Hoppa till innehållet

Aktuellt

Anmälning till årskurs 1

Anmälningen till skolan sker huvudsakligen elektroniskt den 5-30 januari 2022 på adressen asti.hel.fi. Mer information om den elektroniska anmälan ges i samband med meddelande om läroplikt som skickas ut vid årsskiftet. Du kan också läsa mer om den elektroniska anmälan här: Elektronisk anmälan.

I vissa fall måste anmälan göras genom ett besök i skolan. Detta gäller exempelvis om barnet ska börja grundskolan ett år före eller efter att läroplikten börjat gälla, om du vill byta den svenska närskola som anges i meddelandet om läroplikt till en finsk närskola eller tvärtom eller om barnet är i behov av särskilt stöd. Läs mer om anmälan i skolan.

Anmälan i skolan görs den 26 januari 2022 kl. 8.00–10.00 

Om barnet får förskoleundervisning i en privat eller statlig skola och fortsätter i denna skola i årskurs 1 på hösten, ombeds vårdnadshavaren underrätta rektorn i den närskola som nämns i meddelandet om läroplikt.

Om du ansöker om en plats för ditt barn i en annan skola än den anvisade närskolan ska du anmäla barnet i den skola du söker till den 26 januari 2022 kl 8.00 -10.00 Om barnet antas till en annan skola än närskolan, har han eller hon inte längre en ovillkorlig rätt till en plats i sin närskola.

Till skolan anmäler man sig elektroniskt eller genom att besöka skolan.

Efter anmälningsdagen fattar rektorn beslut om antagningen till den enhetliga grundskolan. Beslutet om antagning skickas ut den 4 mars. Samtidigt meddelar rektorn i vilket skolhus barnet ska gå.

Närmare upplysningar:
Rektor Pia Silvander, tfn 09 310 80952


Anmälan till årskurs 7


Anmälan till årskurs 7 sker via en pappersblankett som delas ut åt alla nuvarande sexor av klassläraren. Dessutom får alla elever en blankett för val av valfria ämnen. Eftersom dessa varierar mellan skolorna bör ni kontrollera att ert barn har blanketten för den skola hen ämnar gå i läsåret 2022-23.

Dessa blanketter fylls i av eleven tillsammans med vårdnadshavarna och lämnas in till klassläraren senast den 2. februari.Informationstillfälle torsdagen den 20 januari 2022 kl. 18 för elever i åk 6 med vårdnadshavare

I dagens läge kommer informationstillfället att ordnas virtuellt, en länk till mötet skickas via Wilma i början av januari


Med vänlig hälsning
Pia Silvander, tfn 09 310 80952


Utvidgad läroplikt

För dem som nu går i årskurs nio fortsätter läroplikten hösten 2021
  
I år träder en utvidgning av läroplikten i kraft. Elever som just nu går på nionde klass omfattas av förändringen.

Framöver tar läroplikten slut när den studerande fyller 18 år, eller om personen före det avlägger en examen på andra stadiet eller en motsvarande utländsk examen. Utvidgandet av läroplikten gäller utbildning efter grundläggande utbildning.

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.

Ansökan till andra stadiet sker i den gemensamma ansökan 23.2–7.4.2021  

Utvidgandet av läroplikten innebär att de unga har en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Denna skyldighet fortsätter även om den unga blir utan studieplats eller avbryter en påbörjad utbildning.  

Läroplikten efter grundskolan fullgörs huvudsakligen i gymnasieutbildning eller yrkesutbildning, inklusive läroavtalsutbildning. Den kan också fullgöras genom utbildningar i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet.  

Niondeklassarna ansöker till utbildningar på andra stadiet och i övergångsskedet i en gemensam ansökan. Den gemensamma ansökan våren 2021 ordnas 23.2–7.4.2021. Man ansöker till utbildningarna via webbplatsen studieinfo.fi. Eleverna får handledning för den gemensamma ansökan av skolans elevhandledare och lärare.  

Studierna på andra stadiet blir avgiftsfria  

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Rätten till avgiftsfria studier gäller unga som går i årskurs nio våren 2021. Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av kalenderåret då den studerande fyller 20 år.

Utöver undervisning och en daglig måltid får den studerande avgiftsfri tillgång till de läroböcker och andra material som behövs i undervisningen, arbetsredskap, -kläder och -material som behövs i undervisningen, de fem prov som krävs för att avlägga studentexamen som avslutning på gymnasiets lärokurs samt omtagning av de av dessa prov som underkänns. Avgiftsfriheten gäller också resor till och från skolan på minst sju kilometer, som betalas av FPA, samt i vissa fall även inkvarterings- och resekostnader.  

Vilka material som ska införskaffas för Helsingfors del preciseras senare. Läroanstalten köper centraliserat in de studiematerial som de studerande behöver.  

Utrustning som behövs i utbildningar med särskilt fokus på hobbyer, såsom musikinstrument och idrottsutrustning, betalas fortfarande av de studerande själva.  


Utbildningsalternativ efter grundskolan

Helsingfors stad har 3 stycken svenskspråkiga gymnasier. Staden driver även 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Alla Helsingfors stads gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik betoning

Utöver dessa driver staden även finskspråkiga Stadin AO, Finlands största yrkesläroanstalt.

I staden finns också flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor. Mer information om utbudet på andra stadiet finns på nätet:

Gymnasier i Helsingfors
Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto
Yrkesinstitutet Prakticum

De unga får handledning för ansökan till andra stadiet. Om en ung person inte får en studieplats i den gemensamma ansökan, fortsätter anordnaren av grundläggande utbildning handledningen även under sommaren, så att den unga kan ansöka om en studieplats i den kontinuerliga ansökan efter den gemensamma ansökan. Om en läropliktig ungdom ännu efter sommaren saknar studieplats eller avbryter de studier som hen inlett, ser den kommun där hen är bosatt till att hen får handledning och i sista hand en plats på en lämplig utbildning i övergångsskedet.  

Anordnaren av grundläggande utbildning bedömer tillsammans med den läropliktiga och hens vårdnadshavare vilken utbildning som passar bäst för den studerande, med tanke på hens behov av särskilt stöd.  

Mer information:  

Studieinfos information till vårdnadshavare om den gemensamma ansökan, information fås även från skolans elevhandledare

Information om utvidgandet av läroplikten på Helsingfors fostrans- och utbildningssektors webbplats och på Utbildningsstyrelsens webbplats03.12.2021 11:23