Suoraan sisältöön

Opintojen suunnittelu ja eteneminen

Opintojen suunnittelu ja kurssivalinnat

Ressun lukiossa on käytössä sekä valtakunnallinen lukion tuntijako sekä vuonna 2016 ja 2017 aloittaneille lukion kokeilutuntijako. Syksystä 2018 alkaen opiskelijat opiskelevat jälleen valtakunnallisen tuntijaon mukaisesti. Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen.

Valtakunnallisen lukion tuntijaon mukaan lukio-opinnot koostuvat pakollisista ja syventävistä sekä koulukohtaisista soveltavista kursseista. Opiskelija opiskelee kaikki pakolliset kurssit ja lisäksi syventäviä ja soveltavia kursseja opiskelusuunnitelmansa mukana.

Lukion kokeilutuntijaon mukaan opiskelija suorittaa pakolliset kurssit äidinkielestä ja kirjallisuudesta, toisesta kotimaisesta kielestä, vähintään yhdestä vieraasta kielestä, pitkästä tai lyhyestä matematiikasta sekä taito- ja taideaineista. Reaaliaineiden kohdalla opiskelija valitsee ympäristö ja luonnontiedeaineista (biologia, maantiede, fysiikka, kemia, terveystieto) vähintään yhdeksän (9) kurssia, joista yhden on oltava terveystietoa sekä humanistis-yhteiskunnallisesta aineista (filosofia, psykologia, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto/elämänkatsomustieto) vähintään yhdeksän (9) kurssia, joista yhden on oltava uskontoa tai elämänkatsomustietoa riippuen opiskelijan uskontokuntalajista. Ressun lukion suosituksen mukaisesti jokainen opiskelija suorittaa kaikista reaaliaineista vähintään ensimmäisen kurssin.

Ylioppilastutkinto perustuu kunkin aineen pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin. Ylioppilastutkintokokeeseen osallistuminen edellyttää kyseisen aineen pakollisten kurssien suorittamista. Lukion suorittaminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut lukion koko oppimäärän eli kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia ja yhteensä vähintään 75 kurssia.

Lukion alussa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman lukio-opintojen suorittamisesta yhdessä opon kanssa. Lukio-opintoja suunnitellessa kannattaa ottaa huomioon oma kiinnostuneisuus sekä jatko-opintojen ja yo-suunnitelmien vaatimukset.

Lukion aloittaville opiskelijoille tehdään valmiiksi kahden ensimmäisen jakson valinnat, jotka tiedotetaan opiskelijalle ensimmäisenä koulupäivänä. Toisen jakson aikana opiskelijat tekevät Wilmaan kurssivalinnat loppuvuodeksi.

Toisen lukiovuoden valinnat tehdään Wilmaan ensimmäisen vuoden keväällä. Tällöin valitaan pakollisten kurssien lisäksi syventäviä ja soveltavia kursseja oman kiinnostuksen ja yo-kirjoituksiin valittavien aineiden mukaan.

Kolmannen vuoden kurssivalinnat tehdään Wilmaan toisen vuoden keväällä. Tällöin on huomioitava yo-kirjoituksiin valmistautuminen ja se, että lukion päättötodistukseen vaadittavat 75 kurssia tulevat täyteen.

Koko lukuvuoden kurssivalintojen tekemistä varten Wilma avataan opiskelijoille keväällä kaksi kertaa. Ensimmäisen valintakierroksen jälkeen todetaan kurssitarjottimen toimivuus ja voidaan tehdä tarvittavia lisäyksiä, siirtoja ja poistoja. Tämän jälkeen Wilma avataan uudelleen ja opiskelijat tarkistavat, ovatko tehdyt muutokset vaikuttaneet heidän omiin kurssivalintoihinsa ja tekevät tarvittavat korjaukset.

Kurssivalintoja tehtäessä Wilmaan kursseilla ei ole maksimikokoja, joten ohjelma hyväksyy kaikki halukkaat kursseille. Valintojen jälkeen kurssikoot tasataan koulun taholta siten, että kukin opiskelija saa valittua haluamansa kurssit, mutta niiden järjestys saattaa muuttua. Jos joku kurssi jaetaan, opiskelijat sijoitetaan valmiiksi ryhmiin, minkä jälkeen ryhmiä ei enää vaihdeta.

Muutokset kurssivalintoihin

Kurssivalintoihin voi tehdä muutoksia lukuvuoden kuluessa. Muutokset tulee tehdä opojen kautta. Seuraavien jaksojen muutokset on ehdottomasti tehtävä ennen kuluvan jakson palautepäivää. Kurssille osallistumisen voi peruuttaa kahden viikon kuluessa kurssin alkamisesta ilmoittamalla siitä kurssin opettajalle. Sen jälkeen kurssia ei saa keskeyttää ilman opon tai rehtorin lupaa.

Kurssin uudelleen suorittaminen

Sekä hyväksytyn että hylätyn kurssin saa käydä uudelleen. Jo saatu arvosana ei huonone uudelleen opiskeltaessa. Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijalla on oikeus korottaa kurssiarvosanaa joko osallistumalla kurssin opetukseen uudestaan, suorittamalla kurssi itsenäisesti, tai opettajan harkinnan mukaan muulla näytöllä. Jos opiskelija on osallistunut kurssille aiemmin tai hänellä on muita dokumentoituja näyttöjä, huomioidaan ne osana kurssin arviointia. Hylättyä kurssiarvosanaa voi korottaa kerran uusintakuulustelussa. Sen jälkeen hylättyä kurssiarvosanaa voi korottaa osallistumalla kurssille uudestaan, tai suorittamalla kurssin itsenäisesti.

