Suoraan sisältöön

Omat opintojaksot & erikoiskurssit

Ressun lukiossa toteutetaan eri oppiaineissa vaihtelevasti lukiokohtaisia opintojaksoja ja kursseja. Valtakunnallisten oppiaineiden lisäksi toteutamme tietotekniikan, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden opintojaksoja sekä temaattisia opintojaksoja.

LOPS2021:n mukaiset lukiomme omat opintojaksot ovat listan alussa.
LOPS2016:n mukaiset lukiomme omat kurssit löytyvät alempaa.

LOPS2021:n mukaiset omat opintojaksot

Äidinkieli

Kielenhuolto | ÄI14
Kerrataan keskeisiä kielen käsitteitä ja kielen- ja tyylinhuollon periaatteita sekä opiskellaan oikeinkirjoitusta ja muita tekstinhuollon käytänteitä. Opiskelija oppii soveltamaan ohjeita ja sääntöjä omiin kirjoitelmiinsa ja saa varmuutta kirjoittamiseen. Työskentely painottuu oppitunneille. Opintojakso sopii kaikkien vuositasojen opiskelijoille.

Media | ÄI16
Tutustutaan viestinnän kenttään ja tehdään runsaasti media-analyysia muun muassa liikkuvasta kuvasta (esim. mainoksista, uutisista, peli- ja elokuvakerronnasta) ja sähköisen median ilmiöistä. Työskentely painottuu oppitunneille. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan mediakohteissa. Opintojakso tukee erinomaisesti äidinkielen ylioppilaskokeeseen valmistautumista, mutta se sopii kaikkien vuositasojen opiskelijoille. Kurssi on pakollinen mediadiplomin suorittajille.

Kirjallisuus 3 | ÄI17
Laajennetaan kaunokirjallisuuden tuntemusta ja syvennetään fiktion erittely- ja tulkintataitoja. Opintojaksosta saa tukea ja virikkeitä lukuharrastukseen ja kontakteja muihin lukijoihin. Lisäksi kehitetään taitoa keskustella kirjallisuudesta ja luetaan yhdessä valitun teeman mukaisesti erilaisia kaunokirjallisia teoksia – ja tietysti keskustellaan niistä.

Draama | ÄI18
Opintojakso kehittää omaa ilmaisua ja kykyä toimia ryhmässä. Tavoitteena on saada kokonaiskuva taiteellisen esityksen valmistamisen prosessista. Perehdytään teatteri-ilmaisun muotoihin ja taiteellisen esityksen valmistamiseen sekä kehitetään yhteistyötaitoja. Opintojaksossa tehdään improvisaatio- ja eläytymisharjoituksia sekä mahdollisesti valmistetaan esitys opiskelijoiden työstämän tai valmiin käsikirjoituksen pohjalta.

Kirjallinen ilmaisu | ÄI19
Opintojakso kehittää omaa kirjallista ilmaisua ja totuttaa antamaan ja hyödyntämään palautetta. Harjoitellaan yhdessä sovittujen erilaisten tekstilajien ja kirjoittamisen muotoja, esimerkiksi kaunokirjallisten tekstien, esseiden sekä erilaisten mediatekstien. Opintojakson aikana kirjoitettuja tekstejä voidaan julkaista esimerkiksi koulun omassa lehdessä tai muulla sopivalla tavalla.

Englanti, A-oppimäärä

Kertausta abiturienteille | ENA10
Opiskelija tutustuu ylioppilaskokeen eri osioihin ja harjoittelee niissä tarvittavia taitoja. Opiskelija kartoittaa omat vahvuutensa ja harjaantumista vaativat alueensa, ja opettaja ohjaa opiskelijaa omatoimiseen opiskeluun näiden vahvistamiseksi.

Kirjoitusopintojakso | ENA12
Kirjoitusopintojakso valmistaa opiskelijoita englannin ylioppilaskokeen kirjallisen tuottamisen osioon monipuolisten harjoitusten avulla. Pakollisten opintojaksojen tulee olla suoritettuna ennen tätä opintojaksoa.

Academic English | ENA13
Opintojaksolla tutustutaan englannin kielen käyttöön tieteessä ja harjoitellaan sitä. Opiskelijat muun muassa seuraavat englanninkielisiä luentoja sekä lukevat artikkeleita valitsemiltaan tieteenaloilta ja laativat niiden pohjalta kirjallisia töitä.

Ruotsi, A-oppimäärä

Kertausta abiturienteille | RUA10
Opintojakson tavoite on valmentaa opiskelijaa ruotsin kielen ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia ja sanastoa sekä harjoittelemalla yo-kuunteluja ja muita yo-kokeen tehtävätyyppejä. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kirjoitusopintojakso | RUA12
Opintojakson tavoite on parantaa opiskelijan kirjallista tuottamista harjoittelemalla yo-kokeen erilaisia kirjoitelmatehtäviä. Tutustutaan yo-kokeen kirjoitus- ja arviointiohjeisiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Ruotsi, B-oppimäärä

Kertausta abiturienteille | RUB109
Opintojakson tavoite on valmentaa opiskelijaa ruotsin kielen ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia ja sanastoa sekä harjoittelemalla yo-kuunteluja ja muita yo-kokeen tehtävätyyppejä. Suosittelemme, että syksyllä toisen kotimaisen kirjoittavat, suorittavat ensimmäisessä periodissa opintojaksot RUB109 ja RUB107 (Kestävä elämäntapa). Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kirjoitusopintojakso | RUB111
Opintojakson tavoite on parantaa opiskelijan kirjallista tuottamista harjoittelemalla yo-kokeen erilaisia kirjoitelmatehtäviä. Tutustutaan yo-kokeen kirjoitus- ja arviointiohjeisiin. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Opintojaksoa ei voi suorittaa itsenäisesti.

Ruotsi, A- ja B-oppimäärä

Projektiopintojakso | RUA09 ja Projektiopintojakso | RUB108
Kulttuurimatka Tukholmaan. Kevätlukukauden viimeisessä opintojaksossa Tukholmaan suuntautuva 1-3 päivän kulttuurimatka. Ohjelmaan kuuluu esim. korkeakouluvierailu, museokäyntejä sekä suullinen tehtävä Tukholmassa. Mikäli opintojakso toteutuu, matkasta annetaan lisätietoa opintojakson alkaessa.

Ranska

DELF Junior | RAA11
Oman kielitaidon testaaminen Ranskan hallituksen muodollisella kielikokeella, josta saa elinikäisen todistuksen. Koe testaa kielitaidon neljää osa-aluetta: puhutun kielen sekä kirjoitetun kielen ymmärtämistä ja tuottamista.

Kirjoitusopintojakso | RAA12
Opintojaksolla luetaan ja kirjoitetaan kohdekielisiä kaunokirjallisia tekstejä sekä journalistisia tekstejä ajankohtaisista aiheista. Lisäksi opiskelija tiivistää suullisesti lyhyitä asiatekstejä suomesta ranskaan ja harjoittelee ranskasta suomeen kääntämistä kirjallisesti. Opintojakson tavoitteena on kartuttaa sanavarastoa ja opettaa käyttämäään monimutkaisia lauserakenteita entistä virheettömämmin. Jakson lopussa, opiskelija voi täydentää ensimmäisessä moduulissa aloittamaansa kieliprofiilia näillä tuotoksilla.

Saksa, A-oppimäärä

Kirjoitusopintojakso | SAA12
Opiskelija syventää kielenhallintaansa hyödyntämällä ja soveltamalla aiemmin opittuja taitoja. Opintojakso laajentaa opiskelijan sanavarastoa, kehittää valmiuksia kirjoittajana ja syventää kieliopin osaamista.

DSD 1 | SAA13 & DSD 2 | SAA14
Oman kielitaidon testaaminen Saksan valtion virallisilla kielikokeilla (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz eli DSD), josta saa elinikäisen kansainvälisen todistuksen.

Matematiikka, pitkä oppimäärä

Matemaattinen ongelmanratkaisu | MAA15
Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin ongelmanratkaisumenetelmiin, avoimiin ongelmiin sekä matemaattiseen mallintamiseen. Opiskelijat kehittävät matemaattista luovuuttaan ja syventävät osaamistaan matematiikan eri osa-alueilla.

Tilastotieteen perusteet | MAA16
Opiskelija tutustuu tilastotieteen perusteisiin ja saa tarvittavat pohjatiedot tilastollisen tutkimuksen tekemiseen. Aiheina korrelaatio ja regressio, diskreetti ja jatkuva jakauma, tilastollinen estimointi sekä tilastolliset testit. Opintojaksolla perehdytään havaintoaineiston keräämiseen, käsittelyyn ja visualisointiin teknisin apuvälinein, tilastollisten
tunnuslukujen määrittämiseen sekä menetelmiin, joiden avulla voidaan pohtia saatujen tulosten mielekkyyttä ja tapoja oikeiden johtopäätösten tekemiseen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Kurssi sopii suoritettavaksi opintojaksojen MAY1 – MAA5 jälkeen.

Tasokäyrät | MAA17
Opintojaksolla tutustutaan tasokäyriin, algebrallisiin käyriin, kartioleikkauksiin (paraabeli, ellipsi ja hyperbeli) sekä erilaisiin tasokäyrien esitysmuotoihin kuten napakoordinaattiesitys, parametrimuotoinen esitys ja implisiittinen funktio. Opiskelija oppii esittämään tasokäyriä uusilla tavoilla ja soveltamaan kartioleikkausten kontekstissa oppimiaan käsitteitä ja menetelmiä muihinkin tasokäyriin. Lisäksi opiskelija kehittyy tasokäyrien tutkimisessa matemaattisten ohjelmistojen avulla.

