Suoraan sisältöön

Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt Ressun lukiossa ja IB lukiossa

Järjestyssäännöt ovat lukion johtokunnan hyväksymät. Ressun lukion järjestyssääntöihin kuuluvat Helsingin kaupungin toisen asteen oppilaitosten järjestyssääntöjen yhteiset toimintaperiaatteet:

Opiskelijoiden yhteinen sanoma on, ettei meidän oppilaitoksessa minkäänlainen kiusaaminen, häirintä, syrjintä tai väkivalta kuulu opiskeluun, koulun käytäville, sosiaalisen median käyttöön eikä muuhunkaan toimintaan. Hyvä yhteishenki rakentuu yhteisöllisyydestä ja välittämisestä. Toimintamme ja sanavalintamme vaikuttavat meidän jokaisen yhteiseen arkeen. Mieti mitä teet ja sanot.

Järjestyssäännöt koskevat koulun aluetta, kouluaikaa ja koulunkäyntiin välittömästi liittyviä tilaisuuksia. Koulun alueena pidetään koulun käytössä olevia tiloja, pihaa ja katuosuuksia. Kouluajaksi luetaan ensimmäisen oppitunnin alkamisajan ja viimeisen oppitunnin loppumisajan välinen aika sekä koulun järjestämät tilaisuudet ja opintokäynnit muina aikoina.

1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata kouluyhteisön jäsenille hyvät opiskelu- ja työolosuhteet sekä taata jokaiselle työrauha, viihtyvyys, turvallisuus ja opiskelun esteetön sujuminen. Järjestyssäännöt tukevat koulun tavoitteiden saavuttamista. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja kaikissa opiskeluun liittyvissä tilanteissa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Mahdollisissa opiskeluun liittyvissä yhteistyötahojen tiloissa ja tilaisuuksissa noudatetaan lisäksi näiden sääntöjä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä Helsingin kaupungin ja oppilaitoksen määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita. Järjestyssäännöt ovat yhteiset kaikille koulun opiskelijoille. Koulun alueena pidetään koulun käytössä olevia tiloja, pihaa ja katuosuuksia. Kouluajaksi luetaan ensimmäisen oppitunnin alkamisajan ja viimeisen oppitunnin loppumisajan välinen aika sekä koulun järjestämät tilaisuudet ja opintokäynnit muina aikoina.

2. Käyttäytyminen

Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja noudattaen ja kaikkia ihmisiä kunnioittaen.

Opiskelijan on käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä sekä toimittava siten, ettei hän vaaranna muiden opiskelijoiden, oppilaitosyhteisön tai opiskeluympäristön turvallisuutta tai terveyttä. (Lukiolaki 1.8.2022).

3. Työaikojen noudattaminen

Opiskelijan tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista.

4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö

Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäristöstä. Kaikenlainen henkinen tai fyysinen väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Kaikenlainen syrjiminen on kielletty. Mobiililaitteita, kuten älypuhelimia, tablettitietokoneita ym. käytetään oppimistilanteissa ainoastaan oppimisen tukena. Poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa erikseen. Ruoholahdenkadun toimipiste on sisäkenkäkoulu.

5. Turvallisuus

Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen työturvallisuus- ja muita turvallisuusohjeita tulee noudattaa. Työturvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle. Opiskelijan tulee pukeutua opiskelun ja työtehtävien sekä mahdollisten muiden oppimisympäristöjen vaatimusten mukaisesti. Kaikki oppilaitoksessa opiskelevat ja työskentelevät huolehtivat oman ja muiden turvallisuuden edistämisestä.

6. Omaisuuden käsittely

Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen omaisuutta ja materiaaleja tulee käsitellä ja säilyttää huolellisesti, annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta välittömästi opettajalle. Tahallisesta tai tuottamuksellisesta (jotain tehdään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotain laiminlyödään) omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. Mahdollinen korvausvelvollisuus selvitetään aina tapauskohtaisesti.

7. Päihteet ja tupakointi

Oppilaitos on päihteetön ja savuton. Nikotiinituotteiden (esim. tupakka, nuuska ja sähkötupakka) käyttö, myynti, välittäminen ja esilläpito oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa sekä opinto- ja vierailukäynneillä on kielletty. Päihteiden hallussapito, käyttö, myynti, välittäminen ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa, sekä opinto- ja vierailukäynneillä on kielletty.

8. Liikenne ja pysäköinti oppilaitoksen alueella

Koulun alueella ei ole opiskelijoiden autoille pysäköintipaikkoja.

9. Järjestyssääntörikkomukset

Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa lukiosta annetun lain mukaisia kurinpidollisia toimia kuten kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen enintään yhden vuoden ajaksi. Työrauhaa turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi poistumismääräys oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai opetustilasta sekä opetuksen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi.

10. Järjestyssääntöjen laatiminen ja päivittäminen

Oppilaitoksen henkilökunta, opiskelijat ja huoltajat osallistuvat järjestyssääntöjen laatimiseen ja päivittävät sääntöjä yhteistyössä lukuvuosittain ja tarpeen mukaan.

11. Järjestyssäännöistä tiedottaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille sekä työntekijöille säännöllisesti siten, että kaikilla on ajantasainen tieto. Järjestyssäännöt käsitellään lukuvuoden alussa opiskelijaohjauksen yhteydessä sekä tarpeen mukaan. Säännöistä tiedotetaan lisäksi sähköisten viestintäkanavien välityksellä sekä mahdollisen opinto-oppaan, kalenterin tms. avulla.

12. Järjestyssääntöjen noudattaminen

Oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat ovat velvollisia perehtymään järjestyssääntöihin ja noudattamaan niitä.08.11.2022 18:12