Hoppa till innehållet

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.

Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade.


Protokoll

Protokoll 2/2021 — Helsingfors stad, Direktionen vid Drumsö lågstadieskola

Mötestid, måndag 18.10.2021 kl 16:30

Mötesplats, musiksalen och Teams

Närvarande:

Christoffer Ehrnrooth, ordförande

Carolina Bengs *)                

Samuli Seppävuori *)

Charlotta Sittnikow

Lotta Suominen *) , närvarande från p.3             

Markus Varjonen *) , personalrepresentant

Anna-Maria Rosenqvist, föredragande, sekreterare

*) på distans


§1
MÖTETS ÖPPNANDE

Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl 16.32 och konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört

§2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Direktionen väljer Markus Varjonen och Lotta Suominen till protokolljusterare
Beslut: Direktionen valde Markus Varjonen och Charlotta Sittnikow till protokolljusterare

§3
FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Förslag: Föredragningslistan fastställs i förelagd form
Beslut: Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

§4
VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2021-2022

Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionens medlemmar läser verksamhetsplanen i Wilma.

Förslag: Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.
Beslut: Direktionen godkände verksamhetsplanen i sin nuvarande form. Direktionen önskade lyfta mervärdet av samarbete mellan de finska och svenska skolorna på Drumsö även på elevnivå, då restriktionerna sedan tillåter.
§5
BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2022-2023

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2022 – 2023 infaller självständighetsdagen, trettondagen och Första Maj på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är tre dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 187 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2022 - 2023.

Alternativ 1
På hösten inleds arbetet 16.8.2022 (tis.) och avslutas 22.12.2022 (tor.).
Höstlovet infaller 20.10.2022 (tor.) - 21.10.2022 (fre).
Jullovet infaller 23.12.2022 (tor.) - 8.1.2023 (sön.).
På våren inleds arbetet 9.1.2023 (mån.) och avslutas 3.6.2023 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 20.2.2023 (mån.) - 24.2.2023 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2
På hösten inleds arbetet 11.8.2022 (tor.) och avslutas 22.12.2021 (tor.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 17.10.2022 (mån.) - 21.10.2022 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2022 (fre.) - 8.1.2023 (sön.).
På våren inleds arbetet 9.1.2023 (mån.) och avslutas 3.6.2023 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 20.2.2023 (mån.) - 24.2.2023 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet också vara två veckor och vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov.

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 51300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi, senast fredagen den 29 oktober 2021.

Närmare upplysningar: Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi

Förslag: Lärar- och personalrepresentanterna redovisar för lärarnas och personalens åsikt och rektor redovisar för elevernas omröstningsresultat. Direktionen besluter sig för vilket alternativ som förordas i direktionens eget utlåtande.
Beslut: Lärarnas, personalens och elevkårens åsikter presenterades. En majoritet av lärarna (röstfördelning 3-15) föredrog alternativ 2 med långt höstlov emedan personalen föredrog alternativ 1 med kort höstlov. Elevernas omröstning i basgrupperna gav röstfördelningen 9-8, för alternativ 1 med kort höstlov. Direktionen valde att förorda alternativ 1. Ordförande skriver direktionens utlåtande som sedan skickas till Sektorn för fostran och utbildning.


§6
BEGÄRAN OM UTLÅTANDE AV FÖRÄNDRINGAR I ANTAGNINGSKRITERIER

Enligt Helsingfors stads förvaltningsstadga 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkt beslutar Fostrans- och utbildningsnämndens svenska sektion, för sin egen språkgrupps del om ordnandet och dimensioneringen av undervisningen vid enskilda skolor i enlighet med lagen om den grundläggande utbildningen. Enligt paragrafens 2 mom. 2 punkt beslutar eller godkänner sektionen grunder och gränser för enligt vilka en tjänsteinnehavare beslutar om grunder för antagning av elever.
Elevantagningen baserar sig på närskoleprincipen. Varje läropliktig hänvisas en plats i en närskola på basis av sin bostadsadress. Genom klara och tydliga antagningskriterier kan Helsingfors stad säkra en plats för stadens egna elever i närskolan.

