Suoraan sisältöön

Ohjeita päivittäiseen työskentelyyn ja järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt Ressun lukiossa ja IB lukiossa

Järjestyssäännöt ovat lukion johtokunnan hyväksymät. Ressun lukion järjestyssääntöihin kuuluvat Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten järjestyssääntöjen yhteiset toimintaperiaatteet:

Opiskelijoiden yhteinen sanoma on, ettei meidän oppilaitoksessa minkäänlainen kiusaaminen, häirintä, syrjintä tai väkivalta kuulu opiskeluun, koulun käytäville, sosiaalisen median käyttöön eikä muuhunkaan toimintaan. Hyvä yhteishenki rakentuu yhteisöllisyydestä ja välittämisestä. Toimintamme ja sanavalintamme vaikuttavat meidän jokaisen yhteiseen arkeen. Mieti mitä teet ja sanot.

Järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, kouluaikaa ja koulunkäyntiin välittömästi liittyviä tilaisuuksia. Koulun alueena pidetään koulun käytössä olevia tiloja, pihaa ja katuosuuksia. Kouluajaksi luetaan ensimmäisen oppitunnin alkamisajan ja viimeisen oppitunnin loppumisajan välinen aika sekä koulun järjestämät tilaisuudet ja opintokäynnit muina aikoina.

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata kouluyhteisön jäsenille hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä taata jokaiselle työrauha, viihtyvyys, turvallisuus ja opiskelun esteetön sujuminen. Järjestyssäännöt tukevat koulun tavoitteiden saavuttamista. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, joissa
opiskelijat edustavat oppilaitosta. Mahdollisissa opiskeluun liittyvissä yhteistyötahojen tiloissa ja tilaisuuksissa noudatetaan lisäksi näiden sääntöjä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä Helsingin kaupungin ja oppilaitoksen määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita. Järjestyssäännöt ovat yhteiset kaikille koulun opiskelijoille. Koulun alueena pidetään koulun käytössä olevia tiloja, pihaa ja katuosuuksia. Kouluajaksi luetaan ensimmäisen oppitunnin alkamisajan ja viimeisen oppitunnin loppumisajan välinen aika sekä koulun järjestämät tilaisuudet ja opintokäynnit muina aikoina.

2. Käyttäytyminen

Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja kaikkia ihmisiä kunnioittaen.

Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (Lukiolaki 1.8.2022).

3. Työaikojen noudattaminen

Opiskelijan tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista.

4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö

Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä. Kaikenlainen henkinen tai fyysinen väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Kaikenlainen syrjiminen on kielletty. Mobiililaitteita, kuten älypuhelimia, tablettitietokoneita ym. käytetään oppimistilanteissa ainoastaan oppimisen tukena. Poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa erikseen. Ulkotakit tulee säilyttää niille varatuissa opiskelijakaapeissa sekä oppituntien että ruokailun aikana.

5. Turvallisuus

Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen työturvallisuus- ja muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Työturvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle. Opiskelijan tulee pukeutua opiskelun ja työtehtävien sekä mahdollisten muiden oppimisympäristöjen vaatimusten mukaisesti. Kaikki oppilaitoksessa opiskelevat ja työskentelevät huolehtivat oman ja muiden turvallisuuden edistämisestä.

6. Omaisuuden käsittely

Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen omaisuutta ja materiaaleja tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti, annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi opettajalle. Tahallisesta tai tuottamuksellisesta (jotain tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotain laiminlyödään) omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. Mahdollinen korvausvelvollisuus selvitetään aina tapauskohtaisesti.

7. Päihteet ja tupakointi

Oppilaitos on päihteetön ja savuton. Nikotiinituotteiden (esim. tupakka, nuuska ja sähkötupakka) käyttö, myynti, välittäminen ja esilläpito oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa sekä opinto- ja vierailukäynneillä on kielletty. Päihteiden hallussapito, käyttö, myynti, välittäminen ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, sekä opinto- ja vierailukäynneillä on kielletty.

