Hoppa till innehållet

Aktuellt

Aktuell i november

Alla klasser har en helhetsskapande vecka v. 45.

1A: Vecka 45  har vi temat vatten. Hela månaden jobbar vi intensivt med matematik, sammarbetar med förskolan och åk 2.

1K:  Vecka 45  har vi  temat naturvetenskap och matematik, vi samarbetar med åk 2 och förskolan med temat trafik och lär oss om trafiksäkerhet.

2A: Vecka 45 fokuserar vi på programmering och matematik, påbörjar vår läsmånad och läser och göra egna bilderböcker. Vi satsar på vänlighet artighet och att bete oss fint mot varandra.

3:  Vecka 45 är temat matematik och naturvetenskap. Vi arbetar med programmering och laborationer, lär oss om ryggradslösa djur i omgivningsläran. I matematik har vi multiplikation, i modersmålet fokuserar vi på rättstavning samt texter av olika slag.

4: Vecka 45 har vi temat matematik och naturvetenskap. I utomhuspedagogik behandlar vi temat i alla ämnen. Innegymnastiken börjar. Vi har multiplikationstabellförhör, division och i omgivningslära fortsätter vi prata om lantgården

Åk 5: Vecka 45 djupdyker vi i naturvetenskaperna fysik och kemi. Vi experimenterar och jobbar i matematiken utgående från olika fenomen.

Åk 6: Vecka 45  har vi som tema matematik och naturvetenskap. I matematiken ska vi jobba med decimaltal och i omgivningsläran fortsätter vi med fysik och kemi. Gymnastiken fortsätter inomhus


Aktuell information till vårdnadshavare till elever i grundskolan om eventuell coronaexponering

Bästa vårdnadshavare,

I det här meddelandet berättar vi om vilka åtgärder skolan vidtar om det sker en coronaexponering i skolan. Dessutom berättar vi om sektorns gällande anvisningar som påverkar skolans verksamhet.

Om en elev eller någon i personalen i skolan konstateras vara smittad med corona, kontaktar vi genast social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet

Social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet utreder eventuella exponerade barn och andra personer och kontaktar familjerna. I en del fall underrättar även rektorn eller någon annan i skolans personal familjerna. De exponerade eleverna och anställda försätts i karantän i tio dagar. Undervisningen av eleverna i karantän kan under höstterminen genomföras som särskilda undervisningsarrangemang såsom distansundervisning.

Därefter meddelar vi alla skolans elevers vårdnadshavare och all personal om exponeringen på skolan via Wilma eller per e-post, och ger anvisningar om hur skolgången fortsätter. I det här meddelandet specificerar vi aldrig i vilken klass exponeringen skett. Vi beaktar integritetsskyddet noga. Undervisningen för skolans övriga elever fortsätter som normalt.

Det finns även situationer där även andra än de exponerade övergår till distansundervisning för att säkra undervisningen. Detta sker till exempel då vi inte får ett tillräckligt antal lärarvikarier och vi vore därför tvungna att slå ihop grupper. Beslut om dessa särskilda undervisningsarrangemang fattas av sektorchefen för fostran och utbildning efter diskussioner med rektorn och stadens epidemiologiska verksamhet.

Det är ytterst viktigt att komma ihåg att man inte får komma till skolan om man har symtom som är typiska för corona. Coronasmittans typiska symtom är feber, hosta, huvudvärk, illamående, diarré, muskelsmärta, halsont, snuva, andnöd och förlust av lukt- eller smaksinnet. Om dessa symtom visar sig ska man coronatesta sig och vänta på resultatet hemma.

Helsingfors har från och med 23.9.2020 publicerat namnen på de daghem, skolor och läroanstalter inom Helsingfors där man har påträffat coronasmitta och det har skett exponering. Namnen på små skolor och daghem publiceras inte för att skydda de berördas personliga integritet. Informationen uppdateras varje onsdag på webbsidan https://www.hel.fi/helsinki/corona-sv/social/corona-situation.

Eventuell övergång till särskilda undervisningsarrangemang

Helsingfors har god beredskap att övergå till särskilda undervisningsarrangemang om coronaläget och ett säkert ordnande av undervisningen så kräver. Vid särskilda undervisningsarrangemang växlar man mellan när- och distansundervisning.