Centrala förändringar
De föreslagna förändringarna gäller främst följande punkter:
- De nuvarande kriterierna för antagning beskriver utförligt antagning till specialklass. Sedan kriterierna godkändes har servicenätet utvecklats, och specialklasser har grundats i ett flertal närskolor. Av denna anledning är den tidigare beskrivningen överflödig, och det enda omnämnandet om antagning till specialklass finns under punkt 1 i de föreslagna kriterierna

- Förberedande undervisning och flexibel grundläggande utbildning har inte ingått i de nuvarande kriterierna. Då särskilt den förstnämnda verksamheten utvecklats starkt sedan de nuvarande kriterierna godkänts, föreslås dessa serviceformer att införas i kriterierna för antagning

- I samband med antagning i andra hand föreslås kriterierna ändras så, att syskon i den önskade skolan i framtiden skulle ses som ett mer vägande skäl till att plats i skolan beviljas än det, att eleven får plats i den skola förskolan är belägen. Dessa kriterier tillämpas i prioritetsordning, och på denna punkt är föreslaget att prioriteringen ändras jämfört med nuvarande kriterier. Genom denna förändring förenhetligas antagningskriterierna till den finska och svenska grundläggande utbildningen i staden

- Antagning av utsocknes elever på basen av avtal föreslås strykas ur kriterierna. Detta motiveras av att såväl servicen inom Helsingfors som i grannkommunerna har utvecklats sedan de nuvarande kriterierna godkänts, och undervisning i specialklass finns allt mer tillgänglig i samtliga städer. Med tanke på den specialiserade service Zacharias Topeliusskolan erbjuder existerar fortfarande ett avtal mellan städerna i huvudstadsregionen, och antagningsprocessen till skolan i fråga beskrivs i dessa avtal

Genom de föreslagna förändringarna förenhetligas kriterier och principer för antagning till svensk och finsk grundläggande utbildning i Helsingfors. Målet är även att göra kriterierna mer tydliga och kortfattade, samt att kriterierna skall vara möjliga att tillämpa utan ytterligare behov av förändring eller uppdatering, även då till exempel specialklassernas service ytterligare vidareutvecklas.

Givande av utlåtande
Skolornas direktioner ombeds härmed ge sitt utlåtande på förslaget till nya antagningskriterier till svensk grundläggande utbildning i Helsingfors. Förutom direktionens utlåtande skall ett utlåtande även begäras av elevkåren. Elevkårens utlåtande bifogas till direktionens utlåtande. Varje elev ska också beredas en möjlighet att uttrycka sin åsikt om frågan.
De begärda dokumenten och en eventuell sammanfattning av elevernas åsikter skickas elektroniskt till adressen sabina.lumivirta@hel.fi senast 25.10.2021.

Tilläggsinformation:
Sabina Lumivirta, pedagogiskt sakkunnig, telefon (09) 310 38293, sabina.lumivirta@hel.fi
Greta Hämäläinen, jurist, telefon (09) 310 29601, greta.hamalainen@hel.fi
Niclas Rönnholm, chef för den grundläggande utbildningen, telefon (09) 310 86219, niclas.ronnholm@hel.fi

Förslag: Elevernas åsikter delges direktionen. Direktionen bereder ett eget utlåtande.

Beslut: Elevrådet understödde det givna förslaget på förändring av antagningskriterierna. Direktionen understödde likaså förslaget. Ordförande skriver direktionens utlåtande som sedan skickas till Sektorn för fostran och utbildning.

§7
NÄSTA MÖTE

Förslag: Mötestiden enligt skild kallelse

Beslut: Mötestid till nästa möte skickas ut som skild kallelse.

