Hoppa till innehållet

Stöd för elever

I Drumsö lågstadieskola stödjer man barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången eller som löper en risk att bli utan utbildning eller arbete efter att den grundläggande utbildningen slutförts.

Eleven kan vara i behov av speciellt stöd under hela skoltiden. Syftet med specialundervisningen är att stödja eleven så att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg. Specialundervisningen kan vara på hel- eller deltid.


Elevvård

Till skolans elevvårdsgrupp hör rektor, biträdande rektor, hälsovårdare, skolpsykolog och speciallärare. Vid behov utnyttjas utomstående experter. Elevvårdsgruppen stödjer skolarbetet och reder ut eventuella problemsituationer.

Elevvårdsgruppen har ett nära samarbete med hemmen. Vid behov deltar klassläraren, ämnesläraren och/eller utomstående samarbetspartners (barnskyddet, projektarbetare, församlingen, ungdomsväsendet, polisen) i gruppens möten.

Till skolpsykologen kan man vända sig då det uppstått svårigheter av något slag eller då man annars önskar diskutera elevens eller familjens angelägenheter. Skolpsykologen kan göra en individuell psykologisk undersökning av elever med inlärningssvårigheter och en kartläggning av skolsituationen samt träffa elever för stödsamtal. Skolans personal eller föräldrarna kan även konsultera skolpsykologen i frågor som berör välmående eller inlärning. Skolpsykologen besöker alla klasser samt kallar även elever till intervjuer och samtal kring trivsel och psykiskt välmående.


Stödundervisning

Läraren kan ge en elev stödundervisning när så behövs för att eleven skall få hjälp med inlärningen. Ett barn kan behöva stödundervisning till exempel efter en längre sjukfrånvaro. I sådana specialsituationer är det ytterst viktigt att även hemmet stödjer barnets studier vid sidan om stödundervisningen. Frånvaro p.g.a. resa berättigar i regel inte till stödundervisning.


Specialundervisning

Specialundervisning på deltid ges av speciallärare inom samtliga stödnivåer (allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd) till elever med olika slag av svårigheter. Syftet med specialundervisningen på deltid är att stärka baskunskaperna så att eleven bättre når läroplanens målsättningar. Specialundervisningen genomförs i form av enskild undervisning, smågruppsundervisning eller i form av kompanjonundervisning i klasserna. Specialläraren kartlägger varje läsår samtliga elevers läs- och skrivfärdigheter.


Skolhälsovård

Skolhälsovårdaren träffar alla elever årligen. Till hälsovårdsprogrammet för åk 1 och åk 5 hör dessutom en läkarundersökning. Hälsovårdaren och läkaren följer upp barnets tillväxt, syn, hörsel, vaccinationer, psykosociala liv och pubertetsutveckling. Läkaren tar dessutom ställning till andra möjliga hälsoproblem.


23.11.2020 11:06