Hoppa till innehållet

Undervisning

Undervisningen i grundskolan styrs av skolans läroplan. I läroplanen tar man upp målen för skolarbetet, vilka ämnen man läser i skolan, hur man arbetar i skolan och hur man kan stödja eleverna.

Personalen jobbar i team kring eleverna.

Eleverna får läroböckerna och annat skolmaterial gratis från skolan. Skolorna väljer själva vilka läromedel de använder.
I grundskolan arbetar eleverna i sina egna klasser under största delen av lektionerna. I gruppen kan finnas elever i olika åldrar och från olika klasser. Klassen kan vara indelad i mindre grupper under en del av lektionerna.

Antalet veckotimmar för undervisningen i skolan är fastslaget. I årskurs 1 ska antalet veckotimmar vara minst 20, i årskurs 2 minst 21, i årskurs 3 minst 24, i årskurs 4 minst 25, i årskurs 5 minst 26,5 och i årskurs 6 minst 27,5 veckotimmar. Skolan kan i sin läroplan besluta om större timantal än de ovannämnda.

Lektion 1 8.15-9.00
Lektion 2 9.15-10.00
Lektion 3 10.00-10.45
Lektion 4 12.30-13.15
Lektion 5 13.15-13.30
Lektion 6 13.30-14.15
Lektion 7 14.15-15.00

Raster
9.00-9.15 
10.45-11.00
10.45-11.30
11.45-12.30 
12.15-12.30
13.15-13.30

Lunch
10.45-11.30
11.45-12.30

Skoldagens längd följer läsordningen mellan kl. 8.15 och 15.00. Om eventuella avvikelser meddelas skriftligen till vårdnadshavarna. Detta gäller speciellt verksamheten utanför skolan. Skoldagen börjar och slutar i skolan om inget annat skriftligen meddelas. Där det är möjligt kan klasserna jobba i block. Skoldagens längd kan förkortas med 15 minuter om man har dubbeltimme i slutet av dagen men även därom meddelas skriftligt.

Bedömningen av eleverna är en del av skolarbetet. I grundskolan bedöms elevens inlärning, uppförande och arbete. Bedömningen görs utgående från läroämnenas målsättningar. Eleverna jämförs inte med varandra, utan man bedömer elevens framsteg i relation till de uppställda målen.

I slutet av vårterminen får alla elever ett läsårsbetyg. I Helsingfors får eleven ett sifferbetyg senast på läsårsbetyget för årskurs 6.11.01.2021 12:43

Interna verktyg

Opehuone

Aula

Wilma