Lagen om grundläggande utbildning ändrades för hösten 2020 så att vi snabbt kan övergå till distansundervisning och särskilda undervisningsarrangemang om coronaläget så kräver och närundervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt. Så har man redan gjort i några skolor. Under de särskilda undervisningsarrangemangen kan undervisningen vid behov ordnas exempelvis så att de äldre eleverna växelvis deltar i när- och distansundervisning. Eleverna i årskurserna 1–3 i lågstadiet och de elever som får särskilt stöd samt eleverna i den förberedande undervisningen deltar hela tiden i närundervisningen.

Eleven ska i alla situationer få undervisning enligt läroplanen. I distansundervisningen följs timfördelningen, läroplanen, arbetstiden enligt förordningen om grundläggande utbildning, skolornas arbetstider, skolans verksamhetsplan och elevens läsordning. Skoldagen inleds med ett gemensamt möte för gruppen och läraren kontaktar eleverna i realtid enligt läsordningen. Lärarna följer upp elevens frånvaro och antecknar frånvaron både vid när- och distansundervisning. Undervisningsarrangemangen och åtgärderna antecknas i skolans verksamhetsplan och elevvårdsplan. Eleven får även elevhandledning samt tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast då behovet av stöd uppstår.

Skolorna använder Microsoft 365, G Suite for Education eller ItsLearning som lärmiljöer för distansundervisning. Lärarna berättar på förhand vilka lärmiljöer som används och ger eleverna anvisningar via Wilma för arbete självständigt eller i grupp. Läraren handleder inlärningen exempelvis genom att kommentera elevernas arbeten elektroniskt, ge respons i webbinlärningsmiljön, leda diskussionerna eller ordna virtuell undervisning. Distansundervisningen består även av traditionella läroboks- och övningsboksuppgifter.

Lärarna sköter undervisningen, men vi hoppas att vårdnadshavarna övervakar skolgången i mån av möjlighet och att barnen och ungdomarna behåller en god dagsrytm i vardagen.

Särskilda arrangemang inom undervisningen
Undervisningen genomförs som distansundervisning även vid särskilda undervisningsarrangemang. Vårdnadshavaren kan ansöka om särskilda undervisningsarrangemang då eleven tillhör riskgruppen eller det finns någon i riskgruppen i elevens familj. Beslut om särskilda undervisningsarrangemang kan även fattas för elever med beslut om särskilt stöd. Beslutet om särskilda undervisningsarrangemang fattas av rektorn.

Ordnande av skolmat för elever i distansundervisning som inte är försatta i karantän
Man kan komma till skolan för att äta enligt en särskild tidtabell som skolan gett. Måltiderna ordnas turvis och man håller säkerhetsavstånd och iakttar god handhygien.

Ordnande av skollunch för elever i karantän
Elever som är i karantän kan inte komma till skolan för att äta eller hämta mat själva. För dessa elever ordnas i stället mat som kan hämtas av en vårdnadshavare eller närstående under elevens namn en gång i veckan. Utdelningen av mat sprids ut tidsmässigt och ordnas i enlighet med hygienanvisningarna. Man försöker i första hand ordna så att elevens mat kan hämtas från den egna skolan. Maten hämtas på måndagar kl. 13.30–14.30, och hela veckans måltider hämtas samtidigt. Om karantänen börjar mitt i veckan är den första avhämtningsdagen mitt i veckan i början av karantänen. Platsen och tiden för avhämtningen meddelas till vårdnadshavarna med ett separat Wilma-meddelande. På grund av undantagsarrangemangen följer man inte skolans normala matsedel. Rätterna varierar från vecka till vecka, och en förpackning kan innehålla två portioner av samma rätt. Specialdieter beaktas, men urvalet är mer begränsat jämfört med den vanliga skolmaten. Matförpackningarna är försedda med namn, lämplighetsangivelser och sista användningsdatum.

Vi informerar alltid om ändringar i undervisningen via Wilma, så vi ber er därför att kontrollera Wilma regelbundet.

Liisa Pohjolainen
sektorchef
fostrans- och utbildningssektorn
27.10.2020 09:33