Hoppa till innehållet

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.


Protokoll


Protokoll — NOMINERING AV KANDIDATER TILL DIREKTIONEN VID MINERVASKOLAN

Mötestid
onsdag 1.9.2021 kl. 18.00

Mötesplats
Teams

Närvarande
Anna-Maria Rosenqvist (rektor), ordförande
Lotta Silén (biträdande rektor), sekreterare
Linda Ahlblad
Robin Berg
Kristina Enqvist
Kristina Juth Hietala
Joen Schauman
Andreas Slotte
Björn Söderholm
Tua Takasu
Lotta Wikman


MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnades kl. 18.03 av rektor Anna-Maria Rosenqvist.


KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat genom möteskallelse via Wilma till samtliga vårdnads-havare 2 veckor före mötet. Vid mötets öppnande var nio (9) vårdnadshavare närvarande.


GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan godkändes av mötet.


VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Anna-Maria Rosenqvist valdes till ordförande och Lotta Silén till sekreterare för mötet.


PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Björn Söderholm och Joen Schauman valdes till protokolljusterare. Man bestämde att samma per-soner vid behov kan fungera som rösträknare.


NOMINERING AV KANDIDATER TILL DIREKTIONEN VID MINERVASKOLAN

Mötet förslog följande personer som kandidater till direktionen vid Minervaskolan:
Linda Ahlblad
Joen Schauman
Andreas Slotte
Björn Söderholm
Lotta Wikman

Mötet föreslog följande personer som ersättare till de ordinarie direktionsmedlemmarna:
Sylvia Ahlbom (ersättare för Linda Ahlblad)
Niklas Käldström (ersättare för Joen Schauman)
Robin Berg (ersättare för Andreas Slotte)
Kristina Hietala Juth (ersättare för Björn Söderholm)
Tua Takasu (ersättare för Lotta Wikman)

Lotta Wikman förslogs bli ordförande och Björn Söderholm viceordförande för direktionen vid Minervaskolan.


MÖTET AVSLUTAS
Mötet avslutades kl. 18.43.

Anna-Maria Rosenqvist, ordförande
Lotta Silén, sekreterare
Björn Söderholm, protokolljusterare
Joen Schauman, protokolljusterare
Det justerade protokollet finn på skolans kansli


Protokoll  1/2021 Direktionen vid Minervaskolan

Plats: Minervaskolan, festsalen/virtuellt

Tid: 8.6.2021 kl 15.30

Närvarande:
Linda Ahlblad, ordförande
Pekka Buttler*
Buster Hongell*
Björn Söderholm*
Hanna Friis*, lärarrepresentant
Åsa Hellström, personalrepresentant
Anna-Maria Rosenqvist, sekreterare
elevrepresentanter
*) på distans

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut: Enligt föredragningen.

§2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Direktionen väljer Buster Hongell och Åsa Hellström till protokolljusterare.
Beslut: Enligt föredragningen

§3 FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Förslag: Föredragningslistan fastställs i förelagd form.
Beslut: Enligt föredragningen.

§4 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2020-2021

Rektor presenterar kort verksamhetsberättelsen, som finns tillgänglig i sin helhet i Wilma.

Förslag: Direktionen har tagit del av och godkänner verksamhetsberättelsen 2020-2021.
Beslut: Enligt föredragningen.

§5 FASTSTÄLLANDE AV MINERVASKOLANS ANVÄNDNINGSPLAN FÖR BUDGETEN FÖR ÅR 2021

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 15.12.2020 (§ 296) resultatbudgeten för år 2021. Sektorchefen beslutade 29.1.2021 (§ 10) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2021 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.

Genom sitt beslut 14.12.2020 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas (Helmi, Intra). De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor. Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2021. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.

Budgetramen för Minervaskolan är sammanlagt 2 503 401,00 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2021 är 180 elever och för hösten 2021 200 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet. I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag: Direktionen för Minervaskolan beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.
Beslut: Enligt föredragningen

§6 NÄSTA MÖTE

Förslag: Mötestiden enligt skild kallelse
Beslut: Enligt föredragningen.

§7 MÖTET AVSLUTADES KL. 16.20

Linda Ahlblad, ordförande
Anna-Maria Rosenqvist, sekreterare
Åsa Hellström, protokolljusterare
Buster Hongell, protokolljusterare
Det justerade protokollet finns på skolans kansli
Protokoll 2/2020  Direktionen vid Minervaskolan

Plats: Minervaskolan

Tid: 8.10.2020 kl 17.00

Närvarande: Linda Ahlblad ordförande
Buster Hongell
Björn Söderholm
Åsa Hellström personalrepresentant (distans)
Monica Grann lärarrepresentant
Anna-Maria Rosenqvist sekreterare
Lotta Silén sakkunnig, närvarande vid §5 (distans)

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar mötet är lagenligt
sammankallat och beslutfört

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl 17.07 och konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört

§2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Direktionen väljer Hanna Friis och Björn Söderholm till
protokolljusterare

Beslut: Direktionen valde Monica Grann och Björn Söderholm till
protokolljusterare

§3 FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Förslag: Föredragningslistan fastställs i förelagd form

Beslut: Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

§4 ELEVREPRESENTANTERS NÄRVARORÄTT VID DIREKTIONSMÖTEN

Sektorn för fostran och utbildning ser elevernas och studerandenas delaktighet som mycket viktig och har för sin del uppmanat direktionerna att ta med också de yngre eleverna i sin verksamhet.

Direktionerna för skolorna och gymnasiet är kommunala organ. Därför
tillämpas bestämmelserna om allmän valbarhet i kommunallagen när man väljer ledamöter till ett kommunalt organ. Därav följer att elevrepresentanterna inte kan vara ordinarie medlemmar av skolans direktion.

I stadens nya förvaltningsstadga sägs ändå följande om närvaro- och yttranderätt: ”Besluten om övriga personers närvaro- och yttranderätt fattas av respektive organ eller av den myndighet som tillsätter organet.” Med stöd av den här paragrafen i förvaltningsstadgan kan direktionen besluta ge minderåriga representanter för eleverna närvaro- och yttranderätt vid sina sammanträden.

Förslag: Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja elev X och elev Y närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Beslut: Direktionen beslöt bevilja elevrepresentanterna närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.


§5 VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2020-2021

Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionens medlemmar läser verksamhetsplanen i Wilma.

Förslag: Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

Beslut: Direktionen godkände verksamhetsplanen enligt förslaget.

§6 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2021-2022

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2021 - 2022 infaller självständighetsdagen och trettondagen på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är två dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 188 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2021 - 2022.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 17.12.2021 (fre.).
Höstlovet infaller 21.10.2021 (tor.) - 22.10.2021 (fre).
Jullovet infaller 18.12.2021 (lör.) - 2.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 3.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter nyår. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 22.12.2021 (ons.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 21.10.2021 (tor.) - 22.10.2021 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2021 (tor.) - 9.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 10.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet också vara två veckor men vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 3

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 22.12.2021 (ons.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 18.10.2021 (mån.) - 22.10.2021 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2021 (tor.) - 2.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 3.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet är jullovet kortare och vårterminen skulle börja efter nyår. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 51300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi, senast fredagen den 30 oktober 2020.

Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi

Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten

Förslag: Lärarrepresentanten redovisar för personalens åsikt och elevrepresentanterna redovisar för elevernas omröstningsresultat. Sedan besluter direktionen sig för vilket alternativ som förordas i utlåtandet.

Beslut: Personalen och elevkårens åsikter presenterades, båda föredrar
alternativ 2, vilket även direktionen förordar. Ordförande skriver direktionens utlåtande som sedan skickas till Sektorn för fostran och utbildning.

§7 NÄSTA MÖTE

Förslag: Mötestiden enligt skild kallelse

Beslut: Mötestid till nästa möte skickas ut som skild kallelse.

§8 MÖTET AVSLUTADES KL. 18.09


Linda Ahlblad, ordförande    Anna-Maria Rosenqvist, sekreterare

Monica Grann, protokolljusterare    Björn Söderholm, protokolljusterare   


13.09.2021 12:09