Hakeminen kaupungille

Tällä sivulla kerrotaan kaupungin rekrytoinnista. Helsingin kaupungilla ei ole keskitettyä rekrytointipalvelua, vaan kukin kaupungin toimiala ja liikelaitos rekrytoi itsenäisesti. Toimialojen ja liikelaitosten rekrytointia ohjaavat niiden omien ohjeiden lisäksi kaupungin yhteiset rekrytoinnin ohjeet ja periaatteet, sekä oleelliset lait ja säännöt.

1. Työpaikoista ilmoittaminen


2. Työpaikan hakeminen


3. Hakemusasiakirjojen julkisuus


4. Virka- vai työsuhde?


5. Hakuun liittyvät tiedustelut


6. Lisätiedot hakijasta


1. Työpaikoista ilmoittaminen

Kaikki ulkoiseen hakuun tulevat vakinaiset ja pitkäkestoiset määräaikaiset kaupungin työpaikat ilmoitetaan kaupungin yhteisillä rekrytointisivuilla osoitteessa helsinkirekry.fi.  Lisäksi yleisimmin käytettyjä tukikanavia ovat työ- ja elinkeinopalveluiden ylläpitämä mol.fi, oikotie.fi., monster.fi sekä suurimmat sanomalehdet sekä ammattilehdet haettavan tehtävän profiilin mukaan. Osasta tehtäviä kerromme myös LinkedInissä sekä helsinkirekryn Facebookissa ja Twitterissä.

Tilapäisistä keikkatöistä Helsingin kaupungilla ilmoitetaan pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti omistaman Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sivuilla osoitteessa www.seure.fi. Katso myös Keikkatyöt ja sijaisuudet.


2. Työpaikan hakeminen

Kaupungin tehtäviin haetaan ensisijaisesti kaupungin sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta. Tarvittaessa voit jättää hakemuksesi paperisena kaupungin kirjaamoon. Tällöin hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee olla merkittynä haettavan tehtävän kolmilukuinen työavain. Sähköpostitse jätettyjä hakemuksia ei voida ottaa vastaan.

Hakuaika kaupungin tehtäviin on vähintään 14 ja enintään 30 kalenteripäivää . Hakuaika päättyy ilmoitetun hakuajan viimeisenä päivänä pääsääntöisesti klo 16. Kellonajat voivat kuitenkin vaihdella, ja siksi on tärkeää tarkistaa hakuajan päättyminen aina hakuilmoituksesta. Myöhästyneenä saapunutta hakemusta ei voida ottaa huomioon. Tutustu hakijan ohjeisiin järjestelmään rekisteröitymiseksi ja hakulomakkeen täyttämiseksi. Niihin kannattaa tutustua ennen kuin alat täyttää lomaketta.


3. Hakemusasiakirjojen julkisuus

Hakemusasiakirjojen julkisuus perustuu lakiin viranomaisen toiminnan julkisuudesta. Hakemuksista tulee julkisia sillä hetkellä, kun ne saapuvat kaupungin rekrytointijärjestelmään tai kirjaamoon. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jos kuka tahansa (kuntalainen, kaupungin henkilöstöön kuuluva, tiedotusvälineet jne.) pyytää kaupungin kirjaamossa hakemusta tai nimilistaa hakijoista nähtäväkseen, tiedot annetaan. Hakijan on mahdollista esittää hakemuksessaan toive, että hänen nimeään ei julkaistaisi esim. mediassa. Toive välitetään tällöin tietoa pyytävän median edustajalle tiedon toimittamisen yhteydessä, mutta päätöksen nimen julkaisemisesta tai julkaisematta jättämisestä tekee tällöin ko. tiedotusväline.

Mahdollisesti tutustumista varten annettavista hakemuksista peitetään ennen tutustumista salassa pidettävät tiedot, jos sellaisia esiintyy hakemuksen sisällössä. Julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä tietoja ovat mm. hakijan yksityiselämää, vuosituloja, kokonaisvarallisuutta, poliittista vakaumusta, sosiaalihuollon asiakkuutta tai terveydentilaa koskevat tiedot. Hakijan yhteystiedot ovat salassa pidettäviä, jos hän on pyytänyt tiedon salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden tulevan uhatuksi.

Kaupunki ei haun käynnissä ollessa proaktiivisesti itse julkaise hakemuksia tai nimilistaa hakijoista. Virkavalinnoissa haastatteluun ja siitä eteenpäin edenneiden hakijoiden nimi-, koulutus-, työkokemus- ja osaamistiedot kuitenkin julkaistaan valintapäätöksessä. Tieto on näkyvissä muutoksenhakuajan loppuun asti.

