Hoppa till innehållet

Aktuellt

Klubb- och hobbyverksamhet 

I samband med skoldagen arrangeras avgiftsfri klubbverksamhet för grundskolelever i Helsingfors fr.o.m. den 5.9.2022. Eleverna kan delta i planeringen och utvecklingen av klubbverksamheten bland annat via skolornas elevkårer. 

Ansökan till Eftis läseåret 2022-2023

Beslutet om en plats i eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 1.7.2022. Eftermiddagsverksamheten börjar samma dag som läsåret inleds och fortsätter till läsårets slut. Ansökningsblanketten fylls i på nätet.

Ansökan till andra stadiet sker i den gemensamma ansökan 22.2–22.3.2022 

Utvidgandet av läroplikten innebär att de unga har en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Denna skyldighet fortsätter även om den unga blir utan studieplats eller avbryter en påbörjad utbildning. 

Läroplikten efter grundskolan fullgörs huvudsakligen i gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, inklusive läroavtalsutbildning. Den kan också fullgöras genom utbildningar i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet. 

Niondeklassarna ansöker till utbildningar på andra stadiet och i övergångsskedet i en gemensam ansökan. Den gemensamma ansökan våren 2022 ordnas 22.2–22.3.2022. Man ansöker till utbildningarna via webbplatsen studieinfo. Mer info. Eleverna får handledning för den gemensamma ansökan av skolans elevhandledare och lärare. 

Studierna på andra stadiet blir avgiftsfria 

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Rätten till avgiftsfria studier gäller unga som går i årskurs nio våren 2022. Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av kalenderåret då den studerande fyller 20 år.

Utöver undervisning och en daglig måltid får den studerande avgiftsfri tillgång till de läroböcker och andra material som behövs i undervisningen, arbetsredskap, -kläder och -material som behövs i undervisningen, de fem prov som krävs för att avlägga studentexamen som avslutning på gymnasiets lärokurs samt omtagning av de av dessa prov som underkänns. Avgiftsfriheten gäller också resor till och från skolan på minst sju kilometer, som betalas av FPA, samt i vissa fall även inkvarterings- och resekostnader. 

Vilka material som ska införskaffas för Helsingfors del preciseras senare. Läroanstalten köper centraliserat in de studiematerial som de studerande behöver. 

Utrustning som behövs i utbildningar med särskilt fokus på hobbyer, såsom musikinstrument och idrottsutrustning, betalas fortfarande av de studerande själva. 

För dem som nu går i årskurs nio fortsätter läroplikten hösten 2022 

År 2021 trädde en utvidgning av läroplikten i kraft. Elever som just nu går på nionde klass omfattas av förändringen.

Framöver tar läroplikten slut när den studerande fyller 18 år, eller om personen före det avlägger en examen på andra stadiet eller en motsvarande utländsk examen. Utvidgandet av läroplikten gäller utbildning efter grundläggande utbildning.

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.

Utbildningsalternativ efter grundskolan 

Helsingfors stad har 3 stycken svenskspråkiga gymnasier. Staden driver även 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Alla Helsingfors stads gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik betoning

Utöver dessa driver staden även finskspråkiga Stadin AO, Finlands största yrkesläroanstalt.

I staden finns också flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor. Mer information om utbudet på andra stadiet finns på nätet:

Gymnasier i Helsingfors
Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Yrkesinstitutet Prakticum

De unga får handledning för ansökan till andra stadiet. Om en ung person inte får en studieplats i den gemensamma ansökan, fortsätter anordnaren av grundläggande utbildning handledningen även under sommaren, så att den unga kan ansöka om en studieplats i den kontinuerliga ansökan efter den gemensamma ansökan. Om en läropliktig ungdom ännu efter sommaren saknar studieplats eller avbryter de studier som hen inlett, ser den kommun där hen är bosatt till att hen får handledning och i sista hand en plats på en lämplig utbildning i övergångsskedet. 

Anordnaren av grundläggande utbildning bedömer tillsammans med den läropliktiga och hens vårdnadshavare vilken utbildning som passar bäst för den studerande, med tanke på hens behov av särskilt stöd. 

Mer information:

Studieinfos information till vårdnadshavare om den gemensamma ansökan, information fås även från skolans elevhandledare.

Information om utvidgandet av läroplikten på Helsingfors fostrans- och utbildningssektors webbplats och på Utbildningsstyrelsens webbplats.30.08.2022 09:38