Suoraan sisältöön

För föräldrarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna. I de flesta skolor verkar också en föräldraförening som stödjer hela skolans verksamhet.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att föräldrarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Föräldramöten för hela skolan hålls en gång per läsår, utöver dessa hålls klassvisa möten enligt behov.

De individuella undervisningsplanerna (IP) för elever som överförts till specialundervisning uppgörs i samråd med föräldrarna i september och oktober. När IP är godkänd av vårdnadshavare, klasslärare samt rektor skickas IP till hemmen.

Utvecklingssamtal med föräldrar och med elever hålls under höstterminen och vid behov på vårterminen .

Information till hemmen om verksamheten i Minervaskolan sker genom:

  • Minervaguiden
  • Ugglebladet, utkommer varje månad
  • Minervaskolans hemsida www.minerva.edu.hel.fi
  • telefon, Wilma och e-post
  • övriga skriftliga meddelanden

För regelbunden kontakt med hemmen använder klasserna olika sätt t.ex. kontakthäften, veckoplanering, dagböcker, brev och e-post.

Wilma

Wilma är Primus-skoladministrationsprogrammets och Kurre 7 -arbetsschemaprogrammets WWW-anslutning. Denna Wilma-licens ägs av sektorn för fostran och utbildning.
12.12.2018 12:48