Suoraan sisältöön

Specialundervisningen

Specialundervisning på heltid för eleven förutsätter ett beslut om särskilt stöd. Ur beslutet ska framgå vilka stödformer eleven får och vilket/vilka ämnen som individualiseras inom det särskilda stödet. I Minervaskolan arrangeras denna form av specialundervisning i smågrupper, d.v.s. finns två specialklasser (a-klasserna) med anpassad undervisning, individuella mål, två klasser, d.v.s. koncentrationsklasser (b-klasserna) samt fyra klasser med inriktningen på språk och kommunikation (c-klasserna). Eleverna i skolans smågrupper kommer från hela Helsingfors samt från de grannkommuner som saknar svenskspråkig specialklassundervisning.

Elever med svårigheter i anslutning till skolgången har rätt till specialundervisning på deltid som ges av speciallärare inom samtliga stödnivåer (allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd). Syftet med specialundervisningen på deltid är att stärka baskunskaperna med hjälp av ett individuellt anpassat träningsprogram så att eleven bättre ska nå lärokursens målsättningar. 

Specialundervisningen är en resurs i skolan som berör alla elever, t.ex. kan även gälla undervisning i studieteknik i klasserna. Specialundervisning på deltid genomförs i form av enskild undervisning, smågruppsundervisning eller i form av kompanjonundervisning i klasserna. Ifråga om utredningar över eventuella inlärningssvårigheter kan specialläraren genomföra den pedagogiska utredningen på basen av en överenskommelse med elevens vårdnadshavare. Specialläraren är en medlem av elevvårdsgruppen.

En gång om året kartlägger specialläraren elevernas kunskaper i modersmålet (i klasser med allmän läroplan). Kartläggningen består av ett skrivtest (diktamen) och ett test i läsförståelse.

Testen äger rum i februari-maj. Resultaten delges hemmen.

Specialundervisning på deltid arrangeras i samtliga klasser. 

Specialundervisningen på deltid ansvarar skolans speciallärare Marina Palmgren.
Anträffbar: måndag, tisdag och torsdag, rum 511, tfn 050 4013111, marina.palmgren(snabel-a)edu.hel.fi
DELA
12.12.2018 09:08