8. Liikenne ja pysäköinti oppilaitoksen alueella

Koulun alueella ei ole opiskelijoiden autoille pysäköintipaikkoja.

9. Järjestyssääntörikkomukset

Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa lukiosta annetun lain mukaisia kurinpidollisia toimia kuten kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen enintään yhden vuoden ajaksi. Työrauhaa turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi poistumismääräys oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai opetustilasta sekä opetuksen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi.

10. Järjestyssääntöjen laatiminen ja päivittäminen

Oppilaitoksen henkilökunta, opiskelijat ja huoltajat osallistuvat järjestyssääntöjen laatimiseen ja päivittävät sääntöjä yhteistyössä lukuvuosittain ja tarpeen mukaan.

11. Järjestyssäännöistä tiedottaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille sekä työntekijöille säännöllisesti siten, että kaikilla on ajantasainen tieto. Järjestyssäännöt käsitellään lukuvuoden alussa opiskelijaohjauksen yhteydessä sekä tarpeen mukaan. Säännöistä tiedotetaan lisäksi sähköisten viestintäkanavien välityksellä sekä mahdollisen opinto-oppaan, kalenterin tms. avulla.

12. Järjestyssääntöjen noudattaminen

Oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat ovat velvollisia perehtymään järjestyssääntöihin ja noudattamaan niitä.


Muita ohjeita päivittäiseen työskentelyyn

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (lukiolaki 25§). Kouluyhteisön jäsenet käyttäytyvät toisiaan ja koulun ulkopuolisia kohtaan asiallisesti ja oikeudenmukaisesti.

Oppilaitokseen ei saa tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

Koulutunnit alkavat ja päättyvät täsmällisesti koulun työjärjestyksen mukaan. Myöhästyminen on työrauhan rikkomista ja loukkaa täten muiden kouluyhteisön jäsenten oikeutta tehokkaaseen työskentelyyn.

Aamunavauksen aikana ollaan hiljaa.

Kännykän asiaton käyttö on kiellettyä oppitunnin aikana. Välitunnin ajaksi opiskelijat poistuvat luokista ja luokkien ovet pidetään lukittuina.

Koulussa ylläpidetään siisteyttä ja järjestystä. Turvallisuussyistä käytävät ja portaikot pidetään vapaina, jotta kulku sujuu esteettä. Jalankulku on kielletty autoille varatusta portista onnettomuusvaaran vuoksi. Pihassa ei ole autopaikkoja opiskelijoille. 

Ruokailu

Ruokailu on tarkoitettu vain kouluyhteisön jäsenille. Ruokailuun mennään omalla vuorolla. Ruokasaliin tullessa päällysvaatteet ja laukut jätetään salin ulkopuolelle. Ruokailun jälkeen poistutaan ruokalasta välittömästi, jotta paikka vapautuu seuraavalle ruokailijalle. Erityisruokavaliosta ilmoitetaan terveydenhoitajalle ja keittiöhenkilökunnalle. Ruokalista on nähtävissä www.edu.hel.fi -> ruokalistat ryhmä 1.

Vapaa-ajantoiminta

Koulun tiloissa tapahtuvassa opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä. Järjestävä yhteisö vastaa omasta tilaisuudestaan. Kerhot, jotka toimivat ilman opettajan ohjausta, ovat opiskelijoiden omaa toimintaa, joihin koulu antaa tilat, mutta koulun vakuutukset opiskelijoille eivät ole niiden aikana voimassa.

Koulurakennus Kalevankadulla on opiskelijoille avoinna ma-to klo 7.30-17.30 ja perjantaisin klo 7.30-16. Kalevankadun pihan kävelyportti suljetaan klo 18, eikä siitä sen jälkeen pääse ulos.

Koulun vakuutukset ovat voimassa vain koulun virallisilla matkoilla. Opiskelijoiden järjestämät risteilyt eivät ole koulun virallista toimintaa. Risteilyt tulee järjestää muulloin kuin kouluaikana.