Jakson päätösviikko

Jakson viimeisten kahdeksan päivän aikana on muuta kurssin opiskeluun liittyvää työskentelyä tai kurssikokeita opettajan ohjeiden mukaisesti. Jakson päätösviikon aikataulu ja luokkiin sijoittelu ovat nähtävissä jokaisen kerroksen lasiovissa ennen koeviikon alkua. Työskentely jakson päätösviikolla pidetään koodeittain. Kahdeksantena päivänä pidetään myös koodien palautetuokiot erillisen aikataulun mukaan.

Kurssin opettaja ilmoittaa päätösviikon ohjelman kurssin alussa. Kurssikokeiden kesto vaihtelee kursseittain. Kahden tunnin koe kestää 1 t 45 min., kolmen tunnin koe kestää 2 t 45 min., jne. Kokeesta saa myöhästyä enintään 30 minuuttia, mutta lisäaikaa ei ole mahdollista saada myöhästymisen vuoksi. Kokeesta saa poistua, kun on ollut paikalla puolet koeajasta eli tunnin, puolitoista tai kaksi tuntia. Jos opiskelijalla ei ole jollakin koodilla opiskeltavaa kurssia, hänellä ei ole jakson päätösviikolla koodiin liittyvää työskentelyä.

Poissaolo kurssikokeesta

Kurssikokeesta voi olla poissa ainoastaan hyväksyttävästä syystä, kuten sairauden vuoksi. Sairaudesta pitää toimittaa selvitys aineen opettajalle heti kun se on mahdollista tai viimeistään selityspäivänä. Muusta esteestä kuin sairaudesta on neuvoteltava opettajan kanssa ennen koetta. Jos selvitystä ei toimita, opettaja voi arvioida kokeen osuuden hylätyksi. Tällöin kurssiarvosana voidaan antaa hylätyn kokeen ja muiden kurssin aikana annettujen näyttöjen perusteella.

Uusintakuulustelu

Uusintakuulustelut järjestetään koulun kalenteriin merkittyinä päivinä ja kellonaikoina. Enintään 30 min. myöhästyminen voidaan hyväksyä, mutta lisäaikaa ei ole mahdollista saada myöhästymisen vuoksi.

Uusintakuulustelussa on mahdollista suorittaa koe, johon ei ole päässyt esimerkiksi sairauden vuoksi jakson päätösviikolla. Myös kokonaisuudessaan hylätyn kurssin kokeen voi suorittaa uusintakuulustelussa.

Uusintakuulustelussa suoritetaan yleensä myös itsenäisesti opiskeltujen eli tentittyjen kurssien kokeet. Uusintakuulustelussa voi suorittaa korkeintaan yhden kokeen kerralla.

Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava ehdottomasti koulun kalenterissa ilmoitettuna ajankohtana. Wilmassa uusittava kurssi valitaan Uusintailmoittautumiskurssitarjottimesta. Kurssiarvosanaa voi korottaa vain kalenteriin merkittyinä päivinä. Uusintakuulustelusta voi olla poissa ainoastaan hyväksyttävästä syystä, kuten sairauden vuoksi. Sairaudesta on ilmoitettava kyseiselle opettajalle esimerkiksi Wilman kautta viimeistään uusintakuulustelua edeltävänä päivänä.

Itsenäinen opiskelu eli tenttiminen

Opiskelija voi suorittaa lukion kursseja myös itsenäisesti opiskelemalla eli tenttimällä. Aineet ja kurssit soveltuvat tentittäviksi eri tavoin. Oppiaineen ainoaa pakollista kurssia ei suositella tentittäväksi, ei myöskään ensimmäisiä kursseja. Tenttimistä voi suunnitella sitten, kun lukion opiskelumenetelmät tuntuvat olevan hyvin hallinnassa.

Tenttimissuunnitelmista pitää keskustella aina ensin asianomaisen opettajan kanssa, ja häneltä pyydetään myös tenttimislupa vihreällä lomakkeella, joita saa kanslian oven vieressä olevasta lokerikosta. Itsenäiseen suoritukseen sisältyy oppikirjakokonaisuuden lisäksi muuta työskentelyä opettajan ohjeiden mukaan, kuten tutkielman laatiminen tai jonkin teoksen lukeminen varsinaisen oppikirjan lisäksi (lähinnä vieraissa kielissä).

Kurssin tenttimistä saa yrittää vain kerran. Tenttimislupa on voimassa vuoden.

Itsenäisesti suoritetusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana. Jos kurssikokeesta ei saa hyväksyttyä arviointia, opiskelijan on osallistuttava kurssin opetukseen.

Tenttitilaisuuteen eli kurssikokeen suoritustilaisuuteen ilmoittaudutaan keltaisella lomakkeella. Tentittävän aineen kokeen voi suorittaa joko jakson päätösviikolla muiden kokeiden lomassa tai uusintakuulustelussa.

Työskentely lukio-opintojen aikana

Lukio-opiskelu on haasteellista ja vaatii kokopäiväistä opiskeluun keskittymistä. Emme suosittele työssäkäyntiä lukio-opintojen ohella. Jos kuitenkin käyt työssä kouluaikana, huolehdi jaksamisestasi. Älä ahnehdi liikaa työtunteja ja muista, että vapaa-aikaakin täytyy olla. Työtunteja ei saa sopia koulutuntien päälle, vaan opiskelijan on pystyttävä osallistumaan opiskeluun klo 8.15 – 16.15 välisenä aikana. Kesätöitäkin kannattaa jaksottaa ja viettää myös kunnon loma.01.09.2020 16:08