Hoppa till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande grundskolor

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads skolors vebblatser. Webbplatsens adress är https://www.hel.fi/peruskoulut/sv.

Lagbestämmelser som gäller webbplatsen

Denna webbplats har offentliggjorts tidigare än 23.9.2018. Webbplatsen ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet efter övergångstiden som slutar 23.9.2020.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Observerade brister

Kritiska fel

  • På webbplatsen finns sidor som inte är korrekt märkta med rätt språk, vilket kan orsaka problem för personer som använder uppläsande hjälpmedel (WCAG 2.1: 3.1.2 Språk för del av sida).

Betydande fel

  • På webbplatsen finns länkar vars funktionalitet inte är tydlig för personer som använder uppläsande hjälpmedel. Länktexten kan vara otydlig, eller så kan länken utan förvarning öppnas i ett nytt fönster eller som pdf (WCAG 2.1: 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget), 3.2.4 Konsekvent identifiering).
  • På webbplatsen finns bilder som saknar alternativ beskrivning eller bilder med bristfällig alternativ beskrivning (WCAG 2.1: 1.1.1 Innehåll som inte är text).
  • På sidan finns inbäddade iFrame-element som saknar title-värde (WCAG 2.1: 4.1.2 Namn, roll, värde).

Övriga fel

  • Under rubriken Aktuellt har flera grundskolor har placerat meddelanden efter varandra. Meddelandena är åtskilda genom styckesindelning och skrivna med brödtext. På sidorna används exempelvis inte HTML-rubriker som skulle göra det lättare för synskadade att navigera på sidan (WCAG 2.1: 1.3.1 Information och relationer).
  • På webbplatserna har HTML-kod använts för att formge webbplatsen, till exempel ’border’, ’align’, ’width’. Problemen gäller främst tabeller som gjorts på fel sätt (WCAG 2.1: 1.3.1 Information och relationer).
  • Användning av rubriker är inte alltid logisk.
  • Kontrasten på sidhuvudet är otillräcklig.
  • Länkstigen identifieras bara genom färg.

Korrigering av brister

Skolorna strävar efter att rätta till innehållsliga fel och brister omedelbart efter att de kommit till kännedom.

Helsingfors stads webbplatser förnyas som bäst. I samband med förnyelsen kommer sektorns webbsidor att flyttas till en ny plattform som uppfyller tillgänglighetskraven bättre än tidigare. Problem med tillgänglighet som beror på den nuvarande plattformen korrigeras senast i samband med förnyelsen. Förnyelsen uppskattas vara klar före slutet av 20201.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats.

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Tillgängligheten är kontrollerad med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Automatiska kontroller har utförts med användning av bedömningsverktyget Lighthouse i webbläsaren Google Chrome, webbläsartillägget axe från Deque Systems Inc. samt webbläsartillägget Siteimprove.

Missförhållanden som bedömningsverktygen rapporterat har kontrollerats och vid behov korrigerats.

Den externa expertrevisionen har utförts av Palvelukeskus Helsinki, puhelin- ja hyvinvointipalvelut. Revisionsrapporten kan laddas ner på finska från: https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KasKo/saavutettavuus/saavutettavuusraportti-peruskoulut.pdf

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute.

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute. Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.
Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 18.9.2020
Fostrans- och utbildningssektorn, Informationstjänster
Töysägatan 2 D
00510 Helsingfors
PB 51300, 00099 Helsingfors stad23.09.2020 11:19