Suoraan sisältöön

Johtaminen parani ja strateginen uudistuminen eteni

Stadiluotsit kaupungintalon sisäpihalla pelaamassa. Kuva: Anton Reenpää


Johtaminen parani ja strateginen uudistuminen eteni

Tuoreen valtakunnallisen työterveyslaitoksen toteuttaman Kunta10-tutkimuksen tulokset paranivat Helsingin kaupungissa lähes kaikilla osa-alueilla. Myös vastausprosentti kasvoi 75 prosenttiin. Edellisessä tutkimuksessa 2018 prosentti oli 73. Lähes 80 prosenttia vastaajista suosittelisi kaupunkia työnantajana ystävälleen, missä kasvua oli 3,7 prosenttia.

Kunta10-tutkimuksessa vastaajia pyydetään arvioimaan väitteitä neljältä työhön liittyvältä osa-alueelta: johtamisesta, työstä itsessään, työyhteisöstä ja työssä jatkamisesta.

Tulokset paranivat kautta linjan, mutta erityisesti osa-alueissa, jotka liittyvät työnantajan suositteluun ystävälle, johtamiseen, päätöksenteon oikeudenmukaisuuteen, vaikutusmahdollisuuksiin työn muutoksiin ja muutosten kokemiseen myönteisinä. Myös syrjintä sukupuolen perusteella ja seksuaalinen häirintä ovat vähentyneet.

-Kaupunkistrategian mukaisesti me olemme tällä valtuustokaudella panostaneet huomattavasti toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämiseen. On hienoa nähdä, että tämä työ on kantanut hedelmää. Kunta 10-tutkimuksen lisäksi myös laaja Uudistumisen pulssi -tutkimus antoi samansuuntaisia tuloksia. Kaupungin työntekijät ovat erittäin tyytyväisiä johtamiseen niin ylimmällä tasolla kuin muillakin tasoilla. Helsinki on valtava organisaatio, ja on hyvä, että johtamisen arvioinnin pohjalla on perusteellisia laajoja tutkimuksia. Tiedolla johtaminen on Helsingissä tärkeää, ja tämä on hyvä ja kattava pohja, josta tehdä johtopäätöksiä, toteaa pormestari Jan Vapaavuori.

Johtamisen kehittäminen tuottanut hedelmää

Tuloksista näkyy kaupungin pitkäjänteinen työyhteisöjen ja johtamisen kehittäminen ja valmentavan johtamisen ote. Helsinki koetaan myös turvalliseksi työnantajaksi vaikeinakin aikoina, mikä näkyy hyvänä henkilöstökokemuksena ja työnantajan suosittelemisena. Kaupunkia pidetään vakaana eikä työhön liity epävarmuutta.

Koronan myötä yleistynyt etätyö on vaikuttanut positiivisesti oman työn hallinnan ja tyytyväisyyden tunteisiin etätyötä tekevillä henkilöillä. Koronan myötä tapahtuneet siirtymiset toisiin tehtäviin tai kasvanut työkuorma eivät ole myöskään vähentäneet työtyytyväisyyttä.

Nuorten palautuminen edelleen huolena

Huolen aiheina tuloksissa nousevat edelleen nuorten aikuisten, alle 30-vuotiaiden, jaksaminen ja työstä palautuminen. Heillä on myös eniten kokemuksia väkivalta- ja uhkatilanteista sekä seksuaalisesta häirinnästä.

Ammattiryhmistä eniten työstressiä on hoitajilla (hammashoitajat, hoitajat, lähihoitajat, terveydenhoitajat ja sairaanhoitajat).

Tulokset käsittelyyn

Esihenkilöt ovat saaneet ohjeet Kunta10-tulosten käsittelyyn työyhteisöissään. Tuloksia käsitellään työyhteisöissä joulukuusta helmikuun alkuun. Helmikuun 9. päivä tuloksia jatkokäsitellään kaupungin johtoryhmässä.

Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että vain 40 prosenttia kaupungin työyhteisöistä on käynyt läpi eettiset periaatteet. Tämä voi johtua esimerkiksi koronan seurauksista. Kuitenkin työyhteisöjä, jotka eivät ole vielä käyneet eettisiä periaatteita läpi kannustetaan tekemään niin osana talven työyhteisökeskusteluja, joissa jatketaan työyhteisöjen kehittämistä tulosten käsittelyn jälkeen.

