuilta.

LUKIOIDEN YHTEISIÄ LÄHIOPINTOJA Opiskelija voi osallistua kaupunkitarjottimen lähiopetukseen kaikissa Helsingin kaupungin lukioissa. Oppitunnit pidetään kaupunkitarjottimen tuntipaikoilla 6, 7 ja 8. Huom! Ressun 8. koodi opetetaan eri aikaan kuin muissa kouluissa.

Lisäksi on mahdollista suorittaa joitakin avoimen yliopiston sekä työväenopiston kursseja. Keskustele näistä oman oposi kanssa.

Koulun ulkopuoliset opinnot

Ressun autokoulu

Työskentely lukio-opintojen aikana

Lukio-opiskelu on haasteellista ja vaatii kokopäiväistä opiskeluun keskittymistä. Emme suosittele työssäkäyntiä lukio-opintojen ohella. Jos kuitenkin käyt työssä kouluaikana, huolehdi jaksamisestasi. Älä ahnehdi liikaa työtunteja ja muista, että vapaa-aikaakin täytyy olla. Työtunteja ei saa sopia koulutuntien päälle, vaan opiskelijan on pystyttävä osallistumaan opiskeluun klo 8.15 – 16.15 välisenä aikana. Kesätöitäkin kannattaa jaksottaa ja viettää myös kunnon loma.16.06.2021 14:43