Kiusaaminen ja häirintä

Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella, seksuaalinen häirintä ja sukupuoleen perustuva häirintä on Ressun lukioissa kielletty. Ressussa on nollatoleranssi kaikenlaisen kiusaamisen, epäasiallisen kohtelun, häirinnän ja syrjinnän suhteen.

Jokainen ressu on omalta osaltaan vastuussa työilmapiiristä ja hyvinvoinnista. Kouluyhteisössä jokaista työyhteisön jäsentä tulee kohdella asiallisesti ja kohteliaasti, vaikka kaikista ei pitäisikään.

Jos koet joutuneesi epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen kohteeksi toimi seuraavasti:
-ilmoita ryhmänohjaajalle, opettajalle, terveydenhoitajalle, muulle opiskelijahuollon henkilölle tai rehtorille asiasta. Voit halutessasi ottaa asian puheeksi suoraan häiritsijän tai epäasiallisesti käyttäytyvän kanssa. Kerro miltä sinusta tuntuu ja että koet hänen toimintansa epäasialliseksi käytökseksi. Kehota häntä lopettamaan se. Näin annat hänelle mahdollisuuden korjata toimintaansa.
-Jos epäasiallinen käytös jatkuu, kerro viivytyksettä ryhmänohjaajalle tai opiskelijahuollon
henkilölle asiasta.
-Mikäli häiritsijänä tai kiusaajana on opettaja tulee opiskelijan ilmoittaa asiasta rehtorille, joka ryhtyy välittömästi toimiin tilanteen korjaamiseksi ja selvittämiseksi.

Poissaolot

Lukiolain (629/1998) 25§ mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.  Mikäli opiskelija on estynyt osallistumasta opetukseen, hänen tai hänen huoltajansa (alle 18-vuotiaat) tulee selvittää poissaolon syy Wilmaan viikon kuluessa poissaolosta. Selvitetty poissaolo edellyttää lyhyttä selitystä esimerkiksi sairaana. Opettaja kirjaa kaikki poissaolot Wilmaan. Mikäli poissaoloja tulee 4 tai useampi, opiskelijan tulee keskustella opettajan kanssa osaamisen varmistamiseksi. Tämän keskustelun pohjalta opettaja tarvittaessa kutsuu koolle opiskeluhuollollisen tiimin.

Oppitunnilta voi olla pois ainoastaan hyväksyttävästä syystä. Hyväksyttäviä poissaoloja ovat terveydelliset syyt tai välttämättömät menot, joihin on saatu lupa. Palautetunnit ovat kurssikokonaisuuden kannalta erittäin tärkeät. Pidä huolta, että olet ehdottomasti paikalla. Vaikka palautepäivän poissaolot eivät näy Wilmassa, ne lisätään poissaolokertymään ja ne vaikuttavat jatkuvaan näyttöön.  Runsaat poissaolot heikentävät opiskelijan mahdollisuutta osoittaa tietojaan ja taitojaan kurssin aikana, mikä voi vaikuttaa kurssiarvosanaan.

Vapautuksen koulutyöstä muun syyn vuoksi enintään kolmen päivän ajaksi myöntää ryhmänohjaaja ja pidemmäksi ajaksi rehtori. Vapautusta pyydetään kirjallisesti etukäteen Wilmassa valikon kohdasta Hakemukset ja päätökset. Sairaudesta johtuvasta pitkästä poissaolosta ilmoitetaan ryhmänohjaajalle viimeistään kolmantena koulupäivänä. 

Kokeiden kesto ja kokeissa käytettävät tarvikkeet

Kokeiden kesto on merkitty jakson päätösviikon listaukseen täysinä tunteina (2, 3, 4 tai joskus 6 tuntia). Varsinainen koeaika on 15 min vaille täyden tunnin (esim. 2 h 45 min), kokeen aloitus-, lopetus- ym. järjestelyihin on varattu 15 min. Opiskelija tuo kokeeseen omat konseptit sekä muut tarvikkeet, kuten taulukko- ja sanakirjat ja laskimen. Näihin ei saa tehdä omaa nimeä lukuun ottamatta mitään merkintöjä.