-Tulosten myötä voidaan todeta, että johtamisen mittarit ovat kehittyneet kautta linjan. Vaikeat ajat ovat lisänneet työkuormaa, mutta myös yhteisöllisyyttä ja hitsanneet kaupunkimme henkilöstöä yhteen rakentamaan maailman toimivinta kaupunkia, toteaa kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Gros.

-Alle 30-vuotiaiden jaksaminen, palautuminen ja työkyvyn varmistaminen ovat teemoja, joihin tulemme jatkossa pureutumaan entistä systemaattisemmin kaupunkiyhteisillä toimintatavoilla ja hyvällä johtamisella. Myös pitkäjänteisiä ja määrätietoisia toimenpiteitä työstressin ja syrjinnän kokemuksiin tulee jatkaa edelleen.

-Nyt on tärkeää käsitellä tulokset työyhteisöissä ja saada kehitettävät asiat työn alle ja tehdä niille konkreettiset kehittämissuunnitelmat ja toimenpiteet. Myös eettisten periaatteiden keskusteluun ja arjessa todeksi elämiseen tulee panostaa, jotta koronasta huolimatta ne on käsitelty kaikissa työyhteisössä.

Kaksi henkilöstökyselyä

Kaupunki toteutti syksyllä kaksi henkilöstökyselyä, Uudistumisen pulssin ja Kunta10-tutkimuksen.

Uudistumisen pulssi toteutetaan kolme kertaa noin vuoden välein. Sen avulla seurataan strategian mukaista uudistumista asiakaslähtöisyydessä, toimintatapojen sekä johtamisen ja työkulttuurin kehittämistä.​

Työterveyslaitoksen valtakunnallinen Kunta10-tutkimus toteutetaan joka toinen vuosi. Tutkimuksen avulla seurataan muun muassa henkilöstökokemusta sitoutumisen, työn hallinnan, muutosmyönteisyyden, sosiaalisen pääoman, vaikutusmahdollisuuksien ja johtamisen näkökulmista. Kunta10:n tulokset ovat myös luoneet osaltaan pohjan henkilöstöön liittyville strategiamittareille.

Sekä Uudistumisen pulssin että Kunta10:n tulokset ovat johtamiseen liittyvissä kysymyksissä saman suuntaiset ja kertovat johtamisen tason paranemisesta kaupungissa.

Uudistumisen pulssin tuloksia ja jatkotoimenpiteitä käsiteltiin kaupungin johtoryhmässä marraskuussa. Sen tuloksista viestittiin niin sisäisesti ja ulkoisesti. Esihenkilöt ovat myös saaneet pääsyn tuloksiin.

Kunta10-tulokset valmistuivat 26.11., ja niitä käsiteltiin 8.12. kaupungin johtoryhmässä. Tarkoituksena on, että Uudistumisen pulssin ja Kunta10-tutkimuksen tulokset käsitellään työyhteisöissä samalla kertaa.

JOITAKIN TARKEMPIA TULOKSIA:

  • johtaminen 58 (vuonna 2018 sijoittuminen Kunta10-tutkimuksen työyhteisöjen tuloksiin suhteutettuna oli 50 asteikolla 1-100, jolloin 1 heikoin tulos ja 100 paras)
  • päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,3 (vuonna 2018 3,15 asteikolla 1-5)
  • vaikutusmahdollisuudet työn muutoksiin: 38 prosenttia koki, ettei ole vaikutusmahdollisuuksia työn muutoksiin (vuonna 2018 43,5 prosenttia)
  • muutosten kokeminen myönteisinä 38 prosenttia (vuonna 2018 35 prosenttia)
  • syrjintä sukupuolen perusteella 1,7 prosenttia (vuonna 2018 1,9 prosenttia)
  • seksuaalinen häirintä 5,2 prosenttia (vuonna 2018 6,4 prosenttia, valtaosin asiakkaiden taholta)


Lisätiedot

Henkilöstön kokemus kaupungin uudistumisesta parantunut

TTL:n Kunta10-sivut
10.12.2020 18:20