Hoppa till innehållet

Stöd för elever

I Degerö lågstadieskola stödjer man barnens inlärning genom stöd- och specialundervisning samt med elevvårdsarbete. Eleverna stöds genom förebyggande verksamhet. Stödet riktas i synnerhet till de elever som har svårigheter med skolgången eller löper en risk att bli utan utbildning eller arbete efter att den grundläggande utbildningen slutförts.

Eleven kan vara i behov av speciellt stöd under hela skoltiden. Syftet med specialundervisningen är att stödja eleven så att han eller hon uppnår sina studiemål och får ett avgångsbetyg. Specialundervisningen kan vara på hel- eller deltid.
Skolpsykologen heter Markus Varjonen. Hans tel. 050 5260672.

Läraren kan ge en elev stödundervisning i undantagsfall och i korta perioder. Ett barn kan behöva stödundervisning till exempel efter en längre sjukfrånvaro. I sådana specialsituationer är det ytterst viktigt att även hemmet stödjer barnets studier vid sidan om stödundervisningen.

Till skolans elevvårdsgrupp hör rektorn, hälsovårdaren, skolpsykologen, speciallärarna och elevhandledaren. Vid behov utnyttjas utomstående experter. Elevvårdsgruppen stödjer skolarbetet och reder ut eventuella problemsituationer.

Elevvårdsgruppen har ett nära samarbete med hemmen. Vid behov deltar klassläraren klassföreståndaren, ämnesläraren och utomstående samarbetspartners (barnskyddet, projektarbetare, församlingen, ungdomsväsendet, polisen) i gruppens möten.
Elevvården arbetar för elevens pedagogiska, psykiska, sociala samt medicinska välbefinnande. Elevvårdsgruppen samlas regelbundet och har tystnadsplikt. Föräldrar kan kontakta elevvårdsgruppen vid behov.

En skolhälsovårdare och en skolläkare har utsetts för varje skola. Hälsovårdaren nås dagligen på mobiltelefonen och till skolläkarens mottagning söker man sig via hälsovårdaren. Skolhälsovården och tandvården är avgiftsfria för eleven.

Om eleven en skoldagsmorgon är sjuk meddelar föräldrarna skolan om frånvaron. Om eleven insjuknar under skoldagen meddelas föräldrarna alltid om detta. Mindre olycksfall sköts i skolan. Allvarligare olycksfall sköts av en läkare vid hälsostationen. Helsingfors stad har försäkrat alla skolelever mot olycksfall, oavsett hemort.

Alla elever kommer till hälsogranskning och hälsorådgivning. Årskurs 1 och 5 har läkargranskning dit föräldrarna får inbjudan. Skolhälsovårdare Essi Spata är i skolan på måndagar, telefonnummer 040 3546430. Om skolhälsovårdaren inte är anträffbar kan man kontakta den egna hälsostationen eller hälsorådgivningen 24 h, telefonnummer 09 10023. Skolläkaren heter Susann Karlberg.15.03.2021 13:06