Suoraan sisältöön

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Från och med hösten 2016 kommer en stor del av undervisningen att vara helhetskapande. Detta innebär att samma tema eller fenomen behandlas via de olika ämnena i skolan för att skapa en helhet.Målet är att undervisningen ska vara så nära skolelevens vardag som möjligt.

I Staffansby strävar vi efter att komma bort från den traditionella klassrumsundervisningen och använder hela skolan, samt närmiljön som undervisningsutrymme.Varje klass har en egen lärare som undervisar under de flesta lektionerna. Vid sidan av den egna läraren kan det finnas en speciallärare, en lärare för barn med invandrarbakgrund eller en skolassistent.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.

I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurserna 1–2 ska antalet veckotimmar vara minst 20 h, i årskurs 3  22 h , årskurs 4 24 h och i årskurserna 5–6 26 h.

Profilering/inriktning

Skolan använder Storylinemetoden, en fenomenbaserad undervisningsmetod med rötter i Skottland. Lärarkåren har fortbildats i Skottland år 2009 och år 2015, samt av Steve Bell i Staffansby år 2010.29.05.2017 07:39

Interna verktyg

Google GSE

Office365 

Wilma