 

4. Virka- vai työsuhde?

Kaupungin tehtävät ovat joko työsuhteisia tai virkoja. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Muut tehtävät ovat työsopimussuhteisia. Suurin osa kaupungin tehtävistä on nykyään työsopimussuhteisia. Virkoja ovat ylimpien johtotehtävien ohella esimerkiksi pelastushenkilöstön, lääkäreiden ja opettajien tehtävät. 

Virkahaku on säädellympää kuin haku työsuhteiseen tehtävään. Laeissa määrätään muun muassa viranhakuajan kestosta, hakuilmoituksen julkaisemisesta ja mitä ilmoituksesta tulee ilmetä. Virkaan liittyvät myös kelpoisuusvaatimukset, eli ehdottomat vaatimukset, jotka virkaan valittavan tulee täyttää. 

Myös virkaan ottamiseen liittyvä päätöksenteko on säädeltyä. Virkaan voi ottaa joko viranhaltija tai jokin kaupungin toimielin (johto- tai lautakunnat, kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto). Erityisesti sellaisissa hauissa, joissa päätöksen virkaan valittavasta tekee kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto, valinta voi moniportaisen päätöksenteon takiakin kestää. 

Hakumenettelystä työsuhteeseen otettaessa ei ole samanlaisia säännöksiä kuin virkahausta. Työsuhteisiin tehtäviin rekrytoitaessa noudatetaan lakien ja hyvien rekrytointitapojen lisäksi kaupungin omia rekrytointiin liittyviä ohjeita, sääntöjä ja periaatteita. 

Sekä virka- että työsopimussuhteisten tehtävien hakuprosessia raamittavat mm. syrjintäkielto ja tasa-arvolain sekä yhdenvertaisuuslain velvoitteet.  


5. Hakuun liittyvät tiedustelut

Helsingin kaupungilla ei ole keskitettyä rekrytointipalvelua, vaan kukin kaupungin toimiala ja liikelaitos rekrytoi itsenäisesti. Lisätietoja avoinna olevasta tehtävästä antaa ilmoituksessa mainittu esimies. Haun etenemisestä ilmoitetaan hakijalle lähtökohtaisesti sähköpostilla hakuprosessin eri vaiheissa. Haastatteluun kutsuttaviin ollaan pääsääntöisesti yhteydessä puhelimitse (kesähakujen yhteydessä käytännöt vaihtelevat suurten hakijamäärien vuoksi). Kaikille hakijoille ilmoitetaan haun päättymisestä ja lopputuloksesta. 

6. Lisätiedot hakijasta

Valintaprosessin edetessä on hyvä varautua todentamaan seuraavia tietoja, mikäli tulee kutsutuksi haastatteluun.

Tutkinto- ja työtodistukset
Tutkinto-, työ- ja kielitodistuksia sekä muuta pätevyyteen liittyvää aineistoa ei tule liittää hakemukseen, mutta ne tulee ottaa mukaan haastatteluun, jossa ne tarkistetaan.

Työhöntulotarkastus
Silloin, kun tehtävä on vakinainen tai yli vuoden kestävä määräaikaisuus, hakijalta edellytetään kaupungin työterveyshuollon antamaa puoltavaa lausuntoa terveydentilasta. Lausunto tulee esittää esimiehelle ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Virkaan valittavalle annetaan viranhoitomääräyksessä määräaika, jonka kuluessa selvitys on esitettävä.

Huumausainetestin esittäminen
Osassa kaupungin tehtävistä edellytetään huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämistä. Huumausainetestistä kerrotaan hakijalle etukäteen ja se tehdään työhöntulotarkastuksen yhteydessä.

Luottotietojen tarkistus
Tietyissä tehtävissä, joissa edellytetään erityistä luotettavuutta etenkin talouteen liittyvissä kysymyksissä, valinnan edellytyksenä on luottotietojen moitteettomuus. Tietojen selvittämisestä kerrotaan hakijalle etukäteen ja ne tarkistetaan vain tehtävään valitun henkilön osalta. Tarkistus tehdään ennen viranhoitomääräystä tai työsopimuksen allekirjoittamista.

Rikosrekisteriote
Osassa kaupungin tehtävistä edellytetään hakijan rikostaustan selvittämistä. Tämä koskee tehtäviä, joissa työskennellään alaikäisten kanssa. Vaatimus rikostaustan selvittämisestä mainitaan hakuilmoituksessa.

Henkilöarviointi
Johto-, esimies- ja tietyissä asiantuntijatehtäviin liittyvissä hauissa käytetään tarvittaessa henkilöarviointia valintapäätöksen tukena. Arvioinnin tekee henkilöarviointeihin erikoistunut ulkopuolinen henkilöarvioija. Kaupungin käyttämät henkilöarvioijat ovat laillistettuja psykologeja.  JAA
20.12.2018 14:27