Kompleksiluvut | MAA18
Opiskelija tutustuu kompleksilukujen teoriaan, oppii kompleksilukujen peruskäsitteet ja osaa niihin liittyvät peruslaskutoimitukset. Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kompleksiluvun reaali- ja imaginaariosa, liittoluku, itseisarvo, kompleksilukujen napakoordinaattiesitys sekä polynomiyhtälöiden ratkaiseminen. Opintojakso arvioidaan suoritusmerkinnällä (S=suoritettu, H=hylätty). Kurssi sopii suoritettavaksi opintojaksojen MAY1 – MAA5 jälkeen.

Matriisilaskennan alkeet | MAA19
Opintojaksolla tutustutaan matriisin käsitteeseen sekä matriiseihin liittyviin peruslaskutoimituksiin. Aiheina ovat lisäksi lineaariset yhtälöryhmät, avaruuden suorat ja tasot, determinantti, käänteismatriisi, Gaussin eliminointimenetelmä, matriisiyhtälö, pienimmän neliösumman menetelmä ja muut matriisien sovelluskohteet.

Maantiede

Maantiedettä biologian kirjoittajille I GE07
Moduuli toteutetaan 2 opintopisteen opintojaksona yhdessä “Suomen ekosysteemit” - moduulin kanssa. Opintojaksossa keskitytään luonnonmaantieteen aiheisiin, jotka liittyvät läheisesti lukion biologian oppimäärään. Opintojakson tarkoitus on vahvistaa biologian yo-kirjoituksiin osallistuvien opiskelijoiden ainerajat ylittävää osaamista. Käsiteltävinä aiheina mm. ilmasto, kasvillisuusvyöhykkeet ja maankamara.

Maailma ympärillämme I GE08
Tämä 1 opintopisteen moduuli voidaan toteuttaa 2 opintopisteen opintojaksona yhdessä “Kaupunki ympärillämme” -moduulin kanssa. Opintojakso syventää ihmismaantieteen osaamista ja tutustuttaa ihmismaantieteen eri osa-alueisiin. Opiskelijan tavoitteena on oppia ymmärtämään ja analysoimaan ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä, toimintamme vaikutuksia lähelle ja kauas. Siksi opintojaksossa käsitellään ajankohtaisia ihmismaantieteeseen liittyviä ilmiötä Suomessa ja muualla maailmassa. Ilmiöitä tarkastellaan esimerkiksi talous-, terveys- tai kehitysmaantieteen näkökulmasta. Opintojaksossa voidaan tehdä mm. vierailuja ja projektitöitä.

Kaupunki ympärillämme I GE09
Tämä 1 opintopisteen moduuli voidaan toteuttaa 2 opintopisteen opintojaksona yhdessä “Maailma ympärillämme” -moduulin kanssa. Opintojakso tutustuttaa kaupunkimaantieteeseen ja opiskelija oppii ymmärtämään ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä sekä toimintamme vaikutuksia lähelle ja kauas. Moduulissa käsitellään kaupunkimaantieteeseen liittyviä ilmiöitä Suomessa ja muualla maailmassa. Aiheet voivat liittyä esimerkiksi kaupungistumiseen, kaupunkien kutistumiseen ja kaupunkirakenteeseen, turvallisuuteen ja sosiaalisten ongelmien alueellistumiseen.

Biologia

Projektiopintojakso: metsätiedettä lukiolaisille | BI07
Kurssin verkkosivu: https://smy.fi/metsatutuksikurssi/ Opintojaksolla pääsee tutustumaan metsätieteiden ja biotuotetekniikan opintoihin yliopistojen kampuksilla, Hyytiälän metsäasemalla ja verkko-opiskeluympäristöissä. Opintojaksolla saa hyvän kuvan siitä mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu. Aihepiirit vaihtelevat metsäpatologiasta ilmastonmuutokseen ja biotuotteisiin. Opintojakso sopii myös ennen kirjoituksia tehtävään metsäasioiden syventämiseen ja kertaamiseen. opintojakson laajuus on kaksi opintopistettä ja kurssilla on sekä pakollisia että valinnaisia osuuksia. Opiskelija voi koota tarjolla olevista luennoista, vierailuista, labroista ja verkko-opinnoista oman kokonaisuuden. Opintojaksolla vieraillaan Hyytiälän metsäasemalla.

Maastoekologia | BI09
Opintojaksolla lähdetään pitkäksi viikonlopuksi maastoon kokeilemaan selviytymistaitoja, ryhmässä toimisen taitoja, nauttimaan luonnosta ja opiskelemaan biologiaa parhaimmillaan. Opintojaksolla tehdään useamman päivän retki esim. Repoveden kansallispuistoon tai muuhun vastaavaan luontokohteeseen joko alkusyksystä tai keväällä. Opintojaksolla opiskelija oppii soveltamaan ja syventämään biologista osaamistaan sekä biologisia teorioita ja käsitteitä. Opiskelija oppii kantamaan vastuuta omasta opiskelustaan erilaisten tehtävien avulla ja siten oman oppimisen omistajuus kehittyy. Opiskelija oppii ymmärtämään biologiaa laajemmin sekä oppii syvemmin biologisia syy-seuraus –suhteita, jolloin biologinen ajattelumalli kehittyy. Opintojakso soveltuu biologian kirjoittajille ennen kirjoitusta tapahtuvaksi kertaukseksi.

Biologiaa kokeellisesti | BI10
Opintojaksolla harjoitellaan monipuolisesti biologian tutkimusmenetelmiä ja opitaan tieteellisen tutkimuksen vaiheet esimerkiksi itse suunnittelemalla, toteuttamalla ja raportoimalla. Opintojakson teema on vaihtuva ja voi keskittyä esimerkiksi perinnöllisyyteen.

Suomen ekosysteemit | BI11
Opintojaksolla tutustutaan suomalaisiin ekosysteemeihin ja harjoitellaan lajintuntemusta hyödyntämällä Helsingin lähiluontoa, kaupunkiympäristöä ja Suomenlahden rannikkoa. Tämä moduuli toteutetaan yhdessä GE07, maantiedettä biologeille kanssa.

Luontoharrastus | BI12
Retkeilyä pääkaupunkiseudun luontokohteisiin sekä ohjatusti että itsenäisesti ja tutustumista esimerkiksi luonnonsuojelun ja luonnonvarojen parissa toimiviin tahoihin. Tavoitteena on innostaa ja tukea opiskelijan luontoharrastusta sekä tarjota näkökulmia ympäristö- ja luonnonvara-alan jatko-opintoihin ja uramahdollisuuksiin.

Fysiikka

Kansainvälinen fysiikan tutkimus | FY09
Mikäli hakemuksemme CERN-yhteystyöprojektiin hyväksytään, opintojakso keskittyy CERNissä tehtävään fysiikan tutkimukseen ja se toteutetaan yhdessä Helsingin luonnontiedelukion ja Medialukion kanssa. Opintojakso tähtää vierailuun Genevessä sijaitsevaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERNiin. Opintojakson aikana vierailuun valmistaudutaan tutustumalla etukäteen CERNin toimintaan ja siihen liittyvään fysiikkaan. Jos CERN-projekti ei toteudu, opintojakso toteutetaan vierailuina muutamassa eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa tai huipputekniikkaa soveltavassa tuotantolaitoksessa vajaan viikon pituisella matkalla. Vierailukohteina voivat olla esimerkiksi fuusiokoereaktori ITER, Airbus-lentokoneiden tuotantolaitos, Grenoblen synkrosyklotroni, Euroopan avaruustutkimuskeskus ESA, Saksan elektronisynkrotroni DESY Hampurissa ja CERN. Vierailuihin valmistaudutaan tutustumalla tutkimus- ja tuotantolaitoksiin etukäteen pienimuotoisten projektien avulla. Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Helsingin luonnontiedelukion kanssa. Osallistujat valitaan erillisellä haulla. Lisätietoja fysiikan opettajilta.

Kemia

Kemiaa kokeellisesti | KE09
Opintojaksolla perehdytään erotus- ja analyysimenetelmiin ja tehdään pidempiä laboratoriotöitä, mm. aspiriinisynteesi ja väriaineiden kromatografinen tutkimus. Opiskelija tutustuu kemian opiskelun jatko-opintomahdollisuuksiin ja tieteen tekoon. Mahdollisuuksien mukaan sisällytetään vierailuja yrityksiin, tutkimuslaitoksiin tai korkeakouluihin. Edeltävät opinnot KE01 ja KE02.

Biokemia | KE10
Perehdytään biokemian käsitteisiin, sovelluksiin sekä bioteknologian mahdollisuuksiin nyky-yhteiskunnassa. Opiskelija oppii hallitsemaan biokemian käsitteitä ja sovelluksia sekä tutustuu alan uusimpiin tutkimuksiin. Opintojaksolla tutkitaan biokemiallisia ilmiötä myös kokeellisesti. Aiheena ovat mm. Ravintoaineet, nautintoaineet ja lääkeaineet. Pohjatietona edellytetään opintojaksoja KE01-KE03.

Historia

Alueiden historia | HI09
Perehdytään Pohjois-Amerikan, Latinalaisen Amerikan, Aasian ja Afrikan historiaan. Opiskelija kehittyy dokumenttien tulkitsemisessa ja asiakokonaisuuksien rakentamisessa sekä tarkasteltavan alueen liittämisessä osaksi suurempaa maailmanhistoriallista kehystä. Lisäksi harjoitellaan valmiuksia kulttuurien väliseen kommunikaatioon ja sen ymmärtämiseen.

