Hoppa till innehållet

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.


Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade


Protokoll 2022


HELSINGFORS STAD
DEGERÖ LÅGSTADIESKOLA
PROTOKOLL 1/22 (1/2)

Datum: 6.6.22
Tid: 17.30
Plats: Degerö lågstadieskola
Adress: Borgbyggarvägen 16

Närvarande:
Ledamöter Ulf Holmberg, ordförande
Camilla Wendell
Jessica Enholm
Jenny Björklund
Eeva Laakkonen
Pamela Pihl

Övriga
Anders Rosenqvist sekreterare

§ 1 Mötet öppnas
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl.17.33 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Val av protokolljusterare
Beslut: Pamela Pihl och Eeva Laakkonen valdes till protokolljusterare.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan fastställdes i förelagd form.


§ 4 Skolans budget 2022
Rektor informerade om skolans budget för 2022 och presenterade budgetens användningsplan muntligt.

Beslut: Direktionen för Degerö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

§ 5 Verksamhetsberättelsen 2021-2022
Lärarrepresentant Eeva Laakkonen presenterade verksamhetsberättelsen.

Beslut: Direktionen tog del av verksamhetsberättelsen 2021-2022 och godkände verksamhetsberättelsen.

§ 6 Planer på ny fastighet för Degerö lågstadieskola

Direktionen diskuterade planerna på den nya skolfastigheten i Kronbergstranden.
Beslut: Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 7 Nästa möte

Beslut: Mötestid enligt skild kallelse.

§ 8 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 19.07.


___________________________ _____________________________
Ulf Holmberg                                Anders Rosenqvist
ordf. sekr.


Justeras:

__________________________ _________________________________
Pamela Pihl                                  Eeva Laakkonen
14.06.2022 13:49