Hoppa till innehållet

Stöd för elever

Det viktigaste är att behovet av stöd upptäcks och beaktas så tidigt som möjligt samt att stödet sätts in snarast möjligt. Initiativ till stöd kan komma från lärare, vårdnadshavare eller eleven själv.

Alla barn och unga har rätt till allmänt stöd. Allmänt stöd ges av ämnesläraren och kan omfatta allt från elevhandledning, att identifiera svaga och starka sidor, differentiering, anpassning, kopior av lektionsanteckningar, läxläsningshjälp, komplettering till instuderingsfrågor. Allmänt stöd är tillfälligt och kortvarigt. Om stödet inte räcker till är nästa steg en pedagogisk bedömning, som skrivs av ämnesläraren.

Elevernas läs- och skrivkunskaper testas i alla årskurser. Eleverna testas även i matematik. För att tillgodose individuella behov ordnas flexibla undervisnings- och provarrangemang.

Klassföreståndaren lär känna eleverna i sin klass, är uppmärksam på eventuella inlärningssvårigheter och beaktar särskilt faktorer som påverkas av elevers inlärningssvårigheter. Ifall en ämneslärare ser tecken på inlärningssvårigheter eller är oroad för en elevs studieframgångar tar hen kontakt med speciallärare och ifrågavarande klassföreståndare.

Stödet i årskurserna 7-9 planeras av klassföreståndaren i samråd med speciallärare, ämneslärare och vårdnadshavare samt vid behov med rektor och utomstående experter. Stödbehovet uppföljs kontinuerligt och arrangemangen i undervisningen förändras i enlighet med behovet av stöd. Eleven samt vårdnadshavare hörs alltid i samband med att en ny stödnivå påbörjas eller avslutas.

Mer djupgående och långvarigt stöd för den enskilda eleven är intensifierat stöd. Det kan omfatta allt från att differentiera, anpassa, handleda, ge extra stöd, assistentstöd i mån av möjlighet, specialundervisning på deltid, extra tid vid prov, instuderingsfrågor till anpassade utvärderingsarrangemang. För att få intensifierat stöd ska en plan upprättas av klassföreståndare i samråd med eleven, föräldrarna, ämnesläraren och specialläraren. Planen godkänns av undervisningschefen.

Om intensifierat stöd inte räcker till behövs en ny pedagogisk utredning för följande stödnivå. Särskilt stöd innebär ett helhetsmässigt stöd för att hjälpa eleven att klara av studierna. Specialläraren gör en pedagogisk utredning som ytterligare vid behov kompletteras av en psykologutredning innan överföring kan göras.

I praktiken innebär särskilt stöd att en individuell plan för elevens lärande görs upp samt att individuella mål sätts i de läroämnen där det behövs. Ämnen med individuell läroplan markeras med asterisk (*) på betyget. Beslut om särskilt stöd ges av undervisningschefen.10.04.2019 08:46