Sotahistoria | HI07
Opintojaksolla syvennytään maailman sotahistoriaan aina vanhan ajan sodista nykyiseen sotilaspoliittisen maailmantilanteeseen asti. Opiskelijat tutustuvat sotien ja sotastrategian käsitteisiin sekä teorioihin. Vierailuja tehdään esimerkiksi Maanpuolustuskorkeakouluun ja sotatieteiden laitokselle, ja lisäksi tutustutaan Suomen sotahistoriaan liittyviin rakennuksiin ja paikkoihin – esimerkiksi Suomenlinnaan. Opiskelijat tekevät pareittain tai pienissä ryhmissä esityksiä sotahistoriasta: esimerkiksi taisteluesityksiä, henkilöesityksiä tai sotaelokuvien ja kirjojen esittelyjä. Mahdollisia käsiteltäviä teemoja: heettiläiset ja assyrialaiset, persialaissodat, peloponnesolaissodat, Rooman legioonat ja sodat, esimerkiksi puunilaissodat. Kiinan keisarikunnan armeija ja sodat, Tsingis-kaani ja mongoleiden maailmanvalloitus, ristiretket, satavuotinen sota Ranskan ja Englannin välillä, atsteekkien armeija, nuijasota, 30-vuotinen sota, suuri Pohjan sota, Espanjan perimyssota, seitsemänvuotinen sota, Napoleonin sodat, Preussin sodat, USA:n sisällissota, boksarikapina, Venäjä-Japani sota, I maailmansota, Suomen sisällissota, Venäjän sisällissota, Espanjan sisällissota, II maailmansota, siirtomaiden vapaustaistelut, Korean ja Vietnamin sodat, Afganistanin sodat, Persianlahden sota, Irakin sota sekä Syyrian sisällisota. Opintojakso sopii kaikille Ressun opiskelijoille ja IB-opiskelijoille.

Yhteiskuntaoppi

Maailma tänään | YH07
Syvennytään kansainväliseen politiikkaan ja Suomen politiikkaan. Opiskelijat hankkivat monipuolisesti tietoa ajankohtaisista suomalaisista ja kansainvälisistä ilmiöistä sekä opettelevat tunnistamaan politiikkaan vaikuttavia arvoja ja asenteita.

Taloustiede tutuksi | YH08
Opintojaksolla tutustutaan taloustieteelliseen ajattelutapaan alan peruskysymysten ja keskeisten käsitteiden sekä teorioiden kautta. Opiskelijat oppivat yhteiskunnallisia ilmiöitä, uutisia ja maailman tapahtumia taloustieteen välinein. Keskeisiä aiheita ovat mm. niukkuus ja rajalliset resurssit, vaihtoehtoiskustannus, kysyntä ja tarjonta, markkinatasapaino, hintamekanismi, tehokkuus, eriarvoisuus, kasvu ja kehitys, inflaatio, rahapolitiikka, ympäristötaloustiede, talouden mittaaminen ja julkinen talous.

Psykologia

Elämänhallinta- ja vuorovaikutustaidot | PS09
Opintojaksolla käsitellään mm. tunteiden tunnistamista, ymmärtämistä ja säätelyä psykologian näkökulmista. Lisäksi keskeisiä sisältöjä ovat esimerkiksi sosiaaliset taidot ja niiden merkitys ihmissuhteissa, erilaiset stressinhallintamenetelmät. Kurssilla kokeillaan myös erilaisia hyvinvointia lisääviä menetelmiä, mahdollisuuksien mukaan asiantuntijavierailijoiden kanssa.

Psykologinen tutkimus | PS10
Aiheena psykologinen tutkimus: modernit ja klassiset tutkimukset, niiden ymmärtäminen, arviointi sekä oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Opintojakso antaa valmiuksia oman tutkimuksen sunnitteluun ja tutkimusten arviointiin. Lisäksi tutkimuksen suunnittelu ja ymmärtäminen tukee psykologian yo-kirjoituksissa vaadittavia taitoja ja valmentaa vastaamaan tutkimustehtäviin.

Filosofia

Soveltavat opintojaksot | FI05 & FI06
Aihe vaihtelee, mutta useimmiten opiskellaan filosofia historiaa, mm. antiikin Kreikan filosofiaa sekä islamilaista, saksalaista, kiinalaista, afrikkalaista, feminististä, marxilaista, analyyttista ja uskonnonfilosofiaa. Lukupiirimäisiä oppitunteja ja tutkijavierailuja.
Opintojaksoja voi suorittaa myös filosofisen tapahtuman tai järjestön kanssa. Syksyisin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Baltic Sea Philosophy Essay Event –kirjoituskilpailuun ja päästä mukaan Kansainvälisiin filosofian olympialaisiin (IPO). Lisäksi opiskelijat voivat osallistua Nuorten filosofiatapahtumaan Nufitiin tai Platonin Akatemiaan.

Kuvataide

Valokuvauksen perusteet | KU06
Tarkastellaan valokuvaa taiteellisena, dokumentaarisena, median ja nuorisokulttuurin ilmiönä teemoja ja tekniikoita vaihdellen. Sisältöalueita ovat muun muassa kameran toimintaperiaatteet, valokuvauksen ilmaisulliset elementit, valokuvan historia sekä digitaalinen valokuvaus ja kuvankäsittely.

Valokuvaa syventäen | KU07
Opintojaksolla syvennetään ja täydennetään valokuvauksen perusopintojakson sisältöalueita. Lisäksi kehitetään digitaalisen valokuvauksen ja kuvankäsittelyn taitoja; Photoshop, Krita ja Gimp. Kuvailmaisun rinnalla kehitämme ajattelun ja tulkinnan taitoja.

Piirustus | KU08
Piirtämisen perustekniikat ja käsitteet tulevat tutuiksi. Harjaannut havaitsijana ja opit käyttämään piirtämistä luovana kuvailmaisun keinona. Opintojaksolla tehdään kuvaa tekniikoita vaihdellen ja uusia tekniikoita kehitellen. Opintojaksolla voidaan perehtyä klassisiin, kokeileviin tai digitaalisiin piirtämisen välineisiin ja materiaaleihin. Opintojaksolla soveltuvia piirtämisen lajeja ja tekniikoita ovat esimerkiksi elävän mallin piirtäminen, käsivarapiirtäminen, sarjakuva, kuvitus, mielikuviin perustuva piirtäminen, perspektiivipiirtäminen, projektiopiirtäminen ja karikatyyripiirtäminen.

Maalaus ja väri | KU09
Opintojaksolla tehdään kuvaa tekniikoita vaihdellen ja uusia menetelmiä kehitellen. Väri-ilmiöiden monimuotoisuus tulee tutuksi, ja lisäksi voidaan syventyä esimerkiksi muotokuvaan, maisemaan tai asetelmaan maalauksen aiheena, ei-esittävään taiteeseen tai katutaiteeseen. Opintojaksolla voidaan perehtyä klassisiin, kokeileviin tai digitaalisiin maalaamisen tekniikoihin, välineisiin ja materiaaleihin.

Grafiikka, kuvia painomenetelmillä | KU10
Opintojaksolla tehdään kuvia erilaisilla painomenetelmillä. Opintojakso voidaan toteuttaa eri sisältöalueita painottaen: perinteiset painomenetelmät kuten puupiirros, metalligrafiikka, stensiilipaino, leimasinpaino ja monotypia. Syventyä voidaan myös kokeellisiin tai digitaalisiin painomenetelmiin sekä tekstiilitaiteen painomenetelmiin.

Arkkitehtuuri ja design | KU11
Opintojaksolla työskennellään arkkitehtuurin ja muotoilun parissa. Tarkastellaan tilaa arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, sisustusarkkitehtuurin, tilataiteen, ympäristötaiteen ja/tai lavastustaiteen näkökulmista.

Kuvanveisto ja keramiikka | KU12
Opintojaksolla tutustutaan muotoilun ja tuotesuunnittelun prosesseihin, jotka sisältävät eri vaiheita ideoinnista ja suunnittelusta materiaalikokeiluihin ja valmiin tuotteen toteuttamiseen. Voidaan painottaa joko taiteellista työskentelyä tai tuotesuunnittelun prosesseja. Opintojaksolla on mahdollista perehtyä muotoilun eri menetelmiin kuten keramiikkaan, kuvanveistoon tai rakenteluun sekä erilaisia tekniikkakokeiluja.

Elokuva ja video | KU13
Opintojaksolla tehdään elokuvia ja videoita. Elokuva- ja videotyöskentely voi olla taiteellista, fiktiivistä tai dokumentaarista. Aiheina mm. elokuvakerronnan keinot ja tekniset ilmaisuvälineet: kameran toimintaperiaatteet, kuvaus, valaisu, editointi.

Animaatio | KU14
Opintojaksolla tehdään animaatioelokuvia. Animaatiotyöskentely voi olla piirros- pala-, 3D-animaatiota tai sähköisten ohjelmien avulla tehtyä animointia. Aiheina mm. elokuvakerronnan keinot ja tekniset ilmaisuvälineet: kameran toimintaperiaatteet, kuvaus, valaisu, editointi. Monipuoliset tekniikkakokeilut ovat mahdollisia.

Taide ja hyvinvointi | KU15
Opintojaksolla työskennellään käyttäen taidetta oman hyvinvoinnin edistäjänä ja hyödynnetään taiteellisessa työskentelyssä opiskelijoiden henkilökohtaisia, yhteisöllisiä ja kulttuurisia kokemuksia. Lisäksi vahvistetaan opiskelijan omaa kokeellista kuvailmaisua. Opintojaksolla osa työskentelystä voidaan toteuttaa osallistumalla ryhmäprosesseihin ja yhteisölliseen työskentelyyn.