Sähköisesti järjestettävässä kokeessa pitää opiskelijalla olla mukanaan oma tietokone.

Sähköiseen kurssikokeeseen valmistautuminen:

-ennen kokeeseen tuloa varmista että tietokoneesi on käyttökunnossa ja akku ladattu. Kokeeseen saavuttaessa tietokoneesi pitää olla täysin sammuneena (ei lepotilassa tms.) Saavu kokeeseen hyvissä ajoin!

-kokeessa on oltava tietokoneen lisäksi mukana virtajohto ja kuulokkeet. Huomaa että opiskelijan tietokoneessa tulee olla langallinen verkkoliitäntä (RJ45, ethernet) tai sen  mahdollistava adapteri.

-opiskelijan pitää osata käynnistää oma tietokone muistitikulta (bootata). Voit kokeilla boottaamista kirjaston pöydällä olevien Abitti-USB- tikkujen + ohjeen avulla.

Ongelmatilanteessa ota tarvittaessa ajoissa yhteyttä opettajaasi!

Ylioppilaskokeiden, preliminäärien ja muiden kokeiden aikana on matkapuhelimien ja muiden elektronisten välineiden tuonti koetilaan kielletty. Puhelimet ja muut arvoesineet säilytetään kokeiden aikana opiskelijan lokerokaapissa. Helsingin kaupungin vakuutukset eivät kata opiskelijan omaisuuden katoamista.

Ohjeet koetilanteessa

1. Matkapuhelimia ja muita elektronisia laitteita ei saa tuoda koetilaan. Jos opiskelijalla on kännykkä tai muu elektroninen laite ia hallussaan, se tulkitaan lunttausyritykseksi.
2. Kynä, kumi ja muut työskentelyvälineet tuodaan kädessä tai läpinäkyvässä pussissa. Omissa konsepteissa ja taulukkokirjassa ei saa olla mitään merkintöjä eikä ylimääräisiä lappuja. Konseptit pitää olla irrallaan.
3. Jos kyseessä on sähköinen kurssikoe, on oma tietokone otettava mukaan.
4. Vessassa käydään ennen koetta. Vessaan meno on sallittu vain poikkeustilanteissa.
5. Muutoin kokeessa toimitaan opettajan ohjeiden mukaan. 

Palautepäivä

Jakson viimeinen päivä on palautepäivä, aamulla pidetään viimeiset 8-koodin kokeet. Palautetunnit koodien 1-6 kokeille pidetään klo 12-16.15, ja koodien 7+8 palautteet muutaman päivän kuluttua seuraavan jakson alussa (ks. kalenteri). Jos opiskelija on poissa palautepäivänä, on kokeet mahdollista saada opettajalta vasta 7+8-koodien palautteiden jälkeisenä päivänä.

Akateeminen rehellisyys

Rehellisyys kuuluu tiedemaailman keskeisiin arvoihin, ja Ressun lukiossa opiskelijat harjaantuvat alusta asti työskentelemään akateemisen rehellisyyden periaatteiden mukaisesti. Eri oppiaineiden opettajat ohjaavat opiskelijoita noudattamaan näitä akateemisen työskentelyn pohjana olevia normeja esimerkiksi erilaisten kurssitöiden ja muiden arvioitavien suoritusten tekemisessä. Periaatteena on, että Ressun lukion opiskelija antaa arvon muiden tekemälle työlle ilmaisemalla selkeästi omissa töissään käyttämänsä lähteet.

