Suoraan sisältöön

Eftermiddagsverksamhet

Elever i årskurs 1–2 och specialelever kan ansöka om en plats inom den lagstadgade eftermiddagsverksamheten. Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett år i taget. Vid valet iakttas stadens gemensamma urvalsprinciper. För verksamheten uppbärs en fast månadsavgift. Nedsatt avgift eller befrielse från avgiften kan beviljas på basis av familjens inkomster.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder barnet meningsfull verksamhet efter skoldagens slut. För verksamheten ansvarar utbildade ledare. Barnen får mellanmål under eftermiddagen.

Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolorna eller i lokaler i närheten av dem. Verksamheten ordnas av skolorna, olika föreningar, församlingar, daghem och privata aktörer. Verksamheten börjar genast efter skoldagen och pågår senast till klockan 17. Inom den verksamhet som utbildningsverket arrangerar fungerar assistenter som ledare.

Mysis

Minervaskolans eftermiddagsverksamhet Mysis arrangeras i SVES regi. Verksamheten fungerar i skolans utrymmen och är riktad till barn i åk 1-6 med specialbehov. Öppethållningstiderna anpassas efter barnens scheman och stänger kl.16:00.

Eftermiddagsverksamheten koordineras av platsrektor Pia Hansten.

Mysis har flera ledare och dessa fungerar även som assistenter i skolan. I verksamheten betonas den fria leken både inomhus och utomhus. Vi pysslar, spelar och läser också. Barnen har även möjlighet till läxläsning.

Mellanmålet serveras under eftermiddagarna i skolans matsal.

Verksamheten är avgiftsbelagd.

Eftis

Eftermiddagsverksamheten Eftis ordnas i Folkhälsans regi. Eftis finns i Minervaskolans utrymmen i gröna korridoren och är riktad till elever i åk 1-2. Öppethållningstiderna är anpassade till elevernas scheman och Eftis stänger senast kl.17.00. Eftis har två ledare anställda av Folkhälsan. Verksamheten är avgiftsbelagd.

Taivallahden leikkipuisto

Taivallahden leikkipuisto, "Taivis", är en lekpark med öppen verksamhet.

Eftermiddagsverksamhet i området på kartan
DELA
20.03.2019 08:56