Hoppa till innehållet

Direktionen

Grundskolans direktion består av representanter för föräldrar och personal. Elevernas representanter har närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden. Direktionens uppgifter framgår av Helsingfors stads förvaltningsstadga.

Direktionerna har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Till direktionernas uppgifter hör att godkänna den årliga verksamhetsplanen, utom när det gäller loven och arbetstiderna under läsåret och att godkänna en ordningsstadga eller andra ordningsbestämmelser. Direktionen kan också avstänga en elev vid grundskolan för högst en månad och besluta att avstängningen får verkställas innan beslutet vunnit laga kraft.


Direktionens protokoll läggs ut på den här sidan så snart de är justerade


Protokoll 2021

HELSINGFORS STAD
DEGERÖ LÅGSTADIESKOLA
PROTOKOLL 1/21 (1/2)

Datum: 10.6.21
Tid: 17.30
Plats: Degerö lågstadieskola
Adress: Borgbyggarvägen 16

Närvarande:
Ledamöter
Niklas Rönnberg ordförande
Annika Knekt-Ahtinen
Heidi Lithén
Ulf Holmberg
Hanna-Kaisa Simojoki
Eeva Laakkonen
Pamela Pihl

Övriga
Anders Rosenqvist sekreterare samt elevrepresentanterna xx (§1-5) och yy (§1-5)

§ 1 Mötet öppnas
Beslut: Ordförande öppnade mötet kl.17.31 och det konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutfört.

§ 2 Val av protokolljusterare
Beslut: Pamela Pihl och Eeva Laakkonen valdes till protokolljusterare.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan
Beslut: Föredragningslistan fastställdes med förändrad ordningsföljd. Punkt 4 Skolans budget 2021 flyttades till behandling efter behandlingen av verksamhetsberättelsen.


§ 4 Elevrepresentanternas taltur
Elevrepresentanterna informerade direktionen om hur man jobbar fram vad eleverna skall göra med KRUT-pengarna.

Beslut: Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 5 Verksamhetsberättelsen 2020-2021
Rektor presenterade verksamhetsberättelsen.

Beslut: Direktionen tog del av verksamhetsberättelsen 2020-2021 och godkände verksamhetsberättelsen
§ 6 Skolans budget 2021
Rektor informerade om skolans budget för 2021 och presenterade budgetens användningsplan muntligt.

Beslut: Direktionen för Degerö lågstadieskola beslöt att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag. Dessutom beslöt direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.

§ 7 Planer på ny fastighet för Degerö lågstadieskola

Direktionen diskuterade planerna på den nya skolfastigheten i Kronbergstranden.
Beslut: Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 8 Utvärdering av direktionsperioden samt diskussion om direktionsval hösten 2021
Direktionsordförande presenterade en utvärdering av direktionsarbeten under de senaste 4 åren och direktionens uppgifter diskuteras.
Direktionen skickar som hälsning till följande direktion att fundera på vilka ärenden man vill ta upp och arbeta med. Viktigt att man kan hitta ärenden där man kan stärka uppgiften att utveckla och stödja undervisningen samt främja samarbetet mellan skolan och hemmet.

Beslut: Direktionen antecknar diskussionen för kännedom.

§ 9 Nästa möte

Beslut: Mötestid enligt skild kallelse.

§ 10 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet kl. 18.50.


___________________________ _____________________________
Niklas Rönnberg Anders Rosenqvist
ordf. sekr.


Justeras:

__________________________ _________________________________
Pamela Pihl Eeva Laakkonen


Bilagor

Ärende: Fastställande av Degerö lågstadieskolas användningsplan för budgeten för år 2021.

Fostrans- och utbildningsnämnden godkände 15.12.2020 (§ 296) resultatbudgeten för år 2021. Sektorchefen beslutade 29.1.2021 (§ 10) vilka som ansvarar för användningsplanen för budgeten för år 2021 samt var och ens anslag och beräknade inkomster.
Genom sitt beslut 14.12.2020 har stadsstyrelsen gett anvisningar om hur budgeten ska följas (Helmi, Intra). De för anslagen ansvariga personerna ansvarar
för att budgetmålen uppnås, eurobeloppen följs och de beräknade inkomsterna och uppbörden av inkomster förverkligas samt för andra åtgärder som krävs för att resultatbudgeten ska genomföras i enlighet med anvisningarna.
Chefen för den grundläggande utbildningen är den som ansvarar för anslagen för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen. Rektorn är den som ansvarar för anslagen för skolan och läroinrättningen.
Chefen för den grundläggande utbildningen har beslutat i enlighet med målen och principerna för resultatbudgeten ramarna för enskilda skolor.
Den föredragande konstaterar att skolans användningsplan för budgeten har beretts inom den beviljade ramen för direktionens godkännande.
I resultatbudgeten för fostrans- och utbildningssektorn finns verksamhetsmål för år 2021. Målen är bindande för den grundläggande utbildningen.
Budgetramen för Degerö lågstadieskola är sammanlagt 1104135 euro. Användningsplanen bygger på det uppskattade elevantalet
som för våren 2021 är 144 elever och för hösten 2021 är 147 elever.

Som bilaga till föredragningslistan finns skolans användningsplan, en inkomst- och utgiftsspecifikation per utgiftsslagsgrupp och per verksamhet.
I användningsplanen har man reserverat anslag för en engångspremie på 0,6 % av personalens lönesumma för ordinarie arbetstid.

Förslag: Direktionen för Degerö lågstadieskola beslutar att godkänna användningsplanen för budgeten i enlighet med den föredragandes förslag.
Dessutom beslutar direktionen att rektorn har rätt att omfördela anslagen i den användningsplan som det har beslutats om vid detta möte mellan konto-
grupperna och verksamhetsområdena, om verksamheten i skolan kräver det.
15.06.2021 10:07