Nykytaide | KU16
Opiskelijan oma kuvailmaisu vahvistuu ja monipuolistuu. Opintojaksolla työskennellään monipuolisesti nykytaiteen keinoin. Teema voi valikoitua opintojaksokohtaisesti.

Graafinen muotoilu | KU17
Opintojaksolla syvennetään graafisen muotoilun ymmärtämistä ja osaamista, perehdytään graafiseen suunnitteluun, typografiaan ja taittoon, voidaan perehtyä brändeihin, pakkausmuotoiluun ja/tai kirjataiteeseen. Lähestymistapoja voivat olla myös info-, peli-, webgrafiikka, 3D-mallinnus ja koodaaminen. Opintojaksolla voidaan työskennellä osin tai kokonaan sähköisin välinein ja menetelmin

Taideprojekti | KU18
Opintojakso voi koostua erilaisista henkilökohtaisista, koulun sisäisistä tai muualla tehtävistä projekteista. Sisällöt määräytyvät projektikohtaisesti: esimerkiksi esityksen, valaistuksen, lavastuksen, musiikki- tai esittelyvideon, podcastin tai performanssin suunnittelusta, tuottamisesta ja toteuttamisesta. Opintojaksoa voi hyödyntää koulun teema-, juhla- tai tapahtumapäivien sisällön ja visuaalisen muodon tuottamisessa.

Musiikki

Musiikkia yhtyeessä | MU06 
Opintojaksolla harjoitellaan soitto- ja/tai laulutaitoja sekä musiikin tulkintaa ja ilmaisua niin, että samalla kiinnitetään huomiota muusikkojen keskinäiseen kuunteluun ja vuorovaikutukseen. 

Musiikkia kuorossa | MU07
Opintojakso koostuu laulamisesta ja ääniharjoitusten tekemisestä yksin ja yhdessä. Harjoitellaan laulutaitoja sekä musiikin tulkintaa ja ilmaisua niin, että samalla kiinnitetään huomiota muusikkojen keskinäiseen kuunteluun ja vuorovaikutukseen.

Musiikkia säestämään | MU08
Opiskelija kehittää vapaan säestyksen taitojaan ja saa rohkeutta säestämiseen ja musiikin luovaan tuottamiseen. Lisäksi opetellaan hyödyntämään musiikin teorian ja käytännön musisoinnin välisiä yhteyksiä.  Opintojakson sisältöjä ovat sointumerkeistä soittaminen, melodioiden soinnuttaminen ja soolojen kehittely. Kappalevalinnoissa otetaan huomioon opiskelijoiden lähtötasot ja musiikilliset mieltymykset.

Musiikkia tekemään | MU09
Opiskelija kehittyy musiikillisessa itseilmaisussaan ja oppii musiikillisen teoksen luomisprosessissa tarvittavia tietoja ja taitoja. Opintojakson sisältöinä ovat esimerkiksi omat sävellykset, sanoitukset, sovitukset ja muu musiikillinen tuottaminen. Musiikkiteknologiaa hyödynnetään musiikillisen itseilmaisun työvälineenä.

Musiikkia juhliin | MU10
Opintojakson sisältöjä voivat olla esimerkiksi esiintymiset, tapahtumien esitystekniikkaan perehtyminen tai laitteiston huolto. Opiskelija kehittyy kouluyhteisön vastuullisena toimijana ja syventää omia musiikillisia taitojaan. 

Liikunta 

Uudet mahdollisuudet I LI 3
Kurssi tehdään koko lukuvuoden (syksyn ja kevään) aikana. Kurssilla tutustutaan uusiin liikuntamuotoihin ja -lajeihin. Opiskelijan toiveet otetaan huomioon kurssia suunniteltaessa. Kurssista aiheutuu opiskelijalle kuluja. Kurssin sisältö ja siitä aiheutuvat kulut tarkentuvat lukuvuoden aikana. Kurssilla voi korvata LI2 kurssin.

Virkisty liikunnasta I LI4
Kurssi tehdään Vierumäen urheiluopistolle tai laskettelureissuna laskettelukeskukseen. Kurssista aiheutuu opiskelijalle kuluja. Kurssin sisältö ja siitä aiheutuvat kulut tarkentuvat lukuvuoden aikana.

Kohti liikunta-alaa | LI07
Tutustutume liikunnan opetuksen didaktisiin ja ohjauksellisiin näkökulmiin. Tavoitteena on oppia liikuntataitoja, joista on hyötyä liikunta-alan jatko-opinnoissa, ja syventää liikuntatietoja.  Lisäksi tutustumme liikunta-alan työtehtäviin ja syvennämme yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.  Harjoittelemme liikuntatuokion suunnittelua ja käytännön ohjaamista sekä jatko-opinnoissa vaadittavia liikuntatietoja ja -taitoja. 

Liikuntaa koulun urheilujoukkueissa | LI08
Tervetuloa, jos olet kiinnostunut koulun urheilujoukkueista ja osallistumaan kamppailupäivään. Joukkueita on ollut mm. salibandyssä, soudussa, köydenvedossa, ultimatessa, jalka-, lento ja koripallossa. LI08 ei ole varsinainen liikunnan opintojakso, vaan sitä tehdään koko lukio-opiskelun ajan.

Lukiodiplomit

Kuvataiteen lukiodiplomi | KULD02
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kurssin keskeinen sisältö on opiskelijan valitsema tehtävä, näkökulma ja toteutustapa. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta. Lukiodiplomiin liittyen tulee suorittaa yhteensä neljä kuvataiteen kurssia.

Median lukiodiplomi | MELD05

Musiikin lukiodiplomi | MULD
Opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja ‑toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä.

Tietotekniikka

Ohjelmointi 1 & 2 | TTK01–2
Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti osallistumalla joko Helsingin yliopiston “Ohjelmoinnin perusteet, Avoin yo: Ohjelmoinnin perusteet MOOC”-kurssille tai Aalto-yliopiston “Ohjelmoinnin MOOC Scala”-kurssille.

Elektroniikka ja robotiikka | TTK03
Tutustutaan robotiikkaan ja ohjelmointiin. Opintojaksolla tehdään vaihtelevasti eri tasoisia tehtäviä, joten se sopii sekä aloittelevalle että edistyneelle ohjelmoijalle. Opintojaksolla käytetään Lego Mindstorms EV3 –rakennussarjaa ja ohjelmointikielenä on Python.

Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet / TTK04
Tutustutaan mm. Photoshop -, Gimp - ja Krita –ohjelmiin kokeilemalla ja tekemällä. Helsingin kaupungin luokiolaisilla on ilmainen Adoben Photoshopin käyttöoikeus.

Tekoälyn perusteet | TTK06
Mitä tekoäly on ja mitä sillä voi tehdä? Opintojaksolla opit loogista päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja, minkä lisäksi pääset tarkastelemaan tekoälyä yhteiskunnallisista ja filosofisista näkökulmista. Lähiopetuksen lisäksi opintojaksolla tavataan alan asiantuntijoita ja hyödynnetään Elements of AI: Tekoälyn perusteet -verkkokurssia. Opintojakso sopii kaikille vuosiasteille eikä edellytä syvällistä matematiikan ymmärrystä tai ohjelmointitaitoja.

Tekoälyn teemoja | TTK07
Opiskelijat syventävät tekoälyyn liittyvää ymmärtämystään ja osaamistaan. Opintojakso toteutetaan tekoälyyn liittyvien vaihtuvien teemojen ympärille. Teemana voi olla esimerkiksi ohjelmointi, syväoppiminen, tekoälyn sovellukset tai tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset. Opintojakso saattaa sisältää ulkopuolisen tahon järjestämän aiheeseen liittyvän verkkokurssin suorittamisen kokonaan tai soveltuvin osin.

Yrittäjyys

Yritysmaailma | YRI01
Opintojaksossa vieraillaan merkittävissä yrityksissä ja tavataan useita talouden asiantuntijoita. Vierailut ja keskusteleva lähiopetus tarjoavat tietoa yritysmaailmasta ja talouspolitiikan kuumista kysymyksistä. Sopii kaikille vuosiasteille.

Vuosi yrittäjänä | YRI02
Opiskelijat perustavat yrityksen yksin tai ryhmässä. Käytännön kokemukset opettavat, mitä yrittäjyys oikein on – mitä se vaatii ja mitä se antaa. Halutessaan voi osallistua tunnettuun valtakunnalliseen Uskalla yrittää –kilpailuun. Opintojakso perustuu kansainväliseen Vuosi yrittäjänä –ohjelmaan. Sopii kaikille vuosiasteille. Opintojakso alkaa 2. periodissa ja jatkuu
kevään loppuun saakka. Abiturienttien on otettava huomioon, että opintojakso jatkuu 5. jaksolle saakka. Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn oman yrityksen parissa Nuori yrittäjyys -ohjelman materiaalin ja ohjaavan opettajan tukemana.

SLUSH | YRI04
Students have the opportunity to take part in the annual Slush conference working in various volunteer positions before and during the actual conference days. This allows students to learn valuable things related to organising massive events, cooperation and customer service, while offering a unique opportunity to observe one important aspect of Finnish Start-up environment.

Kansainvälisyys

Ranska-projekti | KAVRA01
Opintojaksolla tehdään viikon matka Lyoniin. Siellä majoitutaan perheissä ja päivisin osallistutaan Lycée St Justen oppitunteihin ja opastettuihin retkiin Lyonissa. Matkaan sisältyy jonkin toisen oppiaineen vuosittain vaihtuva tehtävä – esimerkiksi historian tai katsomusaineen. Opintojaksoon kuuluu myös Lyonista viikoksi Helsinkiin tulevan vaihto-oppilaan majoittaminen ja tämän viihtymisestä huolehtiminen. Projektin tavoitteena on ranskan kielen käyttäminen arkisissa tilanteissa ja tutustuminen ranskalaiseen kulttuuriin, kouluun ja perhe-elämään. Lyonissa suoritettava tehtävä tuo matkaan tieteellisen ulottuvuuden.

