Suoraan sisältöön

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Personalen jobbar i team kring eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.
I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurserna 1–2 ska antalet veckotimmar vara minst 19, i årskurserna 3–4 minst 23 och i årskurserna 5–6 minst 24. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda.

Lektion 1 8.00-8.45
Lektion 2 9.00-10.30
Lektion 3 11.00-11.40
Lektion 4 11.15-12.00
Lektion 5 12.15-13.00
Lektion 6 13.15-14.00
Lektion 7 14.00-14.45

Raster
8.45-9.00
10.30-10.50
10.30-11.00
10.50-11.15
12.00-12.15

Lunch
10.30-10.50
10.50-11.15
11.40-12.00

Skoldagens längd följer läsordningen mellan kl. 8.00 och 15.00. Om eventuella avvikelser meddelas skriftligen till vårdnadshavarna. Detta gäller speciellt verksamheten utanför skolan. Skoldagen börjar och slutar i skolan om inget annat skriftligen meddelas. Där det är möjligt kan klasserna jobba i block. Skoldagens längd kan förkortas med 15 minuter om man har dubbeltimme i slutet av dagen men även därom meddelas skriftligt.

Elever som försummat hemuppgifter kan efter skoldagens slut hållas kvar en timme för att utföra uppgifterna.

Bedömningen av eleverna är en del av skolarbetet. I grundskolan bedöms elevens inlärning, uppförande och arbete. Bedömningen görs utgående från läroämnenas målsättningar. Eleverna jämförs inte med varandra, utan man bedömer elevens framsteg i relation till de uppställda målen.

I slutet av vårterminen får alla elever ett läsårsbetyg. I Helsingfors får eleven ett sifferbetyg senast på läsårsbetyget för årskurs 6.DELA
21.08.2018 10:49

Interna verktyg

Office365

Fronter

Wilma