Suoraan sisältöön

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Personalen jobbar i team kring eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.
I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurserna 1–2 ska antalet veckotimmar vara minst 19, i årskurserna 3–4 minst 23 och i årskurserna 5–6 minst 24. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda.

Lektion 1 8.00-8.45
Lektion 2 9.00-10.30
Lektion 3 11.00-11.40
Lektion 4 11.15-12.00
Lektion 5 12.15-13.00
Lektion 6 13.15-14.00
Lektion 7 14.00-14.45

Raster
8.45-9.00
10.30-10.50
10.30-11.00
10.50-11.15
12.00-12.15

Lunch
10.30-10.50
10.50-11.15
11.40-12.00

Skoldagens längd följer läsordningen mellan kl. 8.00 och 15.00. Om eventuella avvikelser meddelas skriftligen till vårdnadshavarna. Detta gäller speciellt verksamheten utanför skolan. Skoldagen börjar och slutar i skolan om inget annat skriftligen meddelas. Där det är möjligt kan klasserna jobba i block. Skoldagens längd kan förkortas med 15 minuter om man har dubbeltimme i slutet av dagen men även därom meddelas skriftligt.

Bedömningen av eleverna är en del av skolarbetet. I grundskolan bedöms elevens inlärning, uppförande och arbete. Bedömningen görs utgående från läroämnenas målsättningar. Eleverna jämförs inte med varandra, utan man bedömer elevens framsteg i relation till de uppställda målen.

I slutet av vårterminen får alla elever ett läsårsbetyg. I Helsingfors får eleven ett sifferbetyg senast på läsårsbetyget för årskurs 6.DELA
11.10.2019 13:20

Interna verktyg

Google GSE

Office365 

Wilma