§8
MÖTET AVSLUTADES KL. 17.40

Christoffer Ehrnrooth, ordförande
Anna-Maria Rosenqvist, sekreterare
Charlotta Sittnikow, protokolljusterare
Markus Varjonen, protokolljusterare
Det justerade protokollet finns på skolans kansli


Protokoll — NOMINERING AV KANDIDATER TILL DIREKTIONEN VID DRUMSÖ LÅGSTADIESKOLA

Mötestid, torsdag 2.9.2021 kl. 18.00

Mötesplats, Teams

Närvarande
Anna-Maria Rosenqvist (rektor), ordförande
Lotta Silén (biträdande rektor), sekreterare
Carolina Bengs
Christoffer Ehrnrooth
Maria Fagerholm
Kethe Hermunen
Sabina Hollmén
Tom Keskinen
Pi Krogell-Magni
Samuli Seppävuori
Regina Sippel
Charlotta Sittnikow
Lotta Suominen
Catarina Söderberg
Christoffer Waselius (från 18.32)


MÖTET ÖPPNAS
Mötet öppnades kl. 18.13 av rektor Anna-Maria Rosenqvist.


KONSTATERANDE AV LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat genom möteskallelse via Wilma till samtliga vårdnadshavare två veckor före mötet. Vid mötets öppnande var tolv vårdnadshavare närvarande.


GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Föredragningslistan godkändes av mötet.


VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET
Anna-Maria Rosenqvist valdes till ordförande och Lotta Silén till sekreterare för mötet.


PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE
Pi Krogell-Magni och Sabina Hollmén valdes till protokolljusterare. Man bestämde att samma personer vid behov kan fungera som rösträknare.

NOMINERING AV KANDIDATER TILL DIREKTIONEN VID DRUMSÖ LÅGSTADIESKOLA
Mötet förslog följande personer som kandidater till direktionen vid Drumsö lågstadieskola:

Christoffer Ehrnrooth
Tom Keskinen
Samuli Seppävuori
Charlotta Sittnikow
Lotta Suominen

Mötet föreslog följande personer som ersättare till de ordinarie direktionsmedlemmarna:

Christoffer Waselius (ersättare för Christoffer Ehrnrooth)
Carolina Bengs (ersättare för Tom Keskinen)
Sabina Hollmén (ersättare för Samuli Seppävuori)
Maria Fagerholm (ersättare för Charlotta Sittnikow)
Kethe Hermunen (ersättare för Lotta Suominen)

Christoffer Ehrnrooth förslogs bli ordförande och Lotta Suominen viceordförande för direktionen vid Drumsö lågstadieskola.


MÖTET AVSLUTAS
Mötet avslutades kl. 18.47.

Anna-Maria Rosenqvist, ordförande
Lotta Silén, sekreterare
Pi Krogell-Magni, protokolljusterare
Sabina Hollmén, protokolljusterare
Det justerade protokollet finns på skolans kansli


Protokoll 1/2021 Helsingfors stad, Direktionen vid Drumsö lågstadieskola

Plats:
Drumsö ls, musiksalen/distans

Tid:
10.6.2021 kl 16:30

Närvarande:
Pirkko Höckerstedt, ordförande
Christoffer Ehrnrooth
Markus Willman*
Maria Klemetz
Markus Varjonen*, personalrepresentant
Anna-Maria Rosenqvist, sekreterare
elevrepresentanter
*)på distans

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
Beslut: Enligt föredragning

§2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Direktionen väljer Christoffer Ehrnrooth och Erica Sandström till protokolljusterare.
Beslut: Direktionen valde Christoffer Ehrnrooth och Maria Klemetz till protokolljusterare

§3 FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Förslag: Föredragningslistan fastställs i förelagd form.
Beslut: Enligt föredragning

§4 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN 2020-2021

Rektor presenterar kort verksamhetsberättelsen, som finns tillgänglig i sin helhet i Wilma.

Förslag: Direktionen har tagit del av och godkänner verksamhetsberättelsen 2020-2021.
Beslut: Enligt föredragning

§5 FASTSTÄLLANDE AV DRUMSÖ LS:S ANVÄNDNINGSPLAN FÖR BUDGETEN FÖR ÅR 2021

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 15.12.2020 (§ 296) resultatbudgeten för år 2021. Sektorchefen beslutade 29.1.2021 (§ 10) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2021 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.

Genom sitt beslut 14.12.2020 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas (Helmi, Intra). De för anslagen ansvariga personerna ansvarar för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna. Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.

Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor. Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande. I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2021. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.

Budgetramen för Drumsö lågstadieskola är sammanlagt 2 126 124 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet som för våren 2021 är 326 elever och för hösten 2021 325 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet. I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag: Direktionen för Drumsö lågstadieskola beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan kontogrupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det. Rektorn delger direktionen eventuella ändringar på direktionens följande möte.
Beslut: Enligt föredragning

§6 NÄSTA MÖTE

Förslag: Mötestiden enligt skild kallelse
Beslut: Enligt föredragning

§7 MÖTET AVSLUTADES KL. 17.25

Pirkko Höckerstedt, ordf.
Anna-Maria Rosenqvist, sekr.
Christoffer Ehrnrooth, prot.just.
Maria Klemetz, prot.just.
Det justerade protokollet finns på skolans kansliProtokoll 2/2020 Helsingfors stad, Direktionen vid Drumsö lågstadieskola

Plats: Drumsö ls, musiksalen

Tid: 6.10.2020 kl 16:30

Närvarande:

Pirkko Höckerstedt ordförande
Christoffer Ehrnrooth
Markus Willman
Rasmus Nybergh (distans)
Maria Klemetz
Markus Varjonen personalrepresentant (distans)
Anna-Maria Rosenqvist föredragande, sekreterare
(elevrepresentanter)

§1 MÖTETS ÖPPNANDE

Förslag: Ordförande öppnar mötet och konstaterar mötet är lagenligt
sammankallat och beslutfört

Beslut: Ordförande öppnade mötet kl 16.30 och konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört

§2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Förslag: Direktionen väljer Markus Willman och Erica Sandström till
protokolljusterare

Beslut: Direktionen valde Markus Willman och Markus Varjonen till
protokolljusterare

§3 FÖREDRAGNINGSLISTAN FASTSTÄLLS

Förslag: Föredragningslistan fastställs i förelagd form

Beslut: Föredragningslistan fastställdes i förelagd form

§4 ELEVREPRESENTANTERS NÄRVARORÄTT VID DIREKTIONSMÖTEN

Sektorn för fostran och utbildning ser elevernas och studerandenas delaktighet som mycket viktig och har för sin del uppmanat direktionerna att ta med också de yngre eleverna i sin verksamhet.

Direktionerna för skolorna och gymnasiet är kommunala organ. Därför
tillämpas bestämmelserna om allmän valbarhet i kommunallagen när man väljer ledamöter till ett kommunalt organ. Därav följer att elevrepresentanterna inte kan vara ordinarie medlemmar av skolans direktion.

I stadens nya förvaltningsstadga sägs ändå följande om närvaro- och yttranderätt: ”Besluten om övriga personers närvaro- och yttranderätt fattas av respektive organ eller av den myndighet som tillsätter organet.” Med stöd av den här paragrafen i förvaltningsstadgan kan direktionen besluta ge minderåriga representanter för eleverna närvaro- och yttranderätt vid sina sammanträden.

Förslag: Direktionen diskuterar elevrepresentanternas närvaro- och yttranderätt vid direktionens möte. Direktionen besluter bevilja elev X och elev Y närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.

Beslut: Direktionen beslöt bevilja elevrepresentanterna närvaro- och yttranderätt vid direktionens möten.


§5 VERKSAMHETSPLANEN FÖR LÄSÅRET 2020-2021

Om direktionernas uppgifter stadgas i förvaltningsstadgan kapitel 15, § 3.
Direktionen godkänner årligen en plan som baserar sig på läroplanen, utom de årliga arbetstiderna. Planen är ett dokument genom vilket skolan drar upp sina riktlinjer för verksamheten enligt läroplanen och målen utgående från de ekonomiska resurser skolan tilldelats. Verksamhetsplanen utgör även en stomme för utvärdering i slutet av läsåret, verksamhetsberättelsen. Skolan utvärderar dock verksamheten kontinuerligt.

Direktionens medlemmar läser verksamhetsplanen i Wilma.

Förslag: Direktionen godkänner verksamhetsplanen enligt förslaget.

