Suoraan sisältöön

Näin Helsinki rekrytoi

Toimialat ja liikelaitokset rekrytoivat työntekijänsä itsenäisesti. Rekrytointia ohjaavat Helsingin kaupungin yhteiset ohjeet, lait ja säännöt.

1. Työpaikoista ilmoittaminen

Kaikki ulkoiseen hakuun tulevat työpaikat ilmoitetaan Helsinkirekry.fi-sivustolla. Lisäksi ilmoitukset löytyvät työpaikkasivustoilta te-palvelut.fi, oikotie.fi ja monster.fi sekä suurimmista sanomalehdistä ja ammattilehdistä. Työpaikkoja etsivän kannattaa seurata myös Helsinkirekryn ja toimialojen omia somekanavia.

Tilapäiset keikkatyöt ilmoitetaan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sivuilla osoitteessa www.seure.fi.


2. Työpaikan hakeminen

Työpaikkoja haetaan Helsingin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Tarvittaessa voit jättää hakemuksesi paperisena kaupungin kirjaamoon. Tällöin hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee olla merkittynä haettavan tehtävän työavain.

Hakuaika kestää 14–30 vuorokautta. Yleensä hakuaika päättyy klo 16, mutta kellonaika voi myös vaihdella. Tarkasta ajankohta aina erikseen työpaikkailmoituksesta. Myöhästyneitä hakemuksia ei voida ottaa huomioon. 


3. Hakemusasiakirjojen julkisuus

Hakemusasiakirjojen julkisuus perustuu lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Hakemuksista tulee julkisia sillä hetkellä, kun ne saapuvat kaupungin rekrytointijärjestelmään tai kirjaamoon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa (esim. kuntalainen, kaupungin henkilöstöön kuuluva, tiedotusvälineet) voivat pyytää kaupungin kirjaamossa hakemusta tai nimilistaa hakijoista nähtäväkseen. Hakijan on mahdollista esittää hakemuksessaan toive, että hänen nimeään ei julkaistaisi esim. mediassa. Toive välitetään tietoja pyytävän median edustajalle, mutta päätöksen nimen julkaisematta jättämisestä tekee tiedotusväline.

Tutustumista varten annettavista hakemuksista peitetään julkisuuslain mukaan salassa pidettävät tiedot kuten hakijan yksityiselämää, vuosituloja, kokonaisvarallisuutta, poliittista vakaumusta, sosiaalihuollon asiakkuutta tai terveydentilaa koskevat tiedot. Hakijan yhteystiedot ovat salassa pidettäviä, jos hakija on sitä pyytänyt ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi.

Kaupunki ei itse julkaise hakemuksia tai hakijoiden nimilistaa haun käynnissä ollessa. Virkavalinnoissa haastatteluun ja siitä eteenpäin edenneiden hakijoiden nimi-, koulutus-, työkokemus- ja osaamistiedot kuitenkin julkaistaan valintapäätöksessä. Tieto on näkyvissä muutoksenhakuajan loppuun asti.


4. Virka- vai työsuhde?

Kaupungin tehtävät ovat joko työsuhteisia tai virkoja.

Virkasuhteita ovat tehtävät, joissa käytetään julkista valtaa. Ylimpien johtotehtävien lisäksi virkoja ovat esimerkiksi pelastushenkilöstön, lääkäreiden ja opettajien tehtävät.

Virkahaku on säädellympää kuin haku työsuhteiseen tehtävään. Laeissa määrätään muun muassa viranhakuajan kestosta, hakuilmoituksen julkaisemisesta ja siitä, mitä ilmoituksesta tulee ilmetä. Virkaan liittyvät myös kelpoisuusvaatimukset, eli ehdottomat vaatimukset, jotka virkaan valittavan tulee täyttää.

Myös virkaan ottamiseen liittyvä päätöksenteko on säädeltyä. Virkaan voi ottaa joko viranhaltija tai jokin kaupungin toimielin (johto- tai lautakunnat, kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto). Erityisesti sellaisissa hauissa, joissa päätöksen virkaan valittavasta tekee kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto, valinta voi moniportaisen päätöksenteon takia kestää.

Työsuhteeseen ei liity samanlaisia säännöksiä kuin virkahaussa. Suurin osa kaupungin tehtävistä on nykyään työsopimussuhteisia. Työsuhteisiin rekrytoitaessa noudatetaan lakien ja hyvien rekrytointitapojen lisäksi kaupungin omia rekrytointiin liittyviä ohjeita, sääntöjä ja periaatteita.

Sekä virka- että työsopimussuhteisten tehtävien hakuprosessia raamittavat mm. syrjintäkielto ja tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain velvoitteet.

5. Hakuun liittyvät tiedustelut

Kaupungin toimialat ja liikelaitokset rekrytoivat itsenäisesti. Lisätietoja avoinna olevasta tehtävästä antaa ilmoituksessa mainittu esimies. Haun etenemisestä ilmoitetaan hakijalle lähtökohtaisesti sähköpostilla hakuprosessin eri vaiheissa. Haastatteluun kutsuttaviin ollaan pääsääntöisesti yhteydessä puhelimitse (kesähakujen yhteydessä käytännöt vaihtelevat suurten hakijamäärien vuoksi). Kaikille hakijoille ilmoitetaan haun päättymisestä ja lopputuloksesta.


6. Lisätiedot hakijasta

Valintaprosessin edetessä on hyvä varautua seuraavien tietojen esittämiseen:

Tutkinto-, työ- ja kielitodistukset
Tutkinto-, työ- ja kielitodistuksia sekä muuta pätevyyteen liittyvää aineistoa ei pidä liittää hakemukseen, mutta ne tulee ottaa mukaan haastatteluun, jossa ne tarkistetaan.

Työhöntulotarkastus
Silloin, kun tehtävä on vakinainen tai yli vuoden kestävä määräaikaisuus, hakijalta edellytetään kaupungin työterveyden antamaa puoltavaa lausuntoa terveydentilasta. Lausunto esitetään esimiehelle ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Virkaan valittavalle annetaan viranhoitomääräyksessä määräaika, jonka kuluessa selvitys on esitettävä.

Huumausainetestin esittäminen
Joissakin tehtävissä edellytetään huumausainetestin esittämistä. Huumausainetestistä kerrotaan hakijalle etukäteen, ja se tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä.

Luottotietojen tarkistus
Tehtävissä, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta etenkin talouteen liittyvissä kysymyksissä, valinnan edellytyksenä on luottotietojen moitteettomuus. Tietojen selvittämisestä kerrotaan hakijalle etukäteen, ja ne tarkistetaan vain tehtävään valitun henkilön osalta. Tarkistus tehdään ennen viranhoitomääräystä tai työsopimuksen allekirjoittamista.

Rikosrekisteriote
Tehtävissä, joissa työskennellään alaikäisten kanssa, edellytetään hakijan rikostaustan selvittämistä. Vaatimus rikostaustan selvittämisestä mainitaan hakuilmoituksessa.

Henkilöarviointi
Johto-, esimies- ja tietyissä asiantuntijatehtävissä käytetään tarvittaessa henkilöarviointia valintapäätöksen tukena. Arvioinnin tekee henkilöarviointeihin erikoistunut ulkopuolinen henkilöarvioija. Kaupungin käyttämät henkilöarvioijat ovat laillistettuja psykologeja.29.07.2020 17:46