Britannia-projekti | KAVEN01
Opiskelija tutustuu Britannian reissulla maan kulttuuriin ja käyttää englannin kieltä arkitilanteissa. Suoritukseen kuuluu matkaraportin kirjoittaminen englanniksi.

Italia-projekti | KAVIT01
Matkalla tutustutaan antiikin ja myöhemmän ajan Italian kulttuuriin. Tavoitteena on lisäksi latinan sekä humanististen reaaliaineiden kuten historian, uskonnon, elämänkatsomustiedon ja filosofian opintojen yhdistäminen toisiinsa aidossa ympäristössä. Projektiin kuuluu tehtävä, joka voi olla muun muassa jonkin kohteen tai aihepiirin esittely Roomassa.

Kiina-projektit 1 & 2 | KAVKI01 & KAVKI02
Opintomatka kiinalaiseen ystävyyskouluun sekä ystävyyskoulun mahdollinen vastavierailu Ressun lukiossa. Projektikohtaisesti sovittavan teeman parissa työskentely yhdessä ystävyyskoulun opiskelijoiden kanssa.

Saksa-projekti | KAVSA01
Opiskelijavaihto: opiskelijat vierailevat saksalaisessa koulussa, jonka opiskelijat tekevät vastavierailun kouluumme. He toteuttavat projektityön yhteistyössä saksalaisten opiskelijoiden kanssa.

Venäjä-projekti | KAVVE01
Teemme neljän päivän opintomatkan Moskovaan. Osallistumme lukion oppitunteihin, Logos-konferenssiin ja opastettuihin retkiin. Teemme tieteelliset konferenssiesitelmät liittyen johonkin oppiaineeseen, kuten psykologiaan, yhteiskuntaoppiin, kielitieteeseen tms. Parhaat esitelmät palkitaan ja julkaistaan Moskovan yliopiston tieteellisessä aikakausjulkaisussa. Opintojaksoon kuuluu myös Moskovan yliopiston akateemisesta koulusta (MUAS) Ressun lukioon tulevan vaihto-opiskelijan majoittaminen kolmeksi-neljäksi päiväksi.

Temaattiset opinnot

Ihminen 1 | TO01
Biologian, fysiikan ja kemian yhteinen opintojakso kakkosvuositason opiskelijoille. Opintojaksossa tutkitaan ihmistä kolmen eri tieteen näkökulmasta ja syventämään tietoja ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Erilaisille asioille haetaan selitys biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden avulla. Opintojaksossa tehdään mahdollisuuksien mukaan myös vierailuja ja käytännön kokeita.

Ihminen 2 | TO02
Abiturienteille, jotka ovat jo käyneet Ihminen 1 –opintojakson edellisenä lukuvuonna. Käsitellään ihmisen liikkumiseen ja elimistöön liittyvää biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa, sekä tutustutaan erilaisiin ihmisen elimistöön liittyviin tutkimusmenetelmiin – esimerkiksi kuvantamiseen. Osallistuvien opiskelijoiden odotetaan tuntevan lukion biologian, fysiikan ja kemian keskeisiä sisältöjä. Opintojakso on tarkoitettu lukion viimeisen vuoden opiskelijoille ja sopii hyvin luonnontieteitä jatko-opintoina suunnitteleville opiskelijoille.

Sukupuoli, kulttuuri ja yhteiskunta | TO03
Tutustutaan sukupuolen merkitykseen nyky-yhteiskunnassa sekä menneisyydessä eri aikoina. Aiheina mm. sukupuolen määrittely ja sen moninaiset vaikutukset, sukupuolistereotypiat ja niiden merkitys, sukupuolen merkityksen tutkiminen eri aikoina ja eri kulttuureissa, sukupuoli ja vallankäyttö, uskonto ja sukupuoli sekä politiikan, talouden ja yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelu sukupuolen näkökulmasta. Opintojaksolla yhdistetään historian, uskonnon, psykologian, filosofian ja yhteiskuntatieteiden näkökulmia.

Ilmastonmuutos | TO04
Opintojaksossa perehdytään ilmastonmuutokseen useiden eri oppiaineiden ja tieteenalojen näkökulmista. Syventävän tiedon lisäksi opiskelijoille tarjotaan keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, niin yksilönä kuin yhteisen politiikan avulla. Opiskelijat pääsevät tapaamaan tutkijoita ja yhteiskunnallisia ilmastovaikuttajia.

Ympäristövaikuttaminen | TO05
Opiskeljat perehtyvät tämän hetken tärkeimpiin ympäristöongelmiin sekä siihen, mitä heidän on mahdollista tehdä näiden ongelmien eteen. Lisäksi tutustutaan psykologisiin teorioihin vaikuttamisesta ja ihmisten käyttäytymisen muuttamisesta. Opiskelijoiden kanssa valikoidaan yhdessä kiinnostavimmat ympäristöaiheet, joihin vaikuttamista ja kampanjointia tarkastellaan eri näkökulmista. Opintojakson aikana oppilaat suunnittelevat, ja mahdollisuuksien mukaan toteuttavat, oman kampanjan valitsemansa ympäristöasian tiimoilta.

Pärskeitä-lehti | TO06
Pärskeitä on Ressun lukion lehti, joka on ilmestynyt vuodesta 1897 lähtien ja jonka suurta lukijakuntaa ovat kouluyhteisön ohella alumnit ja lukion sidosryhmät. Pärskeiden toimituskunta kokoontuu joka keskiviikko ruokatunnilla koeviikkoja ja loma-aikoja lukuun ottamatta, ja viestinnässä käytetään myös sosiaalisen median kanavia. Kokouskielinä ovat suomi ja englanti. Pärskeitä-lehti ilmestyy neljä kertaa lukuvuodessa, paperiversiona ja sähköisesti koulun kotisivulla. Lehden työtä ohjaa vaalilla valittava johtoryhmä, jossa päätoimittaja, toimitussihteeri, AD, English editor ja somevastaava johtavat lehden työtä yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Johtoryhmässä opiskelija pääsee syventämään sekä journalismin taitojaan että harjoittelemaan esimiestaitoja lehden suunnittelemisen, toteuttamisen ja arvioimisen näkökulmista.

Teatteriproduktio | TO07
Opintojakso koostuu teatteriesityksen käsikirjoittamisesta, roolittamisesta ja ohjaamisesta sekä laulun, musiikin, tanssikoreografian, lavasteiden, ääni- ja valotehosteiden ja puvustuksen suunnittelemisesta ja toteuttamisesta. Opiskelijatyönä valmistetaan myös prosessin vaiheiden taltiointi sekä valmiin esityksen markkinointimateriaali.

Kulttuuriopintojakso | TO08
Tavoitteena on tarjota ressuille elämyksellinen ja poikkitaiteellinen oppimiskokemus, jossa tutustumalla suomalaiskansallisen kulttuurin ytimeen – kansallisromantiikkaan Tuusulanjärven taiteilijayhteisössä – opiskelijat pääsevät luotaamaan omaa kansallista identiteettiään.

Lukion tutortoiminta | TOA01
Opintojakson tavoitteena on kehittää esiintymisessä ja pienryhmän ohjaamisessa tarvittavia taitoja sekä avustaa uusien ressujen koulutyön alkua.

LOPS2016:n mukaiset omat kurssit

Äidinkieli

Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen | vÄI7
Kurssi sopii kaikkien vuositasojen opiskelijoille. Kurssilla opiskelija syventää ja monipuolistaa puhe- ja vuorovaikutustaitojaan sekä oppii arvioimaan näiden taitojen merkitystä ihmissuhteissa, opiskelussa ja työelämässä. Tavoitteena on tuottaa, analysoida ja arvioida puhuttuja tekstejä sekä rohkaistua ja kehittyä puhujana. Harjoitellaan vuorovaikutustaitoja monipuolisesti. Kurssista saa numeroarvosanan.

Kielenhuolto | vÄI11
Kurssi sopii kaikkien vuositasojen opiskelijoille eikä edellytä oppituntien ulkopuolista työskentelyä. Kurssilla kerrataan keskeisiä kielen- ja tyylinhuollon periaatteita ja muita tekstinhuollon käytänteitä. Opiskelija oppii soveltamaan ohjeita ja sääntöjä omiin kirjoitelmiinsa ja saa varmuutta kirjoittamiseen.

Mediakurssi | vÄI14
Kurssi tukee äidinkielen ylioppilaskokeeseen valmistautumista, mutta sen voi valita opintojen missä tahansa vaiheessa. Kurssilla harjoitetaan kuvanlukutaitoa: tutustutaan monipuolisesti median kenttään ja analysoidaan liikkuvaa kuvaa ylioppilaskokeessakin vaadittavien taitojen syventämiseksi. Analysoidaan, tulkitaan ja ehkä tuotetaankin esimerkiksi haastatteluja, mainoksia, elokuvaa, animaatiota, meemejä, musiikki- ja taidevideoita, dokumentteja, some-päivityksiä. Mahdollisuuksien mukaan kurssilla vieraillaan esimerkiksi mainostoimistossa tai toimituksessa ja tutustutaan media-alan ammattilaisten työhön. Äi14-kurssista saa suoritusmerkinnän (S).

Englanti, A-oppimäärä

Writing skills | vENA20
Kurssilla laajennetaan sanastoa ja harjoitellaan erilaisia kirjoitelmatyyppejä. Kurssi on tarkoitettu erityisesti syksyn ja kevään ylioppilaskirjoituksiin valmistautuville 2. Vuositason opiskelijoille.