Beslut: Direktionen godkände verksamhetsplanen enligt förslaget.

§6 BEGÄRAN OM UTLÅTANDE OM ARBETSTIDER OCH LOVDAGAR I HELSINGFORS STADS SVENSKA GRUNDSKOLOR LÄSÅRET 2021-2022

I den grundläggande utbildningen börjar läsåret den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag (23 § i lagen om grundläggande utbildning).

Läsåret 2021 - 2022 infaller självständighetsdagen och trettondagen på en annan vardag än lördag, varför antalet arbetsdagar är två dagar mindre. Skolarbete ska sålunda utföras under 188 arbetsdagar.

Fostrans- och utbildningssektorn begär att direktionen avger ett utlåtande om de alternativ som finns nedan och som rör arbetstiderna och lovdagarna i de svenska grundskolorna läsåret 2021 - 2022.

Alternativ 1

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 17.12.2021 (fre.).
Höstlovet infaller 21.10.2021 (tor.) - 22.10.2021 (fre).
Jullovet infaller 18.12.2021 (lör.) - 2.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 3.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet vara två veckor långt, varvid vårterminen skulle börja efter nyår. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 2

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 22.12.2021 (ons.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 21.10.2021 (tor.) - 22.10.2021 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2021 (tor.) - 9.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 10.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet skulle jullovet också vara två veckor men vårterminen skulle börja efter trettondagen. I oktober skulle man ha två dagars höstlov och i februari en veckas sportlov.

Alternativ 3

På hösten inleds arbetet 17.8.2021 (tis.) och avslutas 22.12.2021 (ons.).
Höstlovet infaller vecka 42, dvs. 18.10.2021 (mån.) - 22.10.2021 (fre.).
Jullovet infaller 23.12.2021 (tor.) - 2.1.2022 (sön.).
På våren inleds arbetet 3.1.2022 (mån.) och avslutas 4.6.2022 (lör.).
Sportlovet infaller vecka 8, dvs. 21.2.2022 (mån.) - 25.2.2022 (fre.).

I det här alternativet är jullovet kortare och vårterminen skulle börja efter nyår. I oktober skulle man ha en veckas höstlov och i februari en veckas sportlov

Innan direktionen sammanträder ska ärendet behandlas tillsammans med lärarna och den övriga personalen i syfte att utreda deras åsikt. Elevkåren ska ombes avge ett eget utlåtande, som fogas till direktionens utlåtande.

Enligt 47 a § i lagen om grundläggande utbildning ska utbildningsanordnaren dessutom se till att skolans alla elever har möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som gäller deras ställning. Det här innebär att skolans alla elever ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt om alternativen ovan t.ex. genom omröstning. Ett sammandrag av elevernas åsikter ska fogas till de utlåtanden som begärs ovan.

Nämnda handlingar ska skickas till Mariella Michelsson, svenska servicehelheten, PB 51300, 00099 Helsingfors stad, mariella.michelsson@hel.fi, senast fredagen den 30 oktober 2020.

Närmare upplysningar:
Henrik Hirviniemi, jurist, tfn (09) 310 26 086 eller henrik.hirviniemi@hel.fi

Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten

Förslag: Lärarrepresentanten redovisar för personalens åsikt och elevrepresentanterna redovisar för elevernas omröstningsresultat. Sedan besluter direktionen sig för vilket alternativ som förordas i utlåtandet.

Beslut: Personalen och elevkårens åsikter presenterades, båda föredrar
alternativ 2, vilket även direktionen förordar. Ordförande skriver direktionens utlåtande som sedan skickas till Sektorn för fostran och utbildning.

§7 NÄSTA MÖTE

Förslag: Mötestiden enligt skild kallelse

Beslut: Mötestid till nästa möte skickas ut som skild kallelse.

§8 MÖTET AVSLUTADES KL. 17:15


Pirkko Höckerstedt, ordf.

Anna-Maria Rosenqvist, sekr.

Markus Willman, prot.just.

Markus Varjonen, prot.just.

Det justerade protokollet finns på skolans kansli.02.11.2021 12:15