Akateemiseen rehellisyyteen kuuluu, että:
-arvioitavat työt tehdään lähtökohtaisesti yksin ja ilman ulkopuolista apua, ellei kyseessä ole pari- tai ryhmätyö. Kotona tehtävistä kirjoitelmista, laajemmista tutkielmista tms. voi toki keskustella esimerkiksi kurssitovereiden tai kotiväen kanssa ja saada näin uusia ideoita, mutta omanaan ei voi esittää tekstiä, joka on kokonaan tai osittain toisen henkilön kirjoittama tai esimerkiksi netistä löytynyt.
-lähteet tulee aina ilmoittaa. Yhdenkin virkkeen lainaaminen on lainaamista, vaikka sanajärjestystä muuttaisi. Myös sisällön referointi ilman alkuperäislähteen mainintaa on plagiointia.
-jos kaveri pyytää "ihan vaan näyttämään" esimerkiksi tutkielmaa juuri ennen eräpäivää, sitä ei kiltteyttään tarvitse eikä kannata tehdä eikä varsinkaan jakaa sähköisesti. Kaverilta "malliksi kurkattu" teksti saattaakin päätyä opettajalle arvioitavien töiden joukkoon, ja koska opettaja ei voi kahdesta samanlaisesta työstä tietää, kumpi niistä oli ensin, myös viaton osapuoli saattaa joutua epäilyksen alaiseksi.
-kaveria ei tarvitse auttaa myöskään koetilanteessa, vaikka hän pyytäisikin. Ylimääräinen puuhastelu kokeen aikana heikentää auttajan omaa työskentelyä, ja tässäkin auttaja voi itse joutua ongelmiin vilpin käytyä ilmi.
-jos kokee joutuneensa tilanteeseen, jossa toinen opiskelija on luvatta hyödyntänyt tai kopioinut omaa kirjoitelmaa tai koevastausta, kannattaa kertoa aineen opettajalle.
-koetilanteessa lähellä istuvan tietokonetta, paperia tai työskentelyä ei voi silmäillä. Se voidaan tulkita lunttausyritykseksi, mikä voi johtaa kokeen keskeytymiseen ja/tai suorituksen hylkäämiseen.
-jos kuitenkin jää kiinni jostain edellä mainituista, kannattaa siinä vaiheessa ottaa ns. hattu kouraan. Arrogantti asenne selvitystilanteessa heikentää tilanteen purkua.
-hyviin tapoihin kuuluu pyytää anteeksi, jos on tullut töppäiltyä.
-tieto vilppitapauksista menee aina rehtorille, ryhmänohjaajalle ja alle 18-vuotiaalla kotiin, eikä kyseessä ollutta arvioitavaa työtä saa uusia, vaan se (tai jopa koko kurssisuoritus) hylätään.
-vaikka väsymyksen ja epätoivon pimeä hetki iskisikin, ei kannata valita kiertotietä: sen tarjoama hetkellinen helpotus saattaa vaihtua häpeään. Ohi mennyt eräpäivä ei ole maailmanloppu ja kurssiarvosanaa voi aina korottaa, joten mitään peruuttamatonta ei suorituksen myöhästymisen tai heikomman koearvosanan myötä tapahdu niin kauan kun työ on rehdisti omaa.
-vilppi aiheuttaa eniten vahinkoa opiskelijan omalle oppimiselle.

Kurinpito

Opetusta häiritsevä opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai koulun järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Opiskelijaa, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä, menettelee vilpillisesti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, voidaan rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen enintään yhdeksi lukuvuodeksi. Jos opiskelija on tutkinnan alaisena rikoksesta, voidaan häneltä tutkinnan ajaksi pidättää oikeus opiskeluun.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta järjestyssäännöissä kielletty esine tai aine.

Opettajalla ja rehtorilla on työpäivän aikana oikeus tarkastaa opiskelijan mukana olevat tavarat, opiskelijan hallinnassa olevat oppilaitoksen säilytystilat sekä päällisin puolin hänen vaatteensa.

Muut määräykset

Niissä asioissa, joita ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan lukiota koskevia säännöksiä ja määräyksiä.16.06.2022 12:35