Abikurssi ensisijaisesti syksyn kirjoittajille | vENA10

Academic English | vENA09
Itsenäisesti suoritettavan kurssin päämäärä on tutustua englannin kielen käyttöön tieteessä ja harjoitella sitä. Samalla opiskelijalla on mahdollisuus tutustua eri tieteenaloihin ja mahdollisesti pohtia niitä omien jatko-opintosuunnitelmiensa kannalta. Opiskelijat käyvät kuuntelemassa englanninkieliesiä luentoja ja lukevat tieteellisiä artikkeleita.

Ruotsi, A-oppimäärä

Kertausta abiturienteille | vRUA10
Kurssin tavoite on valmentaa opiskelijaa ruotsin kielen ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia ja sanastoa sekä harjoittelemalla yo-kuunteluja ja muita yo-kokeen tehtävätyyppejä. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Att skriva på svenska | vRUA11
Valmentaa tehokkaasti yo-kirjoituksia varten. Sopii sekä A- että B-ruotsin lukijoille. Molemmat saavat omalle tasolle sopivia kirjoitustehtäviä.

Ruotsi, B-oppimäärä

Kertausta abiturienteille | vRUB109
Kurssin tavoite on valmentaa opiskelijaa ruotsin kielen ylioppilaskokeeseen kertaamalla kielioppia ja sanastoa sekä harjoittelemalla yo-kuunteluja ja muita yo-kokeen tehtävätyyppejä. Suosittelemme, että syksyllä toisen kotimaisen kirjoittavat, suorittavat ensimmäisessä periodissa opintojaksot vRUB109 ja vRUB107 (Kestävä elämäntapa). Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S). Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.

Att skriva på svenska | vRUB111
Valmentaa tehokkaasti yo-kirjoituksia varten Sopii sekä B- että A-ruotsin lukijoille. Molemmat saavat omalle tasolle sopivia kirjoitustehtäviä.

Ranska

Kielitutkinto |vDELF

A2: lyhyen ranskan opiskelijoille

B1: lyhyen ranskan opiskelijoille ennen kirjoituksia tai A-kielen opiskelijoille lukion toisena vuonna, IBFr-opiskelijoille IB1-vuonna

A2: pitkän ranskan opiskelijoille kolmannen vuoden keväällä, IBFr-opiskelijoille DP2-vuonna

Abikurssi pitkän ranskan opiskelijoille | vRAA10

Saksa, A-oppimäärä

Sprachdiplom I | Vsaa11 (4)
Sopii etupäässä A-saksan 2. tasolle tai lyhyen kielen abeille.

Sprachdiplom II | Vsaa19
Etupäässä a-kielen abeille tai opiskelijoille, joilla on muualla hankittua saksan kielen taitoa.

YO-kokeeseen valmistava kirjoituskurssi| vSAA15
Sopii sekä lyhyen että pitkän kielen opiskelijoille, lähinnä abeille.

Abikurssi | vSAA10.
Lähinnä a-kielen abeille.

Matematiikka, pitkä oppimäärä

Biologia

Maastoekologia | vBI13
Kurssilla lähdetään pitkäksi viikonlopuksi maastoon kokeilemaan selviytymistaitoja, nauttimaan luonnosta ja opiskelemaan biologiaa parhaimmillaan. Kurssi sijoittuu yhdelle alkusyksyn viikonlopulle, jolloin suunnataan esimerkiksi Repoveden kansallispuistoon. (bussilla Helsingistä tai omalla kyydillä). Repoveden kansallispuisto on etelä-Suomen helmi - jylhien kallioiden ja vesistöjen mosaiikki. Kurssilaisten kanssa tehdään lopulliset suunnitelmat, mutta kurssilla on mahdollisuus päästä kokeilemaan kunnollista eräelämää, yöpymään teltoissa, mahdollisesti melomaan. Kurssi sopii ennen kaikkea abeille, esim. ekologian kertaukseksi.

Metsäkurssi | vBI06.1
Kurssin verkkosivu: https://smy.fi/metsatutuksikurssi/ Metsäkurssilla pääsee tutustumaan metsätieteiden ja biotuotetekniikan opintoihin yliopistojen kampuksilla, hyytiälän metsäasemalla ja verkko-opiskeluympäristöissä. Kurssilla saa hyvän kuvan siitä mistä metsätieteiden ja biotuotetekniikan opinnoissa on kyse ja mihin kaikkeen puu raaka-aineena taipuu. Aihepiirit vaihtelevat metsäpatologiasta ilmastonmuutokseen ja biotuotteisiin. Kurssi sopii myös ennen kirjoituksia tehtävään metsäasioiden syventämiseen ja kertaamiseen. Kurssin laajuus on kaksi opintopistettä ja kurssilla on sekä pakollisia että valinnaisia osuuksia. Opiskelija voi koota tarjolla olevista luennoista, vierailuista, labroista ja verkko-opinnoista oman kurssikokonaisuuden. Kurssilla vieraillaan Hyytiälän metsäasemalla.

Fysiikka

Kansainvälinen fysiikan tutkimus | vFY16
Mikäli hakemuksemme CERN-yhteystyöprojektiin hyväksytään, kurssi keskittyy CERNissä tehtävään fysiikan tutkimukseen ja se toteutetaan yhdessä Helsingin luonnontiedelukion ja Medialukion kanssa. Kurssi tähtää vierailuun Genevessä sijaitsevaan hiukkasfysiikan tutkimuskeskukseen CERNiin. Kurssin aikana vierailuun valmistaudutaan tutustumalla etukäteen CERNin toimintaan ja siihen liittyvään fysiikkaan. Jos CERN-projekti ei toteudu, kurssi toteutetaan vierailuina muutamassa eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa tai huipputekniikkaa soveltavassa tuotantolaitoksessa vajaan viikon pituisella matkalla. Kurssilla vierailukohteina voivat olla esimerkiksi fuusiokoereaktori ITER, Airbus-lentokoneiden tuotantolaitos, Grenoblen synkrosyklotroni, Euroopan avaruustutkimuskeskus ESA, Saksan elektronisykrotroni DESY Hampurissa ja CERN. Vierailuihin valmistaudutaan tutustumalla tutkimus- ja tuotantolaitoksiin etukäteen pienimuotoisten projektien avulla. Kurssi toteutetaan yhteistyössä Helsingin luonnontiedelukion kanssa. Kurssille osallistujat valitaan erillisellä haulla. Lisätietoja fysiikan opettajilta.

Kemia

Kemian työkurssi | vKE06
Kemian kokeellinen työkurssi, jossa perehdytään turvalliseen laboratoriotyöskentelyyn, tehdään pidempiä laboratoriotöitä (aspirin synteesi, kromatografia, vernier mittalaitteistot) aiheena erotus- ja analyysimenetelmät sekä tutustutaan tieteelliseen tutkimukseen. Kurssilla järjestetään mahdollisuuksien mukaan vierailu helsingin yliopiston kemianlaitokselle tai aalto junior laboratorioon. Kurssi edellyttää vke01-kurssin tai moduulien ke01 ja ke02 hyväksyttyä suoritusta. Kurssi soveltuu sekä vanhan että uuden opetussuunnitelman opiskelijoille. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Biokemia | vKE13
Kurssilla perehdytään biokemian käsitteisiin, sovelluksiin sekä bioteknologian mahdollisuuksiin nyky-yhteiskunnassa. Kurssilla tutustutaan myös alan uusimpiin tutkimuksiin. Kurssilla tutkitaan biokemiallisia ilmiötä myös kokeellisesti. Opiskelija hallitsee biokemian käsitteitä ja sovelluksia sekä tutustuu alan uusimpiin tutkimuksiin. Pohjatietona edellytetään ke1-sekä bi1-kursseja. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Psykologia

Projektikurssi | vPS6
Aiheena psykologinen tutkimus: modernit ja klassiset tutkimukset, niiden ymmärtäminen, arviointi sekä oman tutkimuksen suunnittelu ja toteutus. Kurssi antaa valmiuksia oman tutkimuksen sunnitteluun ja tutkimusten arviointiin. Lisäksi tutkimuksen suunnittelu ja ymmärtäminen tukee psykologian yo-kirjoituksissa vaadittavia taitoja ja valmentaa vastaamaan tutkimustehtäviin.

Kertauskurssi | vPS7
Kurssi on tarkoitettu psykologian yo-kirjoittajille. Kurssilla kerrataan aiempien kurssien sisältöä, käydään läpi syventävää materiaalia ja harjoitellaan yo-vastausten suunnittelua ja kirjoittamista. Tule kurssille juuri ennen yo-kirjoituksia, muiden kurssien jälkeen! Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.

Historia

Alueiden historia | vHI13
Perehdytään Pohjois-Amerikan, Latinalaisen Amerikkan, Aasian ja Afrikan historiaan. Opiskelija kehittyy dokumenttien tulkitsemisessa ja asiakokonaisuuksien rakentamisessa sekä tarkasteltavan alueen liittämisessä osaksi suurempaa maailmanhistoriallista kehystä. Lisäksi harjoitellaan valmiuksia kulttuurien väliseen kommunikaatioon ja sen ymmärtämiseen. Lukuvuonna 2021-2022 alueiden historian kurssilla opiskellaan Afrikan historiaa.

Yhteiskuntaoppi

Suomi ja maailma nyt / Yhteiskunta tänään | vYH11
Kurssilla opitaan ymmärtämään syvällisesti suomen ja maailman ajankohtaisia ilmiöitä. Aiheita ovat esimerkiksi suomen poliittinen tilanne, suomen talouden tila, meneillään olevat kansainväliset konfliktit, euroopan unionin ajankohtaiset haasteet tai maailman globaalit ongelmat ja niiden ratkaiseminen.

Uskonto

Kertauskurssi | vUE 8
Kurssi on tarkoitettu uskonnon yo-kirjoittajille. Kurssilla kerrataan aiempien kurssien sisältöä, käydään läpi syventävää materiaalia ja harjoitellaan yo-vastausten suunnittelua ja kirjoittamista. Kurssi kannattaa käydä mahdollisimman lähellä yo-kirjoituksia, muiden kurssien jälkeen.

Musiikki

Ovet auki musiikille | vMU03
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan itselleen uusia musiikinlajeja, musiikkityylejä ja -kulttuureja sekä ymmärtää musiikin kulttuurisidonnaisuutta. Kurssilla tutustutaan syvällisesti joihinkin musiikinlajeihin tai musiikkikulttuureihin. Kurssin keskeisinä työtapoina ovat musisointi, musiikin kuuntelu ja opintokäynnit. Ohjelmiston avulla
luodaan katsaus populaarimusiikin historiaan sekä maailmanmusiikkiin. Kurssilla on vierailijoita sibelius-akatemian global music-koulutusohjelasta. Tällä kurssilla voi korvata toisen pakollisen musiikin kurssin.

Musiikki viestii ja vaikuttaa | vMU04
kurssin tavoitteena on, että opiskelija tutustuu musiikin käyttöön ja vaikutusmahdollisuuksiin eri taidemuodoissa, monimediaisissa tieto- ja viestintäympäristöissä sekä yhteiskunnassa. Opiskelija tutkii musiikin yhteyttä tekstiin, kuvaan ja liikkeeseen ja perehtyy tarkemmin musiikin käyttötapoihin esimerkiksi elokuvassa, näyttämöllä, joukkoviestimissä tai verkkoympäristöissä muutaman rajatun näytteen avulla. Kurssilla tutustutaan tarkemmin elokuvamusiikin käsitteisiin ja analysoidaan elokuvamusiikkia lukuisten esimerkkien avulla. Musisointiohjelmistona on elokuvamusiikki ja musikaalisävelmät. Kurssilla voidaan myös tehdä lyhytelokuva ja suunnitella siihen äänimaisema ja musiikki. Mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä mm. äänitysstudiossa.

Bändikurssi | vMU6
Kurssilla harjoitellaan bändisoittimien (rummut, basso, kitara, koskettimet, rytmisoittimet) soittamista ja mikrofonilaulua. Opiskelija voi valita minkä instrumentin soittamiseen hän haluaa keskittyä. Kurssin keskeisiä sisältöjä ovat laulaminen, soittaminen, kuunteleminen ja luova tuottaminen. Kurssilla harjoitellaan soitto- ja/tai laulutaitoja sekä musiikin tulkintaa
ja ilmaisua kiinnittäen huomiota muusikkojen keskinäiseen kuunteluun ja kommunikaatioon. Opiskelijoille annetaan mahdollisuus vaikuttaa kurssin ohjelmistoon ja myös tuottaa sitä itse. Opiskelijoita valmennetaan myös itsenäiseen työskentelyyn ja esiintymistilanteisiin sekä niihin valmistautumiseen. Kurssin voi myös suorittaa tekemällä oman musiikkiprojektin esim. säveltämällä omaa musiikkia. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Kuoro / yhtye 1 | vMU07
Kuorokurssi on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille. Äänenkäytön lisäksi opit arvokkaita esiintymistaitoja. Kuoro harjoittelee ruokavälitunneilla kerran viikossa. Koeviikolla on pidempi harjoitus. Esiintymisiä on koulun tilaisuuksissa. Halukkaille järjestetään mahdollisuus lauluhtyetoimintaan. Kurssista saa suoritusmerkinnän

Kuoro / yhtye 1 | vMU08
Voit jatkaa kuorolauluharrastusta koko lukioajan. Jos laulat kuorossa 2. tai 3. vuotta, niin valitse kuorokurssi mu8. Kuoro harjoittelee ruokavälitunneilla kerran viikossa. Koeviikolla on pidempi harjoitus. Esiintymisiä on koulun tilaisuuksissa 3-5 kertaa lukuvuoden aikana. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Kamarikuoro | vMU09
Laulajat valitaan laulunäytteen perusteella heti lukukauden alussa. Kuoro esiintyy koulun tilaisuuksissa. Kuoro harjoittelee ruokavälitunneilla ja erikseen sovittavina aikoina. Kurssista saa suoritusmerkinnän.

Liikunta

Koulun joukkueet | vLI3 / LI08
Tähän voi ilmoittautua, jos on kiinnostunut koulun urheilujoukkueista ja osallistumaan kamppailupäivään. Joukkueita on salibandyssä, soudussa, köydenvedossa, ultimatessa, jalka-, lento ja koripallossa. Eri joukkueiden turnauksista ja harjoituksista kerätään tunteja erilliseen joukkuepassiin, jonka saa liikunnan opettajalta. Joukkuepassi täytetään koko lukion ajan ja kun passi on täynnä, niin se palautetaan liikunnan opettajalle tarkistettavaksi. (Tämä ei ole varsinainen liikunnan kurssi).

Virkisty liikunnasta | vLI04 / LI
Kurssi tehdään laskettelureissuna johonkin (Keski-Suomen tai Lapin) laskettelukeskukseen tai liikuntakurssina Vierumäen urheiluopistolle 3., 4. tai 5. Periodin aikana. Jos kurssi tehdään laskettelukeskukseen, niin opiskelijalla pitää olla hyvä laskettelutaito joko suksilla tai lumilaudalla. Kurssista aiheutuu opiskelijalle kuluja. Kurssin sisältö ja siitä aiheutuvat kulut tarkentuvat kuluvat lukuvuoden aikana. Kurssi on suunnattu 2. Vuosikurssin opiskelijoille. Mikäli ilmoittautuneita opiskelijoita on liikaa, niin tällöin joudumme arpomaan osallistujat. Jos joku opiskelija on ollut kurssilla aikaisemmin, niin hänet ohittaa osallistumisjärjestyksessä kurssin käymätön opiskelija. Kurssilla voi korvata LI02-kurssin.

Kuvataide

Kuva viestii ja vaikuttaa |vKU03
Kurssilla tutkitaan median yhteyksiä muihin ympäristöihin, omiin kuviin, taiteeseen ja kulttuuriperintöön kuvallisen viestinnän sekä tieto- ja viestintäteknologian osaamista syventäen. Kurssilla käytetään median sisältöjä, ilmiöitä, suunnitteluprosesseja ja toimintatapoja kuvallisen tuottamisen lähtökohtana. Opiskelun tavoitteena on saada lisää avaimia ymmärtää visuaalisuuden merkityksen mediaviestinnässä, mediaympäristöissä ja mediaesityksissä sekä niiden suunnittelussa ja tuottamisessa.

Taiteen monet maailmat |vKU04
Kurssilla tarkastellaan eri aikoina ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta kulttuurisen moninaisuuden kannalta. Opiskelija tutkii taiteen sisältöjen, ilmiöiden ja toimintatapojen yhteyksiä omiin kuviin, ympäristöön ja kulttuuriperintöön ilmiökeskeistä lähestymistapaa hyödyntäen. Keskiössä on taiteeseen tutustuminen ja omien teosten tekeminen. Taidemuseoita hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti kurssilla. Kuvallisten töiden tekniikkoina esim. maalaus, piirustus, valokuvaus, kuvanmuokkaus.

Projektikurssi|vKU05
Kurssi voi koostua erilaisista henkilökohtaisista projekteista ja soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Kurssin sisältö voi muodostua esimerkiksi esityksen, valaistuksen, lavastuksen, musiikki- tai esittelyvideon, podcastin tai performanssin suunnittelusta, tuottamisesta ja toteuttamisesta. Opintojakso suoritetaan lähiopetuksena tai itsenäisesti.

Valokuvaus |vKU06
Kurssilla tarkastellaan valokuvaa taiteellisena, dokumentaarisena, median ja nuorisokulttuurin ilmiönä teemoja ja tekniikoita vaihdellen. Kurssin keskiössä ovat valokuvauksen ilmaisu sekä kameran toimintaperiaatteet ja valokuvan historia. Digitaalinen valokuvaus ja kuva, kuvanmuokkaus.

Piirustus |vKU07
Piirtämisen perustekniikat ja käsitteet tulevat tutuiksi. Harjaannut havaitsijana ja opit käyttämään piirtämistä luovana kuvailmaisun keinona. Kurssilla tehdään kuvaa tekniikoita vaihdellen ja uusia tekniikoita kehitellen. Kurssilla voidaan perehtyä klassisiin, kokeileviin sekä digitaalisiin piirtämisen välineisiin ja materiaaleihin.

Maalaus ja väri|vKU08
Teemoina esim. muotokuva, maisemamaalaus, asetelma, ei-esittävä taide tai graffiti. Kurssilla tutustutaan eri maalaustekniikoihin, muotoon ja värisommitteluun. Kurssilla kehittyvät ajatusten ja tunteiden ilmaiseminen kuvallisesti. Värin käsitteeseen ja eri väriteorioihin tutustuminen auttaa maalausprosesseissa.

Lukiodiplomit

Kuvataiteen lukiodiplomi
Lukiodiplomiin liittyen tulee suorittaa yhteensä neljä kuvataiteen kurssia. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kurssin keskeinen sisältö on hänen valitsemansa tehtävä, näkökulma ja toteutustapa. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.

Liikunnan lukiodiplomi
Liikuntadiplomiin liittyen tulee suorittaa neljä liikunnan kurssia, joista yksi voi olla vanhat tanssit. Opiskelijan tulee tehdä juoksu-, uinti- ja liikuntatestit. Opiskelija kirjoittaa tutkielmaan omaan lajiinsa liittyen. Opiskelijan osaaminen omassa liikuntalajissa arvioidaan. Tanssia varten on olemassa erikseen tanssin lukiodiplomi, jota ei Ressun lukiossa voi suorittaa. Voit lähestyä liikunnan opettajaa wilma -viestillä asiaan liittyen.

Musiikin lukiodiplomi
Opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja ‑toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Musiikin lukiodiplomin suorittamisen edellytyksenä on vähintään neljän musiikin kurssin suorittaminen (kuorokurssit voivat sisältyä tähän). Teatterikurssin suorittaminen voi olla myös yksi näistä musiikin kursseista, jos olet osallistunut teatterikurssin bändiin. IB-opiskelijat voivat myös suorittaa musiikin lukiodiplomin. Kirjallisen osuuden voi tehdä myös englanniksi.

Taiteiden väliset kurssit

Poikkitaiteellinen teatteriprojekti | vTA01
Toteutetaan kuvataiteen, musiikin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden yhteistyökurssina. Opiskelija pääsee suunnittelemaan ja toteuttamaan musiikkiteatteriesityksen, ja kurssi sopii esimerkiksi näyttelemisestä, ohjaamisesta, soittamisesta, laulamisesta, tanssimisesta, lavastamisesta, puvustamisesta, tiedottamisesta (some ja graafinen viestintä), salitekniikasta ja tiimityöskentelystä kiinnostuneille.

Kulttuurikurssi – taidetta kaikilla aisteilla | VTA03
Kurssilla tutustutaan pääkaupunkiseudun kulttuurikohteisiin monipuolisesti. Kohteina ovat esim. Ateneum, kiasma, musiikkitalo, kansallisooppera ja galleriat. Ooppera- ja balettiliput ovat maksullisia, mutta musiikkitalon konsertteihin pääsee ilmaiseksi. Kuvataidekohteet pääosin ilmaisia. Osa kurssista toteutetaan kaksipäiväisenä leirikouluna Tuusulanjärvellä. Vierailemme tuusulanjärven lukuisissa museoissa ja tutustumme kultakautemme taiteilijoihin.

Opinto-ohjaus

Opiskelun hallinta | OP03
Kurssilla tehdään jakson aineiden läksyjä ja projekteja sekä kerrataan ennen koeviikkoa erityisopettajan johdolla. Vaihtoehtoisesti kurssille voi tulla kertaamaan ylioppilaskokeisiin itsenäisesti. Tarkoituksena on tarjota opiskelijoille rauhallinen tila ja säännöllinen aika itsenäisten opiskelujen hoitamiseen. Erityisopettajalta saa vinkkejä muistiinpanotekniikoista ja ajanhallinnasta. Kurssi soveltuu opiskelijoille, joiden on hankala tehdä tai aloittaa kotitehtäviä itsenäisesti tai opiskelijoille, jotka kokevat koulutehtävien kuormittavan niin paljon, ettei heille jää vapaa-aikaa. Kurssille järjestetään opiskelijoiden mielenkiinnon mukaan asiantuntijaluentoja esim. stressistä, jaksamisesta, ajanhallinnasta ja opiskelutaidoista. Kurssi arvostellaan suoritusmerkinnällä. Suoritukseen vaaditaan säännöllinen osallistuminen oppitunneille sekä itsearviointi.

Ilmiökurssit

Ympäristövaikuttaminen | vYV1
Opiskeljat perehtyvät tämän hetken tärkeimpiin ympäristöongelmiin sekä siihen, mitä heidän on mahdollista tehdä näiden ongelmien eteen. Tutustutaan psykologisiin teorioihin vaikuttamisesta ja ihmisten käyttäytymisen muuttamisesta. Opiskelijoiden kanssa valikoidaan yhdessä kiinnostavimmat ympäristöaiheet, joihin vaikuttamista ja kampanjointia tarkastellaan eri näkökulmista. Kurssin aikana oppilaat suunnittelevat, ja mahdollisuuksien mukaan toteuttavat, oman kampanjan valitsemansa ympäristöasian tiimoilta.

Ihminen 1 | vIHM1
Ihminen on biologian, fysiikan ja kemian yhteistyökurssi kakkosvuositason opiskelijoille. Kurssilla tutkitaan ihmistä kolmen eri tieteen näkökulmasta. Kurssilla pääsee syventämään tietoja ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta. Erilaisille asioille haetaan selitys biologisten, fysikaalisten ja kemiallisten ilmiöiden avulla. Kurssilla tehdään mahdollisuuksien mukaan myös vierailuja ja käytännön kokeita.

Ihminen 2 | vIHM2
Abiturienteille, jotka ovat jo käyneet Ihminen 1 -kurssin edellisenä lukuvuonna. Kurssilla käsitellään ihmisen liikkumiseen ja elimistöön liittyvää biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa. Kurssilla tutustutaan erilaisiin ihmisen elimistöön liittyviin tutkimusmenetelmiin esimerkiksi kuvantamiseen. Kurssille osallistuvien opiskelijoiden odotetaan tuntevan lukion biologian,
fysiikan ja kemian keskeiset sisällöt. Kurssi on tarkoitettu lukion viimeisen vuoden opiskelijoille ja sopii hyvin luonnontieteitä jatko-opintoina suunnitteleville opiskelijoille.

Robotiikka | vROBO3
Tutustutaan robotiikkaan ja ohjelmointiin. Kurssilla tehdään vaihtelevasti eri tasoisia tehtäviä, joten se sopii sekä aloittelevalle että edistyneelle ohjelmoijalle. Opintojaksolla käytetään lego mindstorms ev3 -rakennussarjaa. Ohjelmointikielenä on Python.

Tekoälyn perusteet | vAT05
Mitä tekoäly on ja mitä sillä voi tehdä? Kurssilla opit loogista päättelyä ja ongelmanratkaisutaitoja, minkä lisäksi pääset tarkastelemaan tekoälyä myös yhteiskunnallisista ja filosofisista näkökulmista. Lähiopetuksen lisäksi kurssilla tavataan alan asiantuntijoita ja hyödynnetään elements of ai: tekoälyn perusteet -verkkokurssia. Kurssi sopii kaikille vuosiasteille eikä edellytä syvällistä matematiikan ymmärrystä tai ohjelmointitaitoja.

Yritysmaailma |vYR1
Kurssilla vieraillaan merkittävissä yrityksissä ja tavataan useita talouden asiantuntijoita. Vierailut ja keskusteleva lähiopetus tarjoavat tietoa yritysmaailmasta ja talouspolitiikan kuumista kysymyksistä. Sopii kaikille vuosiasteille.

Vuosi yrittäjänä |vYR3
Opiskelijat perustavat yrityksen yksin tai ryhmässä. Käytännön kokemukset opettavat, mitä yrittäjyys oikein on – mitä se vaatii ja mitä se antaa. Halutessaan voi osallistua tunnettuun valtakunnalliseen uskalla yrittää – kilpailuun. Kurssi perustuu kansainväliseen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan. Alkaa 2. jaksossa ja jatkuu kevään loppuun saakka. Sopii kaikille vuosiasteille. Abiturienttien on otettava huomioon, että kurssi jatkuu 5. jaksolle saakka. Kurssin perustuu itsenäiseen työskentelyyn oman yrityksen parissa Nuori yrittäjyys -ohjelman materiaalin ja ohjaavan opettajan tukemana.

SLUSH | vYR4
Students have the opportunity to take part in the annual Slush conference working in various volunteer positions before and during the actual conference days. This allows students to learn valuable things related to organising massive events, cooperation and customer service, while offering a unique opportunity to observe one important aspect of Finnish Start-up environment.

Tutorkurssi | vAPO1
Tutorkurssin tavoitteena on kehittää esiintymisessä ja pienryhmän ohjaamisessa tarvittavia taitoja sekä avustaa uusien ressujen koulutyön alkua.

Salitekniikka | vAPO4
Koulutuksessa perehdytään juhlasalin äänentoistoon sekä esitys- ja näyttämötekniikkaan ja opitaan huolehtimaan koulun eri tilaisuuksissa tarvittavasta teknisestä välineistöstä. Koulutuksen alussa järjestetään 1-2 työpajaa useamman opettajan johdolla. Sen jälkeen opiskelijat hoitavat pienissä ryhmissä omatoimisesti juhlasalissa järjestettävien tilaisuuksien tekniikan. Opettajat antavat tukea tarvittaessa. Mahdollisia tilaisuuksia ovat mm. teatteriesitykset, konsertit, opkh:n tilaisuudet ja vanhempainillat. Opiskelijat pitävät oppimispäiväkirjaa koulutukseen ja tilaisuuksiin osallistumisesta.

IB Courses

IB History

Italian and German unifications in the 19th century | IBHIHl1.1

International politics of the late 19th and the early 20th century: Germany, Austria-Hungary, Russia | IBHIHL2.1

First World War | IBHIHL3.1

Political problems after the First World War; Russian revolutions, Lenin and Stalin | IBHIHL4.1

Problems of the peacekeeping; Mussolini, Hitler, Spanish Civil War | IBHIHL5.1

Japan, China in the early 20th century; Second World war: Part 1 | IBHIHL6.1

Second World War: part 2; China | IBHIHL7.1

Other 20th century wars and authoritarian states | IBHIHL8.1

Revision: warfare and authoritarian states | IBHIHL9.1

IB French

Oral and written french practiced through five major themes: Identities, Experiences, Human Ingeniosity, Social relations, Sharing the planet | IBFR1-5
09.10.2022 12:15