Hoppa till innehållet

För vårdnadshavarna

Samarbetet mellan hem och skola är en del av skolans verksamhet som fastställs i läroplanen. Skolan kommer överens om verksamhetsformerna i samarbete med föräldrarna.

Samtliga skolor i Helsingfors har en direktion med representanter för föräldrarna. Direktionen beslutar om skolans verksamhetsplan, väljer de ordinarie lärarna, godkänner budgeten och framlägger ett förslag till läroplan för utbildningsnämndens svenska sektion.

Föräldrarna får en chans att bekanta sig med varandra genom tillställningar som ordnas av skolan eller vid evenemang som ordnas av klassföräldrarna.

För samarbetet mellan hem och skola har man utvecklat det elektroniska systemet Wilma, som fungerar som en informationskanal mellan vårdnadshavarna och skolorna. Genom Wilma får vårdnadshavarna aktuell information om sitt barns skolgång. Om du har problem med inloggningen eller behöver nya nyckel koder kontakta skolsekretare Karin Fougstedt, karin.fougstedt(at)hel.fi.

Skolan informerar hemmen om frågor som gäller eleven och skolan. På motsvarande sätt förväntas det att vårdnadshavarna informerar skolan om frågor som gäller barnet, till exempel frånvaro.

Klasslärarna informerar vårdnadshavarna genom Wilma, veckobrev, skoldagboken eller via telefonsamtal. Den ömsesidiga kommunikationen mellan vårdnadshavare och lärare bör ske på ett uppbyggande sätt.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är frivillig verksamhet för skolans och elevernas bästa. Föräldraföreningen ordnar evenemang och program i samarbete med skolan. Föreningen kan också fungera som extra stöd för skolans officiella beslutande organ, direktionen. Samarbete med andra föräldrar kan också vara ett stöd i olika uppfostringsfrågor.

Vid Kottby lågstadieskola fungerar Kottby Hem och Skola rf. Som medlem i riksföreningen Hem och Skola samt medlem i föreningen Norr om stan presenterar föreningen sig på nätet och i tidningar.

Kottby Hem och Skola rf styrelses ordförande är Elina Mattson. Som lärarrepresentant fungerar lärare Catharina Sjölund.20.04.2021 13:00