Hoppa till innehållet

Direktionens protokoll 9.9.2020

HELSINGFORS STAD Protokoll 3/20
MÅNSAS LÅGSTADIESKOLA
DIREKTIONEN 9.9.2020
________________________________________

Tidpunkt 9.9.2020 kl. 16.00
Plats meet.google.com/uge-otth-uef

Möteskallelse har skickats till
Ledamöter Joe Pimenoff, ordförande
Catharina Jakobsen
Sebastian Slotte
Catharina Sarkkola
Marina Koskinen-Juma
Karin Fougstedt
Katriina Koivula

Övriga: elevrepresentant xx, elevrepresentant xx
Heidi Purho, föredragande, sekreterare

§ 18 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet och val av protokolljusterare

Beslut
Direktionen torde konstatera att sammanträdet är lagligen samman-kallat och beslutsfört. Direktionen torde välja samtidigt ledamöterna Karin Fougstedt och Catharina Sarkkola till protokolljusterare och Catharina Jakobsen och Katriina Koivula till ersättare för dessa.

Mötet öppnades kl. 16.02.
Närvarande:
Joe Pimenoff, ordförande
Catharina Jakobsen
Sebastian Slotte
Catharina Sarkkola
Marina Koskinen-Juma
Karin Fougstedt
Katriina Koivula

Elevrepresentant xx
Elevrepresentant xx
Heidi Purho, föredragande, sekreterare

§ 19 Elevrepresentanters närvarorätt vid direktionsmöten

Beslut
Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja Luca Nugent och Oliver Linnea Öhman närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

§ 20 Verksamhetsplanen för läsåret 2020-21

Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionen har fått tillgång till arbetsprocessen kring verksamhetsplanen genom det webbaserade programmet Wilma.

Beslut: Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

§21 Nästa möte

Beslut: Mötestid enligt skild kallelse

§22 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.41

Joe Pimenoff , ordf. Heidi Purho, sekr.

Karin Fougstedt och Catharina Sarkkola protokolljusterare

§23 Till direktionen 21.09.2020

BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2021 - 2022

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2021 - 2022 infaller självständighetsdagen och trettondagen på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är två dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 188 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2021 - 2022.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 17.12.2021 (fre.).
Höstlovet infaller 21.10.2021 (tor.) - 22.10.2021 (fre).
Jullovet infaller 18.12.2021 (lör.) - 2.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 3.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter nyår. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 22.12.2021 (ons.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 21.10.2021 (tor.) - 22.10.2021 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2021 (tor.) - 9.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 10.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet också vara två veckor men vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 3

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 22.12.2021 (ons.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 18.10.2021 (mån.) - 22.10.2021 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2021 (tor.) - 2.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 3.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet är jullovet kortare och vårterminen skulle börja efter nyår. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 51300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi, senast fredagen den 30 oktober 2020.

Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi

Niclas Grönholm
direktör för den svenska servicehelheten

Beslut:
Elevrepresentanterna i direktionen röstade enhälligt för alternativt 2. Ledamöterna röstade enhälligt på alternativ 2. Elevkåren har framfört ärendet i alla klasser och efter röstning är elevernas val av alternativ nummer två. Personalen röstade för alternativ två. Direktionen för ytterligare fram att den svenska och finska sidan i Helsingfors kunde inleda skolan samtidigt i augusti, och därmed ha möjlighet till en veckas höstlov.